Transcription

DIE PRÜFUNGENDES GOETHE-INSTITUTSPROVIMET EGOETHE-INSTITUTPRÜFUNGSORDNUNGRREGULLORJA E PROVIMEVEStand: 1. September 2020Aktualizimi i fundit: 1 shtator 2020Zertifiziert durchCertifikuar nga

PrüfungsordnungRregullorja e ProvimevePrüfungsordnung des Goethe-Instituts e.V.Rregullorja e Provimeve e Goethe-Institute. V.Stand: 1. September 20202 / 15Aktualizimi i fundit: 1 shtator 2020Die Prüfungen des Goethe-Instituts sind zum Nachweis vonSprachkenntnissen in Deutsch als Fremdsprache undDeutsch als Zweitsprache konzipiert und werden an den in§ 2 dieser Prüfungsordnung genannten Prüfungszentrenweltweit nach einheitlichen Bestimmungen durchgeführtund bewertet.Provimet e Goethe-Institut janë konceptuar si dëshmi enjohurive të gjermanishtes si gjuhë e huaj dhe gjuhë e dytëdhe zhvillohen e vlerësohen në mbarë botën pranëqendrave të provimeve të përmendura në paragrafin 2 tëkësaj rregulloreje mbi bazën e kritereve të njësuara.§1Paragrafi 1Grundlagen der PrüfungBazat e provimitDiese Prüfungsordnung ist für alle unter § 3 genanntenPrüfungen des Goethe-Instituts gültig. Es gilt die jeweilszum Zeitpunkt der Anmeldung aktuelle Fassung.Kjo rregullore është e vlefshme për të gjitha provimet eGoethe-Institut të përmendura në paragrafin 3. Vlen gjithnjëversioni aktual ne momentin e regjistrimit.Das Goethe-Institut publiziert zu jeder Prüfung einenModellsatz sowie einen oder mehrere Übungssätze, die füralle Prüfungsinteressierten im Internet einsehbar undzugänglich sind. Gültig ist jeweils die zuletzt veröffentlichteFassung.In diesen Modell- bzw. Übungssätzen zu den einzelnenPrüfungen sind Aufbau, Inhalt und Bewertung verbindlichbeschrieben.Goethe-Institut publikon për secilin nga provimet një tezëmësimore apo një ose disa teza ushtrimore, të cilat mund tëshihen dhe të përdoren në internet nga të gjithë të interesuarit. Vlen gjithnjë versioni i publikuar së fundmi.Në këto teza mësimore apo ushtrimore për secilin ngaprovimet përshkruhen struktura, përmbajtja dhe vlerësimi iprovimit.Einzelheiten zu den Prüfungen sind den jeweiligen, in ihreraktuellen Fassung im Internet veröffentlichtenDurchführungsbestimmungen zu entnehmen. Diese Bestimmungen sind rechtsverbindlich.Informacione të hollësishme rreth provimeve mund tëmerren në internet nga versioni aktual i dispozitavepërkatëse për zhvillimin e provimit. Zbatimi i këtyre dispozitave është i detyrueshëm me ligj.Module, die einzeln oder in Kombination abgelegt werdenkönnen, werden im Folgenden ebenso Prüfung bzw.Prüfungsteile genannt. Details hierzu finden sich in denjeweiligen Durchführungsbestimmungen.Modulet, të cilat mund të jepen veçmas ose të kombinuara, dotë quhen në vijim gjithashtu provime ose përkatësisht pjesë tëprovimeve. Detaje lidhur me këto do të gjeni nëpër dispozitatpërkatëse për zhvillimin e provimit.Abhängig vom Prüfungsangebot und den Voraussetzungenam Prüfungszentrum können ausgewählte GOETHEZERTIFIKATE papierbasiert und/oder digital abgelegtwerden. Prüfungsaufbau, Inhalt und Bewertung sind imPrint- und Digitalformat identisch. Besondere Regelungenund Hinweise zu den digitalen Deutschprüfungen, die vonden Durchführungsbestimmungen für papierbasierteDeutschprüfungen abweichen, sind im Anhang der jeweiligen Durchführungsbestimmungen beschrieben.Në varësi të provimeve të ofruara dhe të kushteve tëqendrës së provimit CERTIFIKATAT- GOETHE mund të jepennë version të printuar ose dixhital. Ndërtimi i provimit,përmbajtja dhe vleresimi janë identike si në formën eprintuar ashtu dhe dixhitale. Rregulla të veçanta dheudhëzime për provimet dixhitale të cilat në dispozitatpërkatëse për zhvillimin e provimeve ndryshojnë ngaprovimet në formë të printuar, gjenden bashkangjitur çdodispozite përkatëse për zhvillimin e provimit.Stand: 1. September 2020Aktualizimi i fundit: 1 shtator 2020

PrüfungsordnungRregullorja e ProvimeveFür Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf sindSonderregelungen möglich, sofern der spezifische Bedarfbereits bei der Anmeldung durch einen geeigneten Nachweis belegt wird.Siehe hierzu die Ergänzungen zu denDurchführungsbestimmungen: Prüfungsteilnehmende mitspezifischem Bedarf.Për pjesëmarrësit me nevoja të veçanta mund të krijohenkushte të veçanta, në rast se aftësia e kufizuar fizikedëshmohet me një dokument të vlefshëm që në momentin eregjistrimit.Për këtë referojuni Shtesave të Dispozitave për Zhvillimin eProvimeve: Pjesëmarrësit me Nevoja të Veçanta .§2Paragrafi 2Prüfungszentren des Goethe-InstitutsDie Prüfungen des Goethe-Instituts werden durchgeführtvon:Qendrat e Provimeve të GoetheInstitutProvimet e Goethe-Institut zhvillohen nga: Goethe-Instituten in Deutschland und im Ausland, Goethe-Zentren im Ausland sowie den Prüfungskooperationspartnern desGoethe-Instituts in Deutschland und im Ausland. përfaqësitë Goethe-Institut në Gjermani dhe shtetet etjera, pëerfaqësitë e Goethe-Zentrum në shtetet e tjera, si dhe nga partnerët për zhvillimin e provimeve tëGoethe- Institut në Gjermani dhe në shtete të tjera.§3Paragrafi 3Teilnahmevoraussetzungen3 / 15Kushtet e pjesëmarrjes§ 3.1 Die Prüfungen des Goethe-Instituts können von allenPrüfungsinteressierten mit Ausnahme von § 3.3 bis § 3.6unabhängig vom Erreichen eines Mindestalters und unabhängig vom Besitz der deutschen Staatsangehörigkeitabgelegt werden.Es werden bezüglich des Alters der Prüfungsteilnehmendenfolgende Empfehlungen gegeben:Paragrafi 3.1Provimet e Goethe-Institut janë të hapurapër të gjithë të interesuarit, me përjashtim të paragrafëve3.3 deri 3.6, dhe mund të jepen pavarësisht moshës apoposeidimit të nënshtetësisë gjermane.Në lidhje me moshën e pjesëmarrësve në provim jepenrekomandimet e mëposhtme:Prüfungen für Jugendliche (ab 10 Jahren): GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1Provimet për adoleshentët / të rinjtë (nga mosha 10 vjeç): GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1Prüfungen für Jugendliche (ab 12 Jahren): GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH GOETHE-ZERTIFIKAT B1Provimi për adoleshentët (nga mosha 12 vjeç): GOETHE-ZERTIFIKAT A2: FIT IN DEUTSCH GOETHE-ZERTIFIKAT B1Prüfung für Jugendliche (ab 15 Jahren): GOETHE-ZERTIFIKAT B2Provimi për adoleshentët (nga mosha 15 vjeç): GOETHE-ZERTIFIKAT B2Prüfungen für Erwachsene (ab 16 Jahren): GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 GOETHE-ZERTIFIKAT A2 GOETHE-ZERTIFIKAT B1 GOETHE-ZERTIFIKAT B2 GOETHE-ZERTIFIKAT C1 GOETHE-ZERTIFIKAT C1 (modular ab 2022)Provimet për të rriturit (nga mosha 16 vjeç): GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 GOETHE-ZERTIFIKAT A2 GOETHE-ZERTIFIKAT B1 GOETHE-ZERTIFIKAT B2 GOETHE-ZERTIFIKAT C1 GOETHE-ZERTIFIKAT C1 (i modularizuar, nga 2022)Stand: 1. September 2020Aktualizimi i fundit: 1 shtator 2020

PrüfungsordnungRregullorja e Provimeve4 / 15Prüfung für Erwachsene (ab 18 Jahren): GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHESSPRACHDIPLOMProvimet për të rriturit (nga mosha 18 vjeç): GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHESSPRACHDIPLOMFür Prüfungsteilnehmende, die vor Erreichen des empfohlenen Alters oder erheblich abweichend vom empfohlenenAlter die Prüfung ablegen, ist ein Einspruch gegen dasPrüfungsergebnis aus Altersgründen z. B. wegen nichtaltersgerechter Themen der Prüfung o. Ä. ausgeschlossen.Die Prüfungsteilnahme ist weder an den Besuch einesbestimmten Sprachkurses noch an den Erwerb eines Zertifikats auf einer darunterliegenden Stufe gebunden.Pjesëmarrësit, të cilët japin provimin pa mbushur moshën erekomanduar, ose mosha e të cilëve është larg moshës sërekomanduar, nuk kanë të drejtë të apelojnë për rezultatine provimit për arsye të moshës, fj.v. për shkak të temave tëpapërshtatshme për moshën e tyre, ose për arsye të tjera tëngjashme. Pjesëmarrja në provim nuk kushtëzohet ngandjekja e një kursi të caktuar gjuhe apo marrja e një certifikate të një niveli më të ulët.§ 3.2 Personen, die eine Prüfung bzw. einen Prüfungsteiloder ein Modul nicht bestanden haben, sind bis zum Ablaufder vom jeweils zuständigen Prüfungszentrum für einenwiederholten Prüfungstermin bestimmten Fristen von derPrüfungsteilnahme ausgeschlossen (vgl. § 15).Paragrafi 3.2Personat të cilët nuk kanë kaluar proviminose njërin modul, janë të perjashtuar nga pjesmarrja nëprovim deri në momentin që qendra e provimit cakton njëafat për përsëritjen e moduleve ose të provimit. Për këtëshih edhe paragrafin 15.§ 3.3 Personen, die Zeugnisse des Goethe-Instituts gefälscht haben oder ein gefälschtes Zeugnis bzw. manipulierte Screenshots der Prüfungsergebnisanzeige auf MeinGoethe.de vorlegen, sind für die Dauer von einem (1) Jahrab Kenntniserlangung des Goethe-Instituts von der Fälschung von der Prüfungsteilnahme ausgeschlossen. DieseSperrfrist von einem (1) Jahr gilt weltweit für die Prüfungsteilnahme sowohl an Goethe-Instituten als auch bei Prüfungskooperationspartnern des Goethe-Instituts.Paragrafi 3.3Persona, të cilët falsifikojnë ose paraqesincertifikata të falsifikuara të Goethe-Institut, ose ngarkojnë nëMein Goethe.de imazhe të manipuluara, përjashtohen ngapjesëmarrja në provim për një periudhë njëvjeçare, dukefilluar nga dita e zbulimit të falsifikimit të certifikatës nga anae Goethe-Institut.Kjo periudhë ndalimi njëvjeçare vlen për pjesëmarrjen nëprovim në përfaqësitë e Goethe-Institut në mbarë botën sidhe nëpër partnerët për zhvillimin e provimeve të GoetheInstitut.§ 3.4 Personen, die Prüfungsinhalte an Dritte weitergegeben haben, werden für die Dauer von einem (1) Jahr abKenntniserlangung des Goethe-Instituts von der Prüfungsteilnahme ausgeschlossen. § 3.3 Satz 2 gilt entsprechend.Paragrafi 3.4Personat të cilët u përcjellin përmbajtjene provimit palëve të treta, përjashtohen nga pjesëmarrja nëprovim për një periudhë njëvjeçare, duke filluar nga dita ezbulimit të shkeljes nga ana e Goethe-Institut. Për këtë vlenparagrafi 3.3 përkatësisht seksioni 2.§ 3.5 Im Fall eines wiederholten Prüfungsausschlussesaufgrund von § 3.3, § 3.4, § 11.2 wird die betroffene Personfür die Dauer von fünf (5) Jahren ab dem wiederholtenPrüfungsausschluss von der Prüfungsteilnahme ausgeschlossen.Paragrafi 3.5Në rastin e përsëritjes së përjashtimit ngaprovimet, bazuar në paragrafin §3.3, § 3.4, 11.2 §, personi nëfjalë do të përjashtohet nga mundësia e dhënies së provimitpër një periudhë pesë (5) vjeçare.§ 3.6 Personen, die von der Prüfung gemäß § 11.1und/oder § 11.2 ausgeschlossen worden sind, sind bis zumAblauf der in § 11 geregelten Sperrfristen von der Prüfungsteilnahme ausgeschlossen.Paragrafi 3.6Personat të cilët në bazë të paragrafit 11.1dhe/ose 11.2 janë përjashtuar nga provimi, janë të pezulluarnga pjesëmarrja në provim deri në perfundimin e afateve tëperjashtimit të përcaktuara në paragrafin 11.Stand: 1. September 2020Aktualizimi i fundit: 1 shtator 2020

PrüfungsordnungRregullorja e Provimeve§4Paragrafi 4Anmeldung5 / 15Regjistrimi§ 4.1 Vor Anmeldung zur Prüfung erhalten die Prüfungsinteressierten ausreichend Möglichkeiten, sich am Prüfungszentrum oder via Internet über die Prüfungsanforderungen,die Prüfungsordnung und Durchführungsbestimmungen undüber die anschließende Mitteilung der Prüfungsergebnissezu informieren. Prüfungsordnung und Durchführungsbestimmungen sind in ihrer jeweils aktuellen Fassung imInternet zugänglich. Mit der Anmeldung bestätigen diePrüfungsteilnehmenden bzw. die gesetzlichen Vertreter,dass sie die jeweils geltende Prüfungsordnung und Durchführungsbestimmungen zur Kenntnis genommen haben undanerkennen.Paragrafi 4.1 Para regjistrimit për provim të interesuarve ukrijohen mundësi të mjaftueshme, si në qendrën e provimitashtu dhe përmes internetit, për marrjen e informacionitrreth kritereve të provimit, Rregullores së Provimeve, Dispozitave për Zhvillimin e Provimit dhe për mënyrën e komunikimit të rezultateve. Rregullorja e Provimeve dhe Dispozitatpër Zhvillimin e Provimit mund të gjenden në internet nëversionin e tyre aktual. Me kryerjen e regjistrimitpjesëmarrësit në provim (në rastin e të miturve, kujdestarëtligjorë) konfirmojnë që janë vënë në dijeni dhe pranojnërregulloren aktuale të provimeve dhe dispozitat përkatës përzhvillimin e provimit.Nähere Information zu den Anmeldemöglichkeiten enthältdas Anmeldeformular bzw. die Prüfungsbeschreibung imInternet. Die Anmeldeformulare erhalten die Prüfungsinteressierten beim örtlichen Prüfungszentrum oder via Internet. Bei beschränkt geschäftsfähigen Minderjährigen ist dieEinwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.Informacione më të detajuara në lidhje me mundësitë eregjistrimit përmban formulari i regjistrimit si dhepërshkrimi i provimeve në Internet. Të interesuarit mund t’imarrin formularët e regjistrimit pranë qendrës lokale tëprovimit ose në internet. Në rastin e të miturve, kujdestarëtligjorë konfirmojnë që janë vënë në dijeni dhe pranojnërregulloren aktuale të provimeve dhe dispozitat përkatës përzhvillimin e provimit.§ 4.2 Soweit die jeweilige Anmeldemöglichkeit besteht,kann das ausgefüllte Anmeldeformular per Post, Fax oderE-Mail an das jeweils zuständige Prüfungszentrum zurückgesendet werden. Für die Anmeldung, den Vertragsschlussund die Vertragsabwicklung gelten vorrangig die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Goethe-Instituts e.V. Aufdiese wird bei der Anmeldung ausdrücklich hingewiesen.Für den Fall, dass die Anmeldung bzw. Durchführung derPrüfung über einen Prüfungskooperationspartner erfolgt,gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungendes Prüfungskooperationspartners. Auf diese wird bei derAnmeldung ausdrücklich hingewiesen. Die Angabe derkonkreten Uhrzeit wird den Prüfungsinteressenten ca. fünf(5) Tage vor dem Prüfungstermin in Textform mitgeteilt.Paragrafi 4.2Për sa kohë që ekziston mundësia, formulari iplotësuar i regjistrimit mund të dërgohet me Postë, E-mail oseFax ne Qendrën e Provimeve. Per regjistrimin, lidhjen dheekzekutimin e kontratës vlejnë rregullat dhe kushtet e GoetheInstitut. Kjo përmendet shprehimisht në momentin e regjistrimit.Ne rast se regjistrimi ose mbarevajtja e provimit behet nenje nga partneret per zhvillimin e provimeve, i shtohenedhe rregullat dhe kushtet e partnerit për zhvillimin eprovimeve. Edhe kjo përmendet shprehimisht në momentine regjistrimit. Të dhënat për orën ekzakte i përcillen tëinteresuarve reth (5) pesë ditë para datës së provimit meshkrim.§ 4.3 Soweit diese Anmeldemöglichkeit besteht, kann dieAnmeldung online unter www.goethe.de bzw. gegebenenfalls über die Website des jeweiligen Prüfungszentrumserfolgen. Für die Anmeldung, den Vertragsschluss und dieVertragsabwicklung gelten vorrangig die AllgemeinenGeschäftsbedingungen des Goethe-Instituts e.V. Auf diesewird bei der Anmeldung ausdrücklich hingewiesen.§ 4.3 Për sa kohë që ekziston kjo mundësi regjistrimi, regjistrimi mund të bëhet nëpërmjet www.goethe.de sikundërsenëpërmjet faqes së webit të Qendrës së Provimeve. Përregjistrimin, lidhjen dhe ekzekutimin e kontratës vlejnë rregullat dhe kushtet e Goethe-Institut. Kjo përmendet shprehimishtnë momentin e regjistrimit.Stand: 1. September 2020Aktualizimi i fundit: 1 shtator 2020

PrüfungsordnungRregullorja e Provimeve§ 4.4 Soweit diese Anmeldemöglichkeit besteht, kann dieAnmeldung persönlich beim örtlichen Prüfungszentrumerfolgen. Für den Vertragsschluss und die Vertragsabwicklung gelten vorrangig die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Goethe-Instituts e.V. Auf diese wird bei der Anmeldung ausdrücklich hingewiesen.§ 4.4 Për sa kohë që ekziston kjo mundësi regjistrimi, regjistrimi mund të bëhet personalisht në ambjentet e Qendrës sëProvimit. Per regjistrimin, lidhjen dhe ekzekutimin e kontratësvlejnë rregullat dhe kushtet e Goethe-Institut. Kjo përmendetshprehimisht në momentin e regjistrimit.§5Paragrafi 5Termine6 / 15Datat e provimeveDas jeweilige Prüfungszentrum bestimmt die Anmeldefristsowie Ort und Zeit der Prüfung. Bei nicht modular ablegbaren Prüfungen werden mündlicher und schriftlicher Prüfungsteil in der Regel innerhalb eines Zeitraums von 14Tagen durchgeführt. Die aktuellen Prüfungstermine undAnmeldefristen finden sich auf den Anmeldeformularenbzw. bei der Prüfungsbeschreibung im Internet.Secila Qendër Provimesh përcakton afatin sikundërse dhevendin e kohën e regjistrimit dhe të provimit. Tek provimetqë nuk jepen me module provimi me shkrim dhe ai me gojëzhvillohen brenda një intervali 14-ditor. Datat aktuale tëprovimeve dhe afatet e regjistrimit gjenden në formularët eregjistrimit dhe në përshkrimin e provimeve në internet.§6Paragrafi 6Prüfungsgebühr und GebührenerstattungTarifat e provimit dhe kthimi i saj§ 6.1 Die Gebühr richtet sich nach der jeweils gültigenlokalen Gebührenordnung und wird auf dem Anmeldeformular bzw. bei der Prüfungsbeschreibung im Internetausgewiesen. Die Prüfung kann nicht begonnen werden,sofern die vereinbarten Zahlungstermine nicht eingehaltenwurden.Paragrafi 6.1Tarifa e provimit përcaktohet mbi bazën esistemit lokal të tarifave dhe bëhet me dije në formularin eregjistrimit ose respektivisht në përshkrimin e provimit nëInternet. Provimi nuk mund të fillojë, për aq kohë sa nukjanë respektuar në kohë afatet e pagesës.§ 6.2 Gilt eine Prüfung aus Krankheitsgründen als nichtabgelegt (vgl. § 12), wird die Prüfungsgebühr für dennächsten Prüfungstermin gutgeschrieben. Das jeweilszuständige Prüfungszentrum entscheidet über die Erhebungeiner Verwaltungsgebühr in Höhe von bis zu 25 % derPrüfungsgebühr für die Umbuchung. Dem/Der Prüfungsteilnehmenden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass einSchaden überhaupt nicht entstanden oder wesentlichniedriger als die Pauschale ist.Paragrafi 6.2Në rast se provimi nuk mund të jepet përarsye shëndetësore (shih paragrafin 12), tarifa e provimitregjistrohet për datën e provimit të radhës. Secila QendërProvimesh mund të mbajë një tarifë administrative nëvlerën 25% të tarifës së provimit për ndryshimin e datës sëprovimit. Pjesëmarrësi i provimit ka të drejtën të provojë senuk është shkaktuar dëm ose dëmi është më i vogël setarifa e aplikuar.§ 6.3 Wird einem Einspruch stattgegeben (vgl. § 20), sogilt die Prüfung als nicht abgelegt und die Prüfungsgebührwird vom Prüfungszentrum gutgeschrieben oder erstattet.Paragrafi 6.3Në rast se pranohet apelimi, (shih paragrafin 20) provimi nuk konsiderohet i dhënë dhe tarifa eprovimit regjistrohet për datën e provimit të radhës oserimbursohet.§ 6.4 Wird ein/-e Teilnehmende/-r von der Prüfungausgeschlossen (vgl. § 11), wird die Prüfungsgebühr nichtzurückerstattet.Paragrafi 6.4Në rast se një pjesëmarrës përjashtohetnga provimi (shih paragrafin 11), tarifa e provimit nukkthehet.Stand: 1. September 2020Aktualizimi i fundit: 1 shtator 2020

PrüfungsordnungRregullorja e Provimeve§7Paragrafi 7Prüfungsmaterialien7 / 15Materialet e provimitDie Prüfungsmaterialien (im Print- und Digitalformat)werden ausschließlich in der Prüfung und nur in der Formverwendet, in der sie von der Zentrale des Goethe-Institutsausgegeben werden. Die Prüfungstexte werden weder inihrem Wortlaut noch in ihrer Anordnung verändert; ausgenommen von dieser Bestimmung ist die Korrektur technischer Fehler oder Mängel.Materialet e provimit (të printuara ose në format digjital)përdoren vetëm gjatë provimit dhe vetëm në formën në tëcilën janë dhënë nga zyra qendrore e Goethe-Institut.Tekstet e provimit nuk mund të ndryshohen as në përmbajtje, as në renditjen e tyre, me përjashtim të rasteve tëpërmirësimit të gabimeve apo mangësive teknike.§8Paragrafi 8Ausschluss der ÖffentlichkeitPërjashtimi i publikutDie Prüfungen sind nicht öffentlich.Provimet nuk zhvillohen me dyer të hapura.Ausschließlich Vertreter des Goethe-Instituts sind ausGründen der Qualitätssicherung (vgl. § 26) berechtigt, auchunangemeldet den Prüfungen beizuwohnen. Sie dürfenjedoch nicht in das Prüfungsgeschehen eingreifen.Eine solche Hospitation ist im Protokoll über die Durchführung der Prüfung unter Angabe des Zeitraums zu dokumentieren.Vetëm përfaqësuesit e Goethe-Institut kanë të drejtë të jenëtë pranishëm gjatë provimeve edhe pa njoftim paraprak(shih paragrafin 26), me qëllim garantimin e cilësisë sëprovimit. Megjithatë ata nuk kanë të drejtë të përfshihen nëprocesin e dhënies së provimit. Një vizitë e tillë duhetshënuar në procesverbalin e provimit, duke dhënë intervaline saktë kohor të saj.§ 9Paragrafi 9AusweispflichtDetyrimi i identifikimitDas Prüfungszentrum ist verpflichtet, die Identität derPrüfungsteilnehmenden zweifelsfrei festzustellen. Dieseweisen sich vor Prüfungsbeginn und gegebenenfalls zujedem beliebigen Zeitpunkt während des Prüfungsablaufsmit einem offiziellen Bilddokument aus. Das Prüfungszentrum hat das Recht, über die Art des Bilddokuments zuentscheiden und weitere Maßnahmen zur Klärung derIdentität durchzuführen. Welche Dokumente akzeptiertwerden und welche weiteren Maßnahmen zur Identitätsfeststellung vorgenommen werden können, wird dem/derPrüfungsteilnehmenden zusammen mit der Entscheidungüber die Teilnahme (§§ 3, 4) mitgeteilt.Qendra e provimit duhet të përmbushë detyrimin e kontrollit të saktë të identitetit të pjesëmarrësve. Pjesëmarrësitidentifikohen para fillimit të provimit dhe sipas rastit edhegjatë zhvillimit të provimit me anë të një dokumenti zyrtaridentifikimi me fotografi. Qendra e provimit ka të drejtë tëpërcaktojë llojin specifik të dokumentit të identifikimit dhetë marrë masa të tjera për t’u siguruar për identitetin epjesëmarrësve. Bashkë me vendimin për pjesëmarrjen nëprovim, pjesëmaresve u bëhet me dije cilat dokumentapranohen dhe cilat kërkojne masa të tjera për të siguruaridentitetin e pjesëmarësve në provim (shih paragrafin 3.4).§ 10Paragrafi 10AufsichtMbikëqyrjaDurch mindestens eine qualifizierte Aufsichtsperson wirdsichergestellt, dass die Prüfungen ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die Prüfungsteilnehmenden dürfen währendder laufenden Prüfung den Prüfungsraum nur einzelnverlassen. Dies wird im Protokoll über die Durchführung derPrüfung unter Angabe des konkreten Zeitraums vermerkt.Teilnehmende, die die Prüfung vorzeitig beenden, dürfenden Prüfungsraum während der Prüfung nicht mehr betreten.Të paktën një mbikëqyrës i kualifikuar garanton zhvillimin erregullt të provimit dhe të pushimeve të parashikuara.Pjesëmarrësit në provim gjatë vijimit të provimit lejohen tëdalin nga klasa vetëm një nga një. Orari dhe radha sipas sëcilës pjesëmarrësit dalin nga klasa shënohen në Procesverbalin e Zhvillimit të Provimit. Pjesëmarrësit, të cilët epërfundojnë provimin para kohe nuk lejohet të kthehensërish në klasë.Stand: 1. September 2020Aktualizimi i fundit: 1 shtator 2020

PrüfungsordnungRregullorja e ProvimeveDie Aufsichtsperson gibt während der Prüfung die nötigenorganisatorischen Hinweise und stellt sicher, dass dieTeilnehmenden selbstständig und nur mit den erlaubtenArbeitsmitteln (vgl. auch § 11) arbeiten. Die Aufsichtspersonist nur zur Beantwortung von Fragen zur Durchführung derPrüfung befugt. Fragen zu Prüfungsinhalten dürfen vonihm/ihr weder beantwortet noch kommentiert werden.Personi mbikëqyrës jep udhëzimet e nevojshme organizative gjatë provimit dhe kujdeset që pjesëmarrësit të punojnënë mënyrë të pavarur dhe vetëm me ndihmën e mjeteve tëlejuara (shih paragrafin 11). Mbikëqyrësi ka të drejtë t’ipërgjigjet vetëm pyetjeve që lidhem me zhvillimin e provimit. Ai nuk ka të drejtë as ti përgjigjet as të komentojëpërmbajtjet e provimeve.§ 11Paragrafi 11Ausschluss von der Prüfung8 / 15Përjashtimi nga provimi§ 11.1 Von der Prüfung wird ausgeschlossen, wer in Zusammenhang mit der Prüfung täuscht, unerlaubte Hilfsmittel mitführt, verwendet oder sie anderen gewährt odersonst durch sein Verhalten den ordnungsgemäßen Ablaufder Prüfung stört. In diesem Fall werden die Prüfungsleistungen nicht bewertet. Als unerlaubte Hilfsmittel geltenfachliche Unterlagen, die weder zum Prüfungsmaterialgehören noch in den Durchführungsbestimmungen vorgesehen sind (z. B. Wörterbücher, Grammatiken, vorbereitete Konzeptpapiere o. Ä.). Technische Hilfsmittel, wie Mobiltelefone, Minicomputer, Smartwatches oder andere zurAufzeichnung oder Wiedergabe geeignete Geräte, dürfenweder in den Vorbereitungsraum noch in den Prüfungsraummitgenommen werden.Das Prüfungszentrum hat das Recht, die Einhaltung deroben genannten Bestimmungen zu überprüfen bzw. durchzusetzen. Zuwiderhandlungen führen zum Prüfungsausschluss. Bereits der Versuch von Prüfungsteilnehmenden,vertrauliche Prüfungsinhalte Dritten zugänglich zu machen,führt zum Ausschluss von der Prüfung.Paragrafi 11.1 Nga provimi përjashtohen persona, të cilëtmashtrojnë në lidhje me provimin, të cilët sjellin me vete,përdorin apo u japin të tjerëve mjete ndihmëse të ndaluara,ose, nëpërmjet sjelljes së tyre, cenojnë ecurinë e rregullt tëprovimit. Në këto raste rezultatet e arritura në provim nukvlerësohen. Te mjetet ndihmëse të ndaluara përfshihen materiale specifike, të cilat nuk janë pjesë e materialit të provimit enuk parashikohen në Dispozitat për Zhvillimin e Provimit (psh.fjalorë, libra gramatike, shënime të përgatitura paraprakisht,etj). Mjetet teknike ndihmëse si telefonat celularë, minikompjuterët, orët smart apo mjetet e tjera të ngjashme qëshërbejnë për incizim ose dëgjim, nuk lejohen të merren as nësallën e përgatitjes paraprake as në sallën e provimit.Qendra e provimeve ka të drejtë të verifikojë apo të zbatojëpërmbushjen e dispozitave të sipërpërmendura. Veprimet nëkundërshtim me këto çojnë në përjashtimin nga provimi. Nëpërjashtim nga provimi çon gjithashtu edhe përpjekja epjesëmarrësve për t'u dhënë personave të tretë informacionelidhur përmbajtjen e provimit.Wird ein/-e Prüfungsteilnehmende/-r aus einem der indiesem Paragrafen genannten Gründe von der Prüfungausgeschlossen, kann die Prüfung frühestens nach dreiMonaten ab dem Tag des Prüfungsausschlusses wiederholtwerden.Në rast se një pjesëmarrës përjashtohet nga provimi për njënga shkaqet e përmendura në këtë paragraf, provimi nukmund të përsëritet pa kaluar të paktën një periudhë kohoreprej tre muajsh që nga dita e përjashtimit nga provimi.Stand: 1. September 2020Aktualizimi i fundit: 1 shtator 2020

PrüfungsordnungRregullorja e Provimeve9 / 15§ 11.2 Täuscht oder versucht ein/-e Prüfungsteilnehmende/-r in Zusammenhang mit der Prüfung über ihre/seineIdentität zu täuschen, so werden diese/-r und alle an derIdentitätstäuschung beteiligten Personen von der Prüfungausgeschlossen.Erfolgt der Ausschluss, so verhängt das Goethe-Institut,nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls, für die ander Identitätstäuschung beteiligten Personen eine Sperrungvon einem (1) Jahr zur Ablegung von Prüfungen im Rahmendes Prüfungsportfolios des Goethe-Instituts weltweit (vgl. §3). Zu diesem Zweck (Kontrolle der Einhaltung einer verhängten Prüfungssperre) werden bestimmte personenbezogene Datenkategorien des/der Gesperrten, nämlich Name,Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Sperrungszeitraum,Meldung durch Prüfungszentrum, an die Prüfungszentrendes Goethe-Instituts (siehe dazu § 2) weltweit weitergegeben und dort dazu verarbeitet. Siehe auch § 15.Die vorigen beiden Absätze finden entsprechende Anwendung, wenn der/die Prüfungsteilnehmende zur Erlangungder Prüfung einer an der Prüfung direkt oder indirektbeteiligten Person unrechtmäßige Zahlungen oder andereunrechtmäßige Vorteile für das Bestehen der Prüfunganbietet, verspricht oder gewährt (Antikorruptionsklausel).Paragrafi 11.2 Në rastet kur pjesëmarrësi falsifikon apopërpiqet të falsifikojë identitetin e tij atëherë ai, së bashkume personat e përfshirë në falsifikimin e identitetit, përjashtohen nga provimi.Në rast përjashtimi, Goethe-Institut, pas marrjes në konsideratë të të gjitha rrethanave, pezullon personat bashkëpunues në falsifikimin e identitetit për një (1) Vit nga dhënia eprovimit në mbarë botën.(shih edhe paragrafin 3). Për këtëarsye (kontrollin e respektimit të një pezullimi të detyruar)nga informacioni i dhënë nga Qendra e Provimit jepen tëdhëna të caktuara personale të personit të pezulluar si psh.Mbiemër, Emër, Ditëlindje, Vendlindje, Periudha e Pezullimitnë Goethe-Institut ( shih paragrafin 2) dhe në Qendrat eProvimit në mbarë botën. (shih paragfarin 15).§ 11.3 Stellt sich nach Beendigung der Prüfung heraus,dass Tatbestände für einen Ausschluss gemäß § 11.1und/oder § 11.2 gegeben sind, so ist die Prüfungskommission (vgl. § 16) berechtigt, die Prüfung als nicht bestanden zubewerten und das ggf. ausgestellte Zertifikat zurückzufordern. Die Prüfungskommission muss den/die Betroffene/-nanhören, bevor sie eine Entscheidung trifft. In Zweifelsfällen wird die Zentrale des Goethe-Instituts verständigt undum Entscheidung gebeten. Es gelten die in § 11.1 bzw. § 11.2genannten Sperrfristen.Paragrafi 11.3 Në rast se pas përfundimit të provimitrezultojnë shkelje, sipas paragrafit 11.1 dhe 11.2 të cilatçojnë në përjashtimin nga provimi, komisioni i provimit katë drejtë (shih paragrafin 16) ta konsiderojë provimin si jo tëkaluar dhe të kërkojë tërheq jen e çertifikatës përkatëse,nëse është lëshuar një e tillë. Komisioni i provimit duhet tëmarrë në pyetje personin përkatës para se të marrë njëvendim. Në raste dyshimi informohet zyra qendrore eGoethe-Institut dhe për këtë rast kërkohet vendimi i saj. Nëkëtë rast vlejne afatet e përjashtimit sipas paragrafit 11.1dhe 11.2.Stand: 1. September 2020Aktualizimi i fundit: 1 shtator 2020Paragrafët e lartëpërmendur gjejnë përdorim kurpjesëmarrësit në provim, për të marrë provimin i ofrojnë,premtojnë ose japin personave të përfshirë direkt oseindirekt në provim rryshfete ose përfitime të paligjshmepër marrjen e provimit ( klauzolë anti-korrupsion).

PrüfungsordnungRregullorja e Provimeve§ 12§ 12Rücktritt von der Prüfung bzw. Abbruch derPrüfung10 / 15Tërheqja nga provimi ose ndërprerja eprovimit.Unbeschadet des gesetzlichen Widerrufsrechts gilt Folgendes: Die Möglichkeit zum Rücktritt von der Prüfung besteht;es besteht jedoch kein Anspruch auf Rückerstattung vonbereits entrichteten Prüfungsgebühren. Erfolgt der Rücktrittvor Prüfungsbeginn, so gilt die Prüfung als nicht abgelegt.Wird die Prüfung nach Beginn abgebrochen, so gilt diePrüfung als nicht bestanden.Wird eine Prüfung nicht begonnen oder nach Beginn abgebrochen und werden dafür Krankheitsgründe geltend gemacht, sind diese unverzüglich durch Vorlage eines ärztlichen Attests beim zuständigen Prüfungszentrum nachzuweisen. Die Entscheidung über

GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 GOETHE-ZERTIFIKAT A2 GOETHE-ZERTIFIKAT B1 GOETHE-ZERTIFIKAT B2 GOETHE-ZERTIFIKAT C1 ZERTIFIKAT C1 (i modularizuar, nga 0. Prüfungsordnung Rregullorja e Provimeve 4 / 15 Stand: 1. September 2