Transcription

BedieningshandleidingSUNNY BOY 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0SUNNY BOYNYSUNNEDERLANDSBOYSB30-50-1AV-40-BE-nl-10 Versie 1.0

Juridische bepalingenSMA Solar Technology AGJuridische bepalingenDe informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar Technology AG. Voor de publicatieervan, geheel of gedeeltelijk, moet SMA Solar Technology AG vooraf schriftelijk toestemmingverlenen. Een bedrijfsinterne reproductie ten behoeve van de evaluatie of het correcte gebruik vanhet product is zonder toestemming toegestaan.SMA garantieDe actuele garantievoorwaarden kunt u downloaden op www.SMA-Solar.com.SoftwarelicentiesDe licenties voor de gebruikte softwaremodules kunt u op de gebruikersinterface van het productvinden.HandelsmerkenAlle handelsmerken worden erkend, ook als deze niet afzonderlijk zijn aangeduid. Als deaanduiding ontbreekt, betekent dit niet dat een product of teken vrij is.Modbus is een geregistreerd handelsmerk van Schneider Electric en is gelicenseerd door ModbusOrganization, Inc.QR Code is een geregistreerd merk van DENSO WAVE INCORPORATED.Phillips en Pozidriv zijn geregistreerde merken van Phillips Screw Company.Torx is een geregistreerd merk van Acument Global Technologies, Inc.SMA Solar Technology AGSonnenallee 134266 NiestetalDuitslandTel. 49 561 9522-0Fax 49 561 9522-100www.SMA.deE-mail: [email protected]: 17-3-2017Copyright 2017 SMA Solar Technology AG. Alle rechten dleiding

SMA Solar Technology AGInhoudsopgaveInhoudsopgave12Toelichting bij dit document.61.11.21.31.41.51.6Geldigheid .Doelgroep .Symbolen .Aanvullende informatie .Terminologie .Markeringen .666788Veiligheid .92.12.299Reglementair gebruik .Veiligheidsaanwijzingen .3Leveringsomvang. 114Productbeschrijving. 124.14.24.35Montage. 185.15.26Sunny Boy . 12Interfaces en functies . 14Ledsignalen . 16Voorwaarden voor de montage. 18Omvormer monteren . 20Elektrische aansluiting . 226.16.26.3Veilige elektrische aansluiting. 22Overzicht van het aansluitpaneel. 22AC-aansluiting. 236.3.16.3.26.3.36.46.56.6Voorwaarden voor de AC-aansluiting . 23Omvormer op het openbare stroomnet aansluiten . 24Extra aarding aansluiten . 27Netwerkkabel aansluiten . 28WLAN-antenne monteren . 30DC-aansluiting. 316.6.16.6.2BedieningshandleidingVoorwaarden voor de DC-aansluiting . 31DC-connectoren confectioneren . 31SB30-50-1AV-40-BE-nl-103

InhoudsopgaveSMA Solar Technology AG6.6.36.6.47Inbedrijfstelling. 387.17.27.37.48Werkwijze bij de inbedrijfstelling .De omvormer in bedrijf stellen .Omvormers configureren .Zelftest starten (alleen voor Italië) .38384043Bediening van de gebruikersinterface . 448.1Opbouw van een verbinding met de gebruikersinterface . 448.1.18.1.28.1.38.28.38.49PV-generator aansluiten . 33DC-connectoren demonteren . 36Directe verbinding via WLAN maken . 44Directe verbinding via ethernet maken. 45Verbinding via ethernet in lokaal netwerk maken . 46Bij de gebruikersinterface aan- en afmelden . 47Opbouw van de startpagina van de gebruikersinterface. 49Wachtwoord wijzigen. 52Configuratie van de omvormer . arameters wijzigen.Installatiewizard starten .Landspecifieke gegevensrecord instellen.Modbus-modules configureren .Configuratie opslaan in bestand .Configuratie overnemen uit bestand .WPS-functie activeren.WLAN uit- en inschakelen.Dynamische vermogensweergave uitschakelen .Ontvangst van stuursignalen activeren (alleen voor Italië).Aardleidingsbewaking uitschakelen.Terugleverbeheer configureren.53545555565757575859595910 Omvormer spanningsvrij schakelen. 6111 Omvormer reinigen . 6312 Zoeken naar fouten . 644SB30-50-1AV-40-BE-nl-10Bedieningshandleiding

SMA Solar Technology AG12.112.212.312.4InhoudsopgaveWachtwoord vergeten .Gebeurtenismeldingen .PV-installatie op aardlek controleren.Firmware-update uitvoeren .6465838613 Omvormer buiten bedrijf stellen. 8714 Technische gegevens . 9114.1 DC/AC. 9114.1.1 Sunny Boy 3.0 / 3.6 . 9114.1.2 Sunny Boy 4.0 / 5.0 . 9314.214.314.414.514.614.7Algemene gegevens.Klimatologische omstandigheden.Veiligheidsvoorzieningen .Uitrusting .Koppels .Geheugencapaciteit.95969696979715 Contact . 9816 EU-markering van V-40-BE-nl-105

1 Toelichting bij dit document1SMA Solar Technology AGToelichting bij dit document1.1GeldigheidDit document is geldig voor de volgende apparaattypen: SB3.0-1AV-40 (Sunny Boy 3.0) SB3.6-1AV-40 (Sunny Boy 3.6) SB4.0-1AV-40 (Sunny Boy 4.0) SB5.0-1AV-40 (Sunny Boy 5.0)1.2DoelgroepDit document is bedoeld voor vakmensen en eindgebruikers. De werkzaamheden die in ditdocument zijn aangeduid door een waarschuwingssymbool en de aanduiding "vakman" mogenuitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Werkzaamheden waarvoor geen bijzonderekwalificatie nodig is, zijn niet gekenmerkt en mogen ook door eindgebruikers worden uitgevoerd.De vakmensen moeten over de volgende kwalificaties beschikken: kennis over het functioneren en het bedienen van een omvormer geschoold in de omgang met de gevaren en risico’s bij het installeren en bedienen vanelektrische apparaten en installaties opgeleid voor de installatie en inbedrijfstelling van elektrische apparaten en installaties kennis van de geldende normen en richtlijnen kennis over en naleving van dit document, inclusief alle ngVeiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen direct tot de dood of tot zwaar lichamelijk letsel leidtVeiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot de dood of zwaar lichamelijk letsel kan leidenVeiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot licht of middelzwaar lichamelijk letsel kanleidenLET OPVeiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot materiële schade kan leidenHoofdstuk waarin werkzaamheden worden beschreven die uitsluitend door vakmensen mogenworden iding

1 Toelichting bij dit documentSMA Solar Technology AGSymboolToelichtingInformatie die voor een specifiek onderwerp ofdoel van belang is, maar niet relevant is voor deveiligheidVoorwaarde waaraan voor een specifiek doelmoet worden voldaanGewenst resultaatEventueel voorkomend probleem1.4Aanvullende informatieLinks naar pagina's met meer informatie vindt u op ent en derating"Rendement en derating-gedrag van omvormers van het type Sunny Boy, Sunny Tripower en Sunny Mini CentralTechnische informatie"Isolatieweerstand (Riso) van niet galvanisch gescheiden PV-installa- Technische informatieties"Informatie over de isolatieweerstand van niet galvanisch gescheidenPV-installaties"Criteria voor de selectie van een aardlekbeveiliging"Criteria voor de selectie van een aardlekbeveiligingTechnische ering van geschikte leidingbeveiligingsschakelaars vooromvormers onder PV-specifieke omstandighedenTechnische informatie"Application for SMA Grid Guard Code"Formulier"Webconnect-installaties in Sunny Portal"Registratie in de Sunny PortalGebruiksaanwijzing"SMA Modbus -Schnittstelle" (SMA Modbus -interface)Informatie over de inbedrijfstelling en configuratie van deSMA Modbus-interfaceTechnische informatie"SunSpec Modbus -Schnittstelle" (SunSpec Modbus -interface) Technische informatieInformatie over de inbedrijfstelling en configuratie van de SunSpec Modbus-interface"SMA Modbus Interface"Lijst van SMA Modbus-registers voor het specifieke productBedieningshandleidingTechnische informatieSB30-50-1AV-40-BE-nl-107

1 Toelichting bij dit documentSMA Solar Technology AGDocumenttitelDocumenttype"SunSpec Modbus Interface"Lijst van SunSpec Modbus-registers voor het specifieke productTechnische informatie"Meetwaarden en parameters"Overzicht van alle bedrijfsparameters van de omvormer en hun instelmogelijkhedenTechnische informatie1.5TerminologieVolledige benamingBenaming in dit documentSunny BoyOmvormer, product1.6MarkeringenMarkeringvetToepassing AansluitingenVoorbeeld Poorten Het veld Energie geeft dewaarde weer. Parameter Selecteer Instellingen. elementen van degebruikersinterface Voer in het veld Minutende waarde 10 in. elementen die u moet selecteren elementen die u moet invoeren verbindt meerdere elementen dieu moet selecteren Selecteer Instellingen Datum.[knop] Knoppen, die u moet selecterenof indrukken Kies ding

2 VeiligheidSMA Solar Technology AG22.1VeiligheidReglementair gebruikDe Sunny Boy is een PV-omvormer zonder transformator met 2 MPP-trackers, die de gelijkstroomvan de PV-generator omzet in netconforme wisselstroom en deze wisselstroom aan het openbarestroomnet teruglevert.Het product is geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.Het product mag uitsluitend met PV-generatoren van beschermingsklasse II conform IEC 61730,gebruiksklasse A worden gebruikt. De toegepaste PV-panelen moeten geschikt zijn voor gebruikmet dit product.PV-panelen met grote capaciteit ten opzichte van aarde mogen alleen worden gebruikt als hunkoppelcapaciteit niet groter is dan 1,4 μF (zie voor informatie over de berekening van dekoppelcapaciteit de technische informatie "Capacitieve afvoerstromen" op www.SMA-Solar.com).Alle componenten moeten altijd binnen het toegestane operationele bereik worden gebruikt.Het product mag alleen worden gebruikt in landen waarvoor het is toegelaten of waarvoor hetdoor SMA Solar Technology AG en de netwerkexploitant is vrijgegeven.Het product is ook toegelaten voor de Australische markt en mag in Australië worden gebruikt. Alseen DRM-ondersteuning is vereist, mag de omvormer alleen samen met een Demand ResponseEnabling Device (DRED) worden gebruikt. Op die manier zorgt u ervoor dat de omvormer decommando's voor de begrenzing van het werkelijk vermogen van de netwerkexploitant in elk gevaluitvoert. De omvormer en het Demand Response Enabling Device (DRED) moeten op hetzelfdenetwerk zijn aangesloten en de Modbus-interface van de omvormer moet zijn geactiveerd en deTCP-server moet zijn ingesteld.Gebruik het product uitsluitend conform de aanwijzingen van de bijgevoegde documentatie enconform de plaatselijke normen en richtlijnen. Andere toepassingen kunnen tot persoonlijk letsel ofmateriële schade leiden.Wijzigingen van het product, bijvoorbeeld veranderingen of montage van onderdelen, zijn alleentoegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SMA Solar Technology AG. Als er nietgoedgekeurde wijzigingen worden uitgevoerd, vervalt de garantie en in de meeste gevallen ookde typegoedkeuring. SMA Solar Technology AG is in geen geval aansprakelijk voor schade diedoor zulke wijzigingen is ontstaan.Elke vorm van gebruik die niet overeenkomt met het onder reglementair gebruik omschrevengebruik, wordt als niet-reglementair gebruik beschouwd.De meegeleverde documentatie maakt deel uit van het product. De documentatie moet wordengelezen, in acht worden genomen en op een altijd toegankelijke plek worden bewaard.Het typeplaatje moet permanent op het product zijn aangebracht.2.2VeiligheidsaanwijzingenDit hoofdstuk bevat veiligheidsaanwijzingen die bij alle werkzaamheden aan en met het product inacht genomen moeten 09

2 VeiligheidSMA Solar Technology AGLees dit hoofdstuk aandachtig door en neem altijd alle veiligheidsaanwijzingen in acht omlichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen en een lange levensduur van het product tegaranderen.Levensgevaar door hoge spanningen van de PV-generatorDe PV-generator genereert bij zonlicht gevaarlijke gelijkspanning, die op de DC-leidingen enspanningvoerende onderdelen van de omvormer staat. Het contact met de DC-leidingen of despanningvoerende onderdelen kan levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken. Als deDC-connectoren onder belasting worden losgekoppeld van de omvormer, kan er een lichtboogontstaan die een elektrische schok of verbrandingen veroorzaakt. Raak geen blootliggende kabeluiteinden aan. Raak de DC-leidingen niet aan. Raak geen spanningvoerende onderdelen van de omvormer aan. Laat de omvormer uitsluitend monteren, installeren en in bedrijf stellen door vakmensen metde juiste kwalificaties. Laat fouten uitsluitend door vakmensen verhelpen. Voordat er werkzaamheden aan de omvormer verricht worden, moet deze altijd op de in ditdocument beschreven manier spanningsvrij worden geschakeld.Levensgevaar door hoge spanningen in de omvormerAanraken van spanningvoerende onderdelen aan de binnenkant van de omvormer kanlevensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken. Bepaalde onderdelen hebben ook na hetvrijschakelen van de omvormer ten minste 5 minuten nodig om te ontladen. Open de omvormer niet.Levensgevaar door elektrische schokAls u een niet geaard PV-paneel of het niet geaarde frame van de generator aanraakt, kunnenlevensgevaarlijke elektrische schokken ontstaan. Zorg ervoor dat de PV-panelen, het frame van de generator en elektrisch geleidendeoppervlakken volledig geleidend met elkaar verbonden en geaard zijn. Neem daarbij de terplaatse geldende voorschriften in acht.LET OPBeschadiging van de omvormer door het gebruik van reinigingsmiddelen Als de omvormer vuil is, mag u de behuizing, de behuizingsdeksel, het typeplaatje en deleds uitsluitend met water zonder zeep en een doek iding

3 LeveringsomvangSMA Solar Technology AG3LeveringsomvangControleer de levering op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Neem contact op met uwvakhandelaar als de levering niet volledig of beschadigd is.ABCDEF SUNNY BOYGHIKAfbeelding 1: Onderdelen van de unC3Cilinderkopschroef M5x12D4Positieve DC-connectorE4Negatieve DC-connectorF8AfdichtpluggenG1AC-stekker: wartelmoer, schroefmof met afdichtingsring, buselement,borgkap en torx-schroevendraaier (TX 8)H1RJ45-beschermtule: wartelmoer, afdichtingselement, schroefmofI1WLAN-antenneK1Beknopte handleiding met wachtwoordsticker op de achterkantDe sticker bevat de volgende gegevens: identificatiecode PIC (Product Identification Code) voor deregistratie van de installatie in de Sunny Portal registratiecode RID (Registration Identifier) voor de registratievan de installatie in de Sunny Portal WLAN-wachtwoord WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 Preshared Key) voor de directe verbinding met de omvormervia WLANBedieningshandleidingSB30-50-1AV-40-BE-nl-1011

4 Productbeschrijving4SMA Solar Technology AGProductbeschrijving4.1Sunny BoyDe Sunny Boy is een PV-omvormer zonder transformator met 2 MPP-trackers, die de gelijkstroomvan de PV-generator omzet in netconforme wisselstroom en deze wisselstroom aan het openbarestroomnet teruglevert.CSUNNY BOYBASUNNY BOYYY BONSUNAfbeelding 2: Opbouw van de Sunny BoyPositieAanduidingADC-lastscheiderDe omvormer is voorzien van een DC‑scheidingsschakelaar. Als de schakelaarvan de DC-lastscheider in stand I staat, brengt hij een geleidende verbindingtussen de PV-generator en de omvormer tot stand. Door de DC-lastscheider inde stand O te zetten, wordt de DC-stroomkring onderbroken en de PV-generator volledig van de omvormer gescheiden. De scheiding betreft alle ng

4 ProductbeschrijvingSMA Solar Technology AGPositieAanduidingBLed'sDe led's signaleren de bedrijfstoestand van de omvormer.CTypeplaatjeHet typeplaatje identificeert de omvormer eenduidig. Het typeplaatje moetpermanent op het product zijn aangebracht. Op het typeplaatje vindt u devolgende informatie: type apparaat (Model) serienummer (Serial No.) productiedatum (Date of manufacture) identificatiecode (PIC) voor de registratie in de Sunny Portal registratiecode (RID) voor de registratie in de Sunny Portal WLAN-wachtwoord (WPA2-PSK) voor de directe verbinding met degebruikersinterface van de omvormer via WLAN specifieke kenmerken van het apparaatSymboolToelichtingOmvormerSamen met de groene led geeft het symbool de bedrijfstoestand van omvormer aan.Documentatie in acht nemenSamen met de rode led geeft het symbool een fout aan.DatatransmissieSamen met de blauwe led geeft het symbool de toestand van de netwerkverbinding aan.Verbrandingsgevaar door heet oppervlakHet product kan tijdens gebruik heet worden. Vermijd aanraking tijdensgebruik. Laat het product voldoende afkoelen voordat u werkzaamhedenaan het product uitvoert.Levensgevaar door elektrische schokHet product werkt met hoge spanningen. Schakel het product voor allewerkzaamheden spanningsvrij. Alle werkzaamheden aan het productmogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd.Documentatie in acht nemenNeem alle met het product meegeleverde documentatie in 3

4 ProductbeschrijvingSymboolSMA Solar Technology AGToelichtingGevaarDit symbool geeft aan dat de omvormer extra moet worden geaard alster plaatse een extra aarding of een potentiaalvereffening vereist is.GelijkstroomHet product beschikt over een galvanische scheiding.WisselstroomWEEE-markeringHet product mag niet met het huisvuil worden meegegeven. Neem de opde installatielocatie geldende verwijderingsvoorschriften voor elektronisch afval in acht.CE-markeringHet product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EU-richtlijnen.Beschermingsgraad IP65Het product is beschermd tegen het binnendringen van stof en waterstralen vanuit een willekeurige hoek.Het product is geschikt voor buitenmontage.RCM (Regulatory Compliance Mark)Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Australische normen.4.2Interfaces en functiesDe omvormer is voorzien van de volgende interfaces en functies:Gebruikersinterfaces voor bewaking en configuratie van de omvormer.De omvormer is standaard uitgerust met een geïntegreerde webserver die een gebruikersinterfacevoor de configuratie en de bewaking van de omvormer ter beschikking stelt. De gebruikersinterfacevan de omvormer kan bij aanwezige WLAN- of ethernetverbinding met een computer, tablet ofsmartphone worden opgeroepen via de shandleiding

SMA Solar Technology AG4 ProductbeschrijvingSMA SpeedwireDe omvormer is standaard uitgerust met SMA Speedwire. SMA Speedwire is een op ethernetgebaseerd communicatietype. Hiermee is een voor omvormers geoptimaliseerde datatransmissiemet 10 of 100 Mbit/s tussen Speedwire-apparaten binnen PV-installaties en de gebruikersinterfacevan de omvormer mogelijk.SMA WebconnectDe omvormer is standaard uitgerust met een Webconnect-functie. De Webconnect‑functie maaktdirecte datatransmissie tussen de omvormers van een kleine installatie en het internetportaalSunny Portal mogelijk, zonder extra communicatieapparaat en voor maximaal 4 omvormers perSunny Portal-installatie. Op uw Sunny Portal-installatie kunt u bij aanwezige WLAN- ofethernetverbinding direct via een internetbrowser een computer, tablet of smartphone benaderen.Voor PV-installaties in Italië kan met Webconnect d.m.v. IEC61850-Goose-berichten de koppelingof scheiding van de omvormer aan/van het openbare stroomnet en de vastlegging van de tegebruiken frequentiegrenzen wordt geregeld.WLANDe omvormer is standaard uitgerust met een WLAN-interface. Bij levering is de WLAN-interfacestandaard geactiveerd. Als u geen gebruik wilt maken van WLAN, kunt u de WLAN-interfacedeactiveren.Daarnaast beschikt de omvormer over een WPS-functie (WPS: Wi-Fi Protected Setup). Met behulpvan de WPS-functie kan de omvormer automatisch verbinding maken met een apparaat, dat zichop hetzelfde netwerk bevindt als de omvormer (bijv. router, computer, tablet of smartphone).ModbusDe omvormer is uitgerust met een Modbus-interface. De Modbus-interface is standaardgedeactiveerd en moet naar behoefte worden geconfigureerd.De Modbus-interface van de ondersteunde SMA apparaten is ontworpen voor industrieel gebruiken heeft de volgende taken: het op afstand opvragen van meetwaarden het op afstand instellen van bedrijfsparameters instellen van richtwaarden voor de gewenste waarden voor de installatiebesturingNetbeheerDe omvormer beschikt over functies die een bijdrage aan het netbeheer mogelijk maken.Afhankelijk van de eisen van de netwerkexploitant kunt u de functies (bijv. begrenzing van hetwerkelijke vermogen) d.m.v. bedrijfsparameters activeren en configureren.SMA OptiTrac Global PeakSMA OptiTrac Global Peak is een doorontwikkeling van de SMA OptiTrac en zorgt ervoor dat hetvermogenspunt van de omvormer het optimale vermogenspunt van de PV-generator (MPP) altijdprecies volgt. Met SMA OptiTrac Global Peak herkent de omvormer bovendien meerderevermogensmaxima binnen het beschikbare werkingsbereik. Dit komt met name voor bij PV-stringsdie zich gedeeltelijk in de schaduw bevinden. SMA OptiTrac Global Peak is 1AV-40-BE-nl-1015

4 ProductbeschrijvingSMA Solar Technology AGAardlekbewaking voor alle stroomtypenDe aardlekbewaking voor alle stroomtypen herkent verschilstromen aan de gelijk- en dewisselstroomzijde. De geïntegreerde verschilstroomsensor registreert bij eenfasige en driefasigeomvormers het stroomverschil tussen de nulleider en het aantal fasedraden. Als het stroomverschilabrupt groter wordt, wordt de omvormer van het openbare stroomnet losgekoppeld.SMA Smart ConnectedSMA Smart Connected is de kosteloze monitoring van de omvormer via Sunny Portal. DankzijSMA Smart Connected worden exploitant en vakman automatisch en proactief geïnformeerd overoptredende events van de omvormer.SMA Smart Connected wordt tijdens de registratie in Sunny Portal geactiveerd. Om SMA SmartConnected te gebruiken is het nodig, dat de omvormer continu met het Sunny Portal is verbondenen de gegevens van de exploitant en de vakman in Sunny Portal zijn opgenomen en actueel zijn.4.3LedsignalenDe leds signaleren de bedrijfstoestand van de omvormer.LedStatusGroene ledKnippert: 2 s aan Wachten op teruglevervoorwaardenen 2 s uitEr is nog niet voldaan aan de voorwaarden voor het terugleverbedrijf. Zodra er aan de voorwaarden is voldaan,schakelt de omvormer over naar het terugleverbedrijf.Rode led16ToelichtingKnippert snelUpdate van het hoofdprocesHet hoofdproces van de omvormer wordt geactualiseerd.brandtTerugleverbedrijfDe omvormer levert terug met een vermogen van meerdan 90%.pulseertTerugleverbedrijfDe omvormer is met een dynamische vermogensindicatievia de groene LED uitgerust. Afhankelijk van het vermogenknippert de groene LED snel of langzaam. Desgewenstkun u de dynamische vermogensweergave via de groeneLED uitschakelen.uitDe omvormer levert niet terug aan het openbare stroomnet.brandtGebeurtenis opgetredenAls er een gebeurtenis optreedt, wordt bovendien op degebruikersinterface van de omvormer of op het communicatieproduct een concrete gebeurtenismelding en het bijbehorende gebeurtenisnummer eiding

4 ProductbeschrijvingSMA Solar Technology AGLedStatusToelichtingBlauwe ledknippert langzaam gedurendeca. 1 minuutCommunicatieverbinding wordt opgebouwdDe omvormer maakt verbinding met een lokaal netwerk ofbrengt een directe verbinding via ethernet met een eindapparaat (bijv. computer, tablet of smartphone) tot stand.knippert snel ge- WPS actiefdurende ca. 2 mi- De WPS-functie is e actiefEr is een actieve verbinding met een lokaal netwerk of eris een directe verbinding via ethernet met een eindapparaat (bijv. computer, tablet of smartphone).SB30-50-1AV-40-BE-nl-1017

5 Montage5SMA Solar Technology AGMontage5.1Voorwaarden voor de montageEisen aan de montagelocatie:Levensgevaar door vuur of explosieOndanks een zorgvuldige constructie kan er bij elektrische apparaten brand ontstaan. Monteer het product niet op plekken waar zich licht ontvlambare stoffen of brandbaregassen bevinden. Monteer het product niet in explosiegevaarlijke omgevingen. De montagelocatie mag niet voor kinderen toegankelijk zijn. De omvormer moet op een vaste ondergrond gemonteerd worden (bijv. beton ofmetselwerk). Als de omvormer op gipskarton of dergelijke materialen wordt gemonteerd,produceert hij tijdens het bedrijf hoorbare vibraties die als storend kunnen worden ervaren. De montagelocatie moet geschikt zijn voor het gewicht en de afmetingen van de omvormer(zie hoofdstuk 14 "Technische gegevens", pagina 91). De montagelocatie mag niet aan direct zonlicht blootgesteld zijn. Directe zoninstraling kanleiden tot een vroegtijdige veroudering van kunststof onderdelen aan de buitenkant van deomvormer. Bovendien kan directe zoninstraling de omvormer te sterk verhitten. Als deomvormer te heet wordt, wordt het vermogen automatisch beperkt om oververhitting tevoorkomen. De montagelocatie moet te allen tijde vrij en veilig toegankelijk zijn zonder dat hiervoor extrahulpmiddelen (bijv. steigers of hefplatforms) nodig zijn. Anders zijn eventueleonderhoudswerkzaamheden slechts in beperkte mate mogelijk. Om een optimale werking te garanderen moet de omgevingstemperatuur tussen -25 C en 40 C liggen. Er moet worden voldaan aan de klimatologische voorwaarden (zie hoofdstuk 14 "Technischegegevens", pagina 91).Toegestane en niet toegestane montageposities: De omvormer mag uitsluitend in een toegestane positie worden gemonteerd. Daardoor wordtgegarandeerd d

SB4.0-1AV-40 (Sunny Boy 4.0) 1.2 SB5.0-1AV-40 (Sunny Boy 5.0)Doelgroep Dit document is bedoeld voor vakmensen en eindgebruikers. De werkzaamheden die in dit document zijn aangeduid door een waarschuwingssymbool en de aanduiding "vakman" mogen uitsluitend door vakmensen