Transcription

JPA.SULIT.NP.134/1/Klt.21/( 45 )No. SiriKERAJAAN MALAYSIAPEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2010PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DANKENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM

JPA.SULIT.NP.134/1/Klt.21/( 45 )No. SiriKERAJAAN MALAYSIAPEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2010PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKATDALAM PERKHIDMATAN AWAMTUJUAN1.Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan memberikan panduan mengenai dasar,peraturan dan kaedah pelaksanaan pemangkuan dan kenaikan pangkat serta rayuanpemangkuan dan kenaikan pangkat dalam perkhidmatan awam.LATAR BELAKANG2.Dasar dan peraturan pemangkuan dan kenaikan pangkat dalam perkhidmatanawam adalah berasaskan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, KenaikanPangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005], Peraturan-PeraturanLembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam, 2010 [P.U.(A) 75/2010] danPeraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran, 2010[P.U.(A) 24/2010].3.Selain itu, dasar dan peraturan pemangkuan, kenaikan pangkat dan rayuanpemangkuan dan kenaikan pangkat juga dijelaskan dalam Pekeliling Perkhidmatan,Surat Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Edaran seperti berikut:(a)Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1993 – PeraturanMengenai Pemangkuan dan Penanggungan Kerja;(b)Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1986 – PenyiaranKeputusan Urusan Kenaikan Pangkat;1

(c)Surat Edaran: JPA.SULIT.NP 134/1 Klt. 5 (13) bertarikh 24Oktober 1997 – Kaedah Baru Pengendalian Urusan Kenaikan Pangkat/ Pemangkuan ke Gred 2 dan Gred 1 Anggota Perkhidmatan AwamPersekutuan (Tidak Termasuk Anggota Polis, Tentera dan PegawaiUndang-Undang); dan(d)Surat Edaran: JPA.SULIT.NP.134/1/KLT.13 (21) bertarikh 6 Mac2007 – Kaedah Pemangkuan Melangkaui Gred.PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKATDALAM PERKHIDMATAN AWAM4.Dasar dan peraturan pemangkuan dan kenaikan pangkat perlu diperkemaskanuntuk disesuaikan dengan peraturan semasa yang sedang berkuat kuasa bagimemantapkan pelaksanaannya di peringkat kementerian dan jabatan.Dasar danperaturan yang telah dikemaskini adalah sebagaimana yang dijelaskan DalamPerkhidmatan Awam di lampiran berkembar.KEKECUALIAN5.Sebarang pengecualian daripada mana-mana peruntukan dalam PekelilingPerkhidmatan ini hendaklah dirujuk kepada Bahagian Perkhidmatan, JPA bagimendapatkan pertimbangan dan kelulusan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.TARIKH KUAT KUASA6.Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan.7.Pekeliling Perkhidmatan ini hendaklah dibaca bersekali dengan PangkatdanPenamatanPerkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005], Peraturan-Peraturan Lembaga KenaikanPangkat Perkhidmatan Awam 2010 [P.U. (A) 75/2010], Peraturan-Peraturan LembagaKenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran 2010 [P.U.(A) 24/2010], Pekeliling2

Perkhidmatan Bil. 14 Tahun 2007, Kaedah Penetapan Gaji Permulaan dan PelarasanGaji Kenaikan Pangkat dan peraturan-peraturan lain yang sedang berkuat erkhidmatanini,PekelilingPerkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1993, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4Tahun 1986, Surat Edaran : JPA.SULIT.NP 134/1 Klt. 5 (13) bertarikh 24 Oktober1997 dan Surat Edaran: JPA.SULIT.NP.134/1/KLT.13 (21) bertarikh 6 Mac 2007adalah dibatalkan.PEMAKAIAN9.Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing,peruntukan Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepadasemua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak BerkuasaTempatan.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”(TAN SRI ISMAIL ADAM)Ketua Pengarah Perkhidmatan AwamMalaysiaJABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIAPUTRAJAYAJun 2010Semua Ketua Setiausaha KementerianSemua Ketua Jabatan PersekutuanSemua Y.B. Setiausaha Kerajaan NegeriSemua Pihak Berkuasa BerkanunSemua Pihak Berkuasa Tempatan3

Lampiran Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2010KERAJAAN MALAYSIAPANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DANKENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAMJABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA2010

KANDUNGANBil.TajukMuka Surat1.KANDUNGANi2.SENARAI LAMPIRANiii3.TUJUAN14.LATAR BELAKANG15.TAFSIRAN16.PEMANGKUAN7.Tujuan Pemangkuan3Jenis Pemangkuan4Peraturan dan Prinsip Pemangkuan4Syarat-syarat Pemangkuan4Pegawai Yang Layak Dipertimbangkan Pemangkuan5Pegawai Yang Tidak Layak Dipertimbangkan Pemangkuan5Jawatan Untuk Pemangkuan7Asas Perakuan Pemangkuan7Kekananan8Tarikh Kuat kuasa Pemangkuan9Elaun Pemangkuan9Penempatan Pegawai Diluluskan Pemangkuan11Calon Simpanan11Pegawai Yang Menolak Tawaran Pemangkuan12Perubahan Pemangkuan12Penarikan Balik Pemangkuan12Penamatan Pemangkuan13KENAIKAN PANGKATPeraturan dan Prinsip Kenaikan Pangkat13Syarat-Syarat Kenaikan Pangkat15Pegawai Yang Layak Dipertimbangkan Kenaikan Pangkat15Pegawai Yang Tidak Layak Dipertimbangkan Kenaikan Pangkat15Jawatan Untuk Kenaikan Pangkat17i

Perakuan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Yang Sedang18MemangkuTarikh Kenaikan Pangkat18Pegawai Gagal Dinaikkan Pangkat19Calon Simpanan19Penarikan Balik Kenaikan Pangkat198.KAEDAH PELAKSANAAN209.RAYUAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKATSyarat Mengemukakan Rayuan20Pegawai Yang Merayu20Peranan Ketua Jabatan21Peranan Urus Setia21Keputusan Rayuan21ii

SENARAI LAMPIRANMUKA SURATLAMPIRAN AKaedah Perkiraan Elaun Pemangkuan23LAMPIRAN BKaedah Pelaksanaan Urusan Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat26B1Contoh Format Iklan35B2Contoh Permohonan Pemangkuan/Kenaikan Pangkat37B3Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi/Tabung Pendidikan39B4Contoh Penubuhan dan Pelantikan Panel Temu Duga40B5(i)(ii)4142B6Contoh format Kertas Perakuan Pemangkuan/Kenaikan PangkatSecara Berkumpulan (Lebih Daripada Seorang Calon).B7(i)(ii)Contoh Format Perakuan Pemangkuan Calon IndividuContoh Format Perakuan Kenaikan Pangkat Calon IndividuLampiran ASenarai Kekosongan JawatanLampiran B(i), (ii) dan (iii)Maklumat Pegawai YangDipertimbangkan MengikutKekananan434546-48Lampiran C(i)Senarai Pegawai Yang Diperakukan 49Kenaikan PangkatLampiran C(ii)Senarai Pegawai Yang Diperakukan 50PemangkuanContoh Surat Iringan Keputusan Lembaga KepadaKementerian (Urusan Pemangkuan).51Lampiran ASenarai Pegawai Yang DiluluskanPemangkuan53Lampiran BSenarai Pegawai Yang TidakDiluluskan Pemangkuan54Contoh Surat Arahan Penempatan Pemangkuaniii55

B8(iii)Contoh Surat Pemberitahuan Pemangkuan (Calon Simpanan)57(iv)Contoh Surat Pemberitahuan Pemangkuan (Calon Tidak Berjaya)58(i)Contoh Surat Iringan Keputusan Lembaga (Kenaikan Pangkat)Kepada Kementerian59Lampiran A60Senarai Pegawai Yang DiluluskanKenaikan Pangkat(ii)Contoh Surat Penyiaran Di Bawah Peraturan 18(1),Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat PerkhidmatanAwam, 201061(iii)Contoh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat (Calon Simpanan)62(iv)Contoh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat (Calon Tidak Berjaya) 63LAMPIRAN CC1Prosedur Rayuan Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat64Format Rayuan65iv

PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKATDALAM PERKHIDMATAN AWAMTUJUAN1.Tujuan Panduan ini ialah untuk menjelaskan mengenai dasar, peraturan dankaedah pelaksanaan pemangkuan dan kenaikan pangkat serta rayuan pemangkuan dankenaikan pangkat dalam perkhidmatan awam yang telah dikemaskini.LATAR BELAKANG2.Urusan pemangkuan, kenaikan pangkat dan rayuan adalah berasaskanPeraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan PenamatanPerkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005], Peraturan-Peraturan Lembaga KenaikanPangkat Perkhidmatan Awam, 2010 [P.U.(A) 75/2010] dan Peraturan-PeraturanLembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran, 2010 [P.U.(A) 24/2010]. Disamping itu, beberapa Surat Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Edaran turut dijadikanpanduan kepada pegawai yang terlibat dalam pengurusan pemangkuan, kenaikanpangkat dan rayuan dalam perkhidmatan awam. Bagaimanapun buat masa ini tiadapanduan pengurusan yang khusus mengenai urusan pemangkuan, kenaikan pangkatdan rayuan bagi perkhidmatan awam.TAFSIRAN3.Bagi maksud pekeliling ini:"anggota" ertinya ahli Lembaga Kenaikan Pangkat atau Lembaga RayuanKenaikan Pangkat mengikut peraturan yang berkuat kuasa bagi perkhidmatanyang berkenaan;"jawatan kumpulan" ertinya jawatan yang diwujudkan bagi menampungkeperluan perkhidmatan pegawai berkenaan sementara menunggu penempatanyang sesuai;1

"jawatan sementara" ertinya jawatan yang diwujudkan untuk melaksanakansesuatu tugas tertentu bagi suatu tempoh yang tertentu di mana peruntukanemolumennya ditetapkan di bawah Anggaran Belanja Mengurus dan tersenaraidalam senarai perjawatan sebagai jawatan sementara;"jawatan simpanan latihan" ertinya jawatan yang diwujudkan bagimenampung keperluan perkhidmatan pegawai yang bercuti kerana berkursus /belajar melebihi setahun;"jawatan terbuka" ertinya jawatan tetap dan grednya telah ditentukan yangboleh diisi oleh pegawai yang sesuai dari mana-mana skim dan / atauperkhidmatan dan tidak boleh digunakan bagi tujuan kenaikan pangkat;"kekananan" ertinya susunan kedudukan pegawai berdasarkan tarikhlantikan bagi pegawai di gred lantikan atau tarikh kenaikan pangkat terakhirbagi pegawai yang berada di gred kenaikan pangkat dalam skim perkhidmatanyang sama;"kenaikan pangkat" ertinya peningkatan secara hakiki dari satu gred kesuatu gred yang lebih tinggi dalam perkhidmatan dan skim perkhidmatan yangsama dengan kelulusan Lembaga Kenaikan Pangkat;“kesilapan fakta” ertinya kesilapan maklumat mengenai perkhidmatanseseorang pegawai yang pada hakikatnya pegawai tidak atau masih belummemenuhi syarat yang sedang berkuat kuasa untuk dia layak dipertimbangkanbagi kenaikan pangkat semasa Lembaga mempertimbangkan kenaikanpangkat pegawai itu;"Ketua Jabatan" ertinya seseorang pegawai yang mengetuai sesuatu jabatandi peringkat Kementerian / Jabatan Persekutuan atau Ketua Perkhidmatan,mengikut mana-mana yang berkenaan;"Ketua Perkhidmatan" ertinya seseorang pegawai yang mengetuai sesuatuperkhidmatan;2

"Lembaga" ertinya Lembaga Kenaikan Pangkat yang ditubuhkan di bawahmana-mana peraturan yang berkaitan;"Lembaga Rayuan" ertinya Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat yangditubuhkan di bawah mana-mana peraturan yang berkaitan;"pegawai" ertinya pegawai yang dilantik secara tetap oleh Suruhanjayaberkenaan;"pemangkuan" ertinya pelaksanaan tugas oleh seseorang pegawai secarasepenuh masa, suatu jawatan lain yang lebih tinggi grednya daripada gredhakiki pegawai itu dalam skim perkhidmatan dan perkhidmatan yang samadengan kelulusan Lembaga Kenaikan Pangkat;"Urus setia" ertinya mana-mana bahagian, cawangan, seksyen atau unit disesebuah kementerian atau jabatan yang bertanggungjawab menguruskanurusan pemangkuan, kenaikan pangkat dan rayuan kenaikan pangkat.4.Oleh kerana istilah rayuan pemangkuan dan rayuan kenaikan pangkatmelibatkan proses serta prosedur yang sama, maka bagi maksud penjelasan dalampekeliling perkhidmatan ini, hanya istilah “rayuan” yang akan digunakan. Inibertujuan untuk mengelakkan penggunaan kedua-dua istilah tersebut secara serentakdan umnyamelibatkanurusanpemangkuan, kenaikan pangkat dan rayuan.PEMANGKUANTujuan eupayaanpegawaimelaksanakan tugas dan tanggungjawab di gred jawatan yang lebih tinggi yang3

menjadi asas penilaian sebelum pegawai dipertimbangkan kenaikan pangkat ke gredberkenaan.Jenis Pemangkuan7.Terdapat dua jenis pemangkuan iaitu:(a)pemangkuan ke gred di mana pemangkuan ke mana-mana gred dalamKumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan; dan(b)pemangkuan ke jawatan di mana pemangkuan ke mana-mana jawatandalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi.Peraturan Dan Prinsip Pemangkuan8.Peraturan 44 dan Peraturan 45, P.U.(A) 176/2005 memperuntukkan bahawaseseorang pegawai, apabila dikehendaki demi kepentingan perkhidmatan, boleh,tertakluk kepada kelulusan Lembaga, diarah memangku jawatan yang lebih tinggigrednya dalam skim perkhidmatan dan perkhidmatan yang sama. Pegawai yangmemangku layak dibayar Elaun Pemangkuan.Syarat-Syarat Pemangkuan9.Bagi tujuan pemangkuan, syarat-syarat yang ditetapkan adalah seperti berikut:(a)disahkan dalam perkhidmatan;(b)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c)diperaku oleh Ketua Jabatan / Ketua Perkhidmatan;(d)bebas dari hukuman tatatertib;(e)telah mengisytiharkan harta;(f)lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia(SPRM);(g)bebas daripada disenaraikan sebagai Peminjam Pendidikan Tegardaripada institusi pinjaman pendidikan; dan(h)syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Lembaga.4

Pegawai Yang Layak Dipertimbangkan Pemangkuan10.Pegawai yang telah memenuhi syarat di perenggan 9 layak dipertimbangkanpemangkuan termasuk pegawai-pegawai berikut:(a)pegawai dalam peminjaman atau pertukaran sementara;(b)pegawai sedang bercuti belajar bergaji penuh, separuh gaji atau tanpagaji;(c)pegawai yang ditohmah tetapi tidak dapat dibuktikan; dan(d)pegawai yang sedang dalam prosiding tatatertib. Walau bagaimanapun,kes pegawai hendaklah dimaklumkan kepada Lembaga.Pegawai Yang Tidak Layak Dipertimbangkan Pemangkuan11.12.Pegawai berikut tidak layak dipertimbangkan pemangkuan:(a)tidak memenuhi syarat di perenggan 9; atau(b)telah dikenakan hukuman tatatertib.Bagi pegawai yang telah dikenakan hukuman tatatertib, tempoh tidak layakdipertimbangkan pemangkuan adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3Tahun 2009, Dasar Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Yang Sedang Disiasat dan TelahDikenakan Hukuman Tatatertib seperti berikut:Bil.Jenis HukumanTempoh Tidak LayakDipertimbangkan Pemangkuan(a)Amaran12 bulan(b)Denda18 bulan(c)Lucut Hak Emolumen24 bulan(d)Tangguh Pergerakan Gaji30 bulan(e)Turun Gaji36 bulan(f)Turun Pangkat48 bulanTempoh kuat kuasa tidak layak dipertimbangkan pemangkuan ialah mulai tarikhhukuman tatatertib dijatuhkan.5

13.Bagi pegawai yang dikenakan lebih daripada satu hukuman tatatertib dalamsatu pertuduhan tatatertib, tempoh tidak layak dipertimbangkan pemangkuan adalahberdasarkan tempoh hukuman yang lebih berat. Contoh kes; pegawai dikenakanhukuman tatatertib amaran dan denda bagi satu pertuduhan yang sama, tempoh tidaklayak dipertimbangkan pemangkuan adalah berdasarkan hukuman yang lebih beratiaitu 18 bulan bagi hukuman denda.14.Bagi pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib dalam satu kes tatatertib dankemudian menerima hukuman tatatertib dalam satu kes tatatertib yang lain dalamtempoh hukuman yang lain masih berjalan, tempoh tidak layak dipertimbangkanpemangkuan adalah mengikut tempoh hukuman berakhir. Contoh kes; Pegawaidikenakan hukuman tatatertib amaran bagi kes pertama dan kemudiannya dikenakanhukuman tatatertib turun gaji bagi kes kedua, tempoh tidak layak dipertimbangkanpemangkuan adalah tempoh keseluruhan hukuman berakhir.Kes Tatatertib Pertama :Hukuman AmaranTarikh hukumandijatuhkanTempoh tidak layakdinaikkan pangkatKes Tatatertib Kedua :Hukuman Turun Gaji20 Januari 2009Tarikh hukumandijatuhkan4 Februari 2009Tempoh tidak layakdinaikkan pangkat12 bulanTarikh berakhir tempohtidak layak dinaikkan19 Januari 2010pangkat36 bulanTarikh berakhir tempohtidak layak dinaikkanpangkat3 Februari 2012Tempoh tidak layak dinaikkan pangkat mulai 20 Januari 2009dan akan berakhir pada 3 Februari 2012.Amaran (12 bulan)19 Januari 201020 Januari 2009Pertindihantempoh hukuman4 Februari 2009Turun Gaji (36 bulan)63 Februari 2012

Jawatan Untuk Pemangkuan15.Jawatan tetap yang boleh diisi bagi tujuan pemangkuan adalah seperti berikut:(a)jawatan yang diwujudkan sama ada melalui Anggaran BelanjaMengurus (ABM) atau waran perjawatan;(b)jawatan yang kosong secara hakiki disebabkan oleh penyandangnyadinaikkan pangkat, ditukar tetap, bersara, meninggal dunia, meletakjawatan, dibuang kerja, ditamatkan perkhidmatan, dilantik ke skimperkhidmatan lain atau bertukar;(c)jawatan yang kosong secara operasi melebihi 6 bulan disebabkanpenyandang dalam peminjaman, pertukaran sementara, pemangkuan,cuti bergaji penuh, cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji; dan(d)jawatan yang skim perkhidmatan tidak mensyaratkan danPegawaiPerkhidmatan Pengajian Tinggi.16.Selain jawatan tetap, jawatan sementara boleh diisi bagi tujuan pemangkuan.Jawatan terbuka, jawatan simpanan latihan dan jawatan kumpulan tidak bolehdigunakan untuk tujuan pemangkuan.Asas Perakuan Pemangkuan17.Pertimbangan pemangkuan seseorang pegawai adalah berasaskan merit.Dalam mempertimbangkan merit seseorang pegawai untuk pemangkuan, Lembagahendaklah mengambil kira:(a)kecekapan dan prestasi kerja pegawai;(b)kelayakan, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman pegawai;(c)sifat-sifat peribadi, termasuk kesesuaiannya dengan jawatan kenaikanpangkat, keutuhan, potensi dan kepimpinan pegawai; dan(d)kegiatan luar dan sumbangan pegawai kepada masyarakat dan negara.7

18.Lembaga juga boleh mengambil kira aspek lain yang difikirkannya relevan,antaranya:(a)kebolehan dan potensi pegawai dengan jawatan kenaikan pangkat yangdinilai melalui kaedah-kaedah lain seperti temu duga, peperiksaan atauPusat Penilaian (Assessment Centre);(b)kriteria penilaian khas berkaitan dengan bidang kerja seperti kriteriakecemerlangan atau penyelidikan;(c)personaliti dan tingkah laku yang baik serta kebolehan mewujudkanperhubungan yang harmoni; dan(d)19.kesesuaian dan penerimaan Ketua Jabatan / Ketua Perkhidmatan.Jika terdapat dua atau lebih pegawai yang diputuskan sama dari segi merit,Lembaga hendaklah mengambil kira kelayakan akademik atau pengalaman kerja yangberkaitan dengan jawatan kenaikan pangkat di samping kekananan pegawai dalammemberi pertimbangan pemangkuan seseorang pegawai.20.Lembaga juga boleh mengambil kira perakuan yang dibuat oleh jawatankuasa‘Search Committee’ yang ditubuhkan mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3Tahun 2006 atau peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan dari semasa ke semasauntuk menimbang pemangkuan ke Gred 48 dan ke atas bagi mengisi jawatanstrategik.Kekananan21.Pegawai akan hilang kekananan atas sebab faktor-faktor berikut:(a)pelanjutan tempoh percubaan dengan denda;(b)cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji kecuali cuti belajar yangdiluluskan oleh pihak berkuasa berkenaan; dan / atau(c)pegawai yang pernah dilantik ke jawatan dalam skim perkhidmatanyang lain tetapi kemudiannya kembali ke skim perkhidmatanterdahulunya.8

22.Dalam keadaan di perenggan 21, kekananan pegawai akan hilang selamatempoh:23.(a)percubaan dengan denda yang dilanjutkan;(b)cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji; dan / atau(c)pegawai dilantik ke jawatan dalam skim perkhidmatan yang lain itu.Keutamaan pemangkuan boleh dipertimbangkan kepada pegawai yang telahmelepasi Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) yang berkenaan.Tarikh Kuat Kuasa Pemangkuan24.Tarikh kuat kuasa pemangkuan seseorang pegawai adalah pada tarikh pegawaimelaporkan diri untuk melaksanakan tugas jawatan yang dipangku atau pada tarikhlain yang ditentukan oleh Lembaga dengan syarat terdapat kekosongan jawatan.Elaun Pemangkuan25.Pegawai yang sedang memangku layak dibayar elaun pemangkuan mengikutsyarat seperti berikut:(a)pegawai hendaklah memangku selama dua puluh lapan (28) hariberturut-turut termasuk hari cuti mingguan dan kelepasan am. Dalamtempoh pemangkuan ini, pegawai boleh mengambil cuti rehat atau cutisakit secara terkumpul yang tidak melebihi daripada lima (5) haribekerja bagi tempoh dua puluh lapan (28) hari pertama; dan(b)seseorang pegawai yang telah memangku sesuatu jawatan bagi tempohyang disyaratkan di perenggan 25 (a) dan kemudian meninggalkanjawatan yang dipangkunya selama dua puluh lapan (28) hari atau lebihberturut-turut, termasuk hari kelepasan am, maka pegawai berkenaantidak layak dibayar Elaun Pemangkuan bagi tempoh tersebut.(c)Walau apa pun di 25 (b), pegawai masih layak dibayar ElaunPemangkuan dalam keadaan berikut:(i)menghadiri kursus yang diarah oleh Kerajaan;(ii)meninggalkan jawatan untuk menjalankan tugas rasmi lain atasarahan Kerajaan; atau9

(iii)dibenarkan bercuti sakit yang disokong oleh sijil sakit;dengan syarat tempoh tersebut tidak melebihi sembilan puluh dua (92)hari berturut-turut termasuk hari kelepasan am.26.Elaun Pemangkuan hendaklah dikira semula pada tiap-tiap kali tarikhpergerakan gaji tahunan ataupun pada bila-bila masa gaji pegawai berkenaan berubah.27.Pemangkuan yang kurang dari enam (6) bulan bagi sesuatu jawatan tidakdibenarkan, kecuali bagi jawatan-jawatan yang tidak boleh ditanggung kerja.28.Elaun Pemangkuan ialah perbezaan di antara gaji permulaan jawatan yangdipangku dengan gaji hakiki pegawai dengan syarat:(a)perbezaan itu tidak kurang daripada satu pergerakan gaji biasa di gredhakiki pegawai. Jika perbezaan itu kurang daripada satu pergerakangaji biasa, Elaun Pemangkuan ialah sebanyak satu pergerakan gajibiasa di atas matagaji jawatan yang dipangku; dan(b)sekiranya gaji hakiki seseorang pegawai itu sama atau lebih tinggidaripada gaji permulaan jawatan yang dipangku, Elaun Pemangkuanialah sebanyak satu pergerakan gaji biasa di atas matagaji jawatan yangdipangku.Kaedah Pengiraan Elaun Pemangkuan adalah seperti di Lampiran A.29.Sekiranya Ketua Jabatan mengkehendaki pegawai menyelesaikan tugas dijawatan yang terdahulu atas kepentingan perkhidmatan dengan kelulusan KetuaJabatan barunya, pegawai bolehlah menyelesaikan tugas di jawatan lamanya untuktempoh tidak melebihi empat belas (14) hari berturut-turut termasuk cuti mingguandan kelepasan am. Sekiranya pegawai dibenar menangguhkan tarikh melaporkan diri,maka tarikh kuat kuasa pemangkuannya adalah kekal. Walau bagaimanapun, elaunpemangkuan hanya layak dibayar mulai tarikh pegawai menjalankan tugas yangdipangku secara sepenuh masa.10

30.Jika tempoh penangguhannya melebihi empat belas (14) hari, tarikh kuatkuasa pemangkuan pegawai adalah mulai tarikh pegawai kembali melaporkan diri danmelaksanakan tugas sepenuh masa di jawatan yang dipangku.31.Walau apa pun peruntukan di perenggan 29 dan 30, tarikh kuat kuasapemangkuan tidak berubah dalam keadaan pegawai diluluskan cuti seperti berikut:(a)cuti haji;(b)cuti belajar bergaji penuh, cuti belajar separuh gaji atau cuti belajartanpa gaji; dan(c)32.cuti bersalin.Elaun pemangkuan layak dibayar mulai tarikh pegawai melaksanakan tugassepenuh masa di jawatan yang dipangku tertakluk kepada perenggan 25.Penempatan Pegawai Yang Diluluskan Pemangkuan33.Ketua Jabatan / Ketua Perkhidmatan adalah bertanggungjawab mengeluarkansurat arahan pemangkuan dan penempatan kepada pegawai yang telah diluluskanpemangkuan untuk ditempatkan di jawatan kenaikan pangkat yang kosong. Bagipegawai yang tidak berjaya dalam urusan pemangkuan, pemberitahuan jugahendaklah dimaklumkan kepada pegawai yang berkenaan oleh Ketua Jabatan / KetuaPerkhidmatan.Calon Simpanan34.Sekiranya terdapat kekosongan jawatan disebabkan pegawai menolak tawaranpemangkuan, pertambahan jawatan atau atas apa-apa sebab lain, pengisiankekosongan jawatan tersebut boleh dibuat dari senarai calon simpanan seperti yangtelah diluluskan oleh Lembaga.35.Tempoh sah laku calon simpanan tersebut ialah enam (6) bulan dari tarikhmesyuarat Lembaga. Walau bagaimanapun, Ketua Jabatan / Ketua Perkhidmatanboleh memohon pertimbangan Lembaga untuk melanjutkan tempoh tersebut tidaklebih dari enam (6) bulan lagi dengan mengemukakan permohonan kepada urus setia11

Lembaga dua (2) bulan sebelum tamat tempoh sah laku calon simpanan. Arahanpemangkuan kepada pegawai hendaklah dibuat dalam tempoh sah laku yangberkenaan.Pegawai Yang Menolak Tawaran Pemangkuan36.Lembaga boleh mengenakan penalti kepada pegawai yang menolak tawaranpemangkuan dengan tidak menimbangkan pemangkuan pegawai tersebut bagi tempohenam (6) bulan dari tarikh surat penolakan / tarikh melaporkan diri yang ditetapkanatau satu urusan, yang mana terkemudian.Perubahan Pemangkuan37.Pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi yang sedang memangku atassesuatu jawatan dan dikehendaki memangku di jawatan yang lain, perubahanpemangkuan hendaklah mendapat kelulusan Lembaga terlebih dahulu. BagiKumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan, perubahanpemangkuan ke gred yang sama di jawatan yang lain tidak perlu mendapat kelulusanLembaga.Penarikan Balik Pemangkuan38.Lembaga boleh menarik balik pemangkuan seseorang pegawai jika terdapatkesilapan fakta yang dimaklumkan kepada Lembaga setelah keputusan pemangkuanpegawai itu dibuat. Sebelum penarikan balik pemangkuan dibuat oleh Lembaga,penyiasatan perlu dibuat bagi mengesahkan kesahihan kesilapan fakta tersebut.39.Keputusan penarikan balik pemangkuan hendaklah dimaklumkan kepadapegawai melalui Ketua Jabatannya dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daritarikh mesyuarat Lembaga.12

Penamatan Pemangkuan40.Lembaga boleh menamatkan pemangkuan seseorang pegawai atas sebab-sebab berikut:(a)telah dikenakan hukuman tatatertib;(b)prestasi yang tidak memuaskan dalam tempoh pemangkuan;(c)tidak berjaya dalam sesuatu urusan kenaikan pangkat kerana tidakmemenuhi syarat-syarat kenaikan pangkat seperti yang ditetapkandalam skim perkhidmatan;(d)perakuan Ketua Jabatan bahawa pegawai tidak sesuai dengan tugas digred yang dipangku; atau(e)permohonan daripada pegawai kerana tidak dapat melaksanakan tugasjawatan yang dipangku.41.Tarikh kuat kuasa penamatan pemangkuan adalah pada tarikh yang ditentukanoleh Lembaga.KENAIKAN PANGKATPeraturan Dan Prinsip Kenaikan Pangkat42.Pertimbangan kenaikan pangkat seseorang pegawai adalah berasaskan merit.Dalam mempertimbangkan merit seseorang pegawai untuk kenaikan pangkat,Lembaga hendaklah mengambil kira:(a)kecekapan dan prestasi kerja pegawai;(b)kelayakan, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman pegawai;(c)sifat-sifat peribadi, termasuk kesesuaiannya dengan jawatan kenaikanpangkat itu, keutuhan, potensi dan kepimpinan pegawai; dan(d)kegiatan luar dan sumbangan pegawai kepada masyarakat dan negara.13

43.Lembaga juga boleh mengambil kira aspek lain yang difikirkannya relevan,antaranya:(a)kebolehan dan potensi pegawai dengan jawatan kenaikan pangkat yangdinilai melalui kaedah-kaedah lain, contohnya temu duga, peperiksaanatau Pusat Penilaian (Assessment Centre);(b)kriteria penilaian khas berkaitan dengan bidang kerja sepertikecemerlangan atau penyelidikan;(c)personaliti dan tingkah laku yang baik dan kebolehan mewujudkanperhubungan yang harmoni dengan semua pihak; atau(d)44.kesesuaian dan penerimaan Ketua Jabatan / Ketua Perkhidmatan.Jika terdapat dua atau lebih pegawai yang diputuskan sama dari segi merit,Lembaga hendaklah mengambil kira kelayakan akademik atau pengalaman kerja yangberkaitan dengan jawatan kenaikan pangkat di samping kekananan pegawai dalammemberi pertimbangan kenaikan pangkat seseorang pegawai.45.Pegawai akan hilang kekananan atas sebab faktor-faktor berikut:(a)pelanjutan tempoh percubaan dengan denda;(b)cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji kecuali cuti belajar yangdiluluskan oleh pihak berkuasa berkenaan; dan / atau(c)pegawai yang pernah dilantik ke jawatan dalam skim perkhidmatanyang lain tetapi kemudiannya kembali ke skim perkhidmatanterdahulunya.46.Dalam keadaan di perenggan 45, kekananan pegawai akan hilang selamatempoh:47.(a)percubaan dengan denda yang dilanjutkan;(b)cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji; dan / atau(c)dilantik ke jawatan dalam skim perkhidmatan yang lain itu.Lembaga juga boleh mengambil kira perakuan yang dibuat oleh jawatankuasa‘Search Committee’ yang ditubuhkan mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3Tahun 2006 atau peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.14

Syarat-Syarat Kenaikan Pangkat48.Syarat-syarat kenaikan pangkat yang ditetapkan adalah seperti berikut:(a)disahkan dalam perkhidmatan;(b)mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c)melepasi penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan;(d)diperaku oleh Ketua Jabatan / Ketua Perkhidmatan;(e)bebas daripada hukuman tatatertib;(f)telah mengisytiharkan harta;(g)lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia(SPRM);(h)bebas daripada disenaraikan sebagai peminjam pendidikan tegar dariinstitusi pinjaman pendidikan; dan(i)syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Lembaga.Pegawai Yang Layak Dipertimbangkan Kenaikan Pangkat49.Pegawai yang telah memenuhi syarat di perenggan 48 layak dipertimbangkankenaikan pangkat termasuk pegawai berikut:(a)pegawai dalam peminjaman atau pertukaran sementara;(b)pegawai sedang bercuti belajar bergaji penuh, separuh gaji atau tanpagaji;(c)pegawai yang ditohmah tetapi tidak dapat dibuktikan;(d)pegawai yang sedang dalam prosiding tatatertib. Walau bagaimanapun,kes pegawai hendaklah dimaklumkan kepada Lembaga; dan(e)pegawai yang telah memangku (jika disyaratkan oleh Lembaga)termasuk pegawai yang telah bersara atau meninggal dunia.Pegawai Yang Tidak Layak Dipertimbangkan Kenaikan Pangkat50.Pegawai berikut adalah tidak layak dipertimbangkan kenaikan pangkat :(a)pegawai tidak memenuhi syarat di perenggan 48;(b)pegawai bukan lantikan tetap;15

(c)pegawai yang memangku dan kemudiannya dibersarakan demikepentingan awam atau demi kepentingan perkhidmatan awam; dan(d)51.pegawai yang telah dikenakan hukuman tatatertib.Bagi pegawai yang telah dikenakan hukuman tatatertib, tempoh tidak layakdipertimbangkan kenaikan pangkat adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3Tahun 2009, Dasar Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Yang Sedang Disiasat dan TelahDikenakan Hukuman Tatatertib seperti berikut:Bil.Jenis HukumanTempoh Tidak LayakDipertimbangkan Kenaikan Pangkati.Amaran12 bulanii.Denda18 bulaniii.Lucut Hak Emolumen24 bulaniv.Tangguh Pergerakan Gaji30 bulanv.Turun Gaji36 bulanvi.Turun Pangkat48 bulanTempoh kuat kuasa tidak layak dipertimbangkan kenaikan pangkat ialah mulai tarikhhukuman tatatertib dijatuhkan.52.Bagi pegawai yang dikenakan lebih daripada satu hukuman tatatertib dalamsatu pertuduhan tatatertib, tempoh tidak layak dipertimbangkan kenaikan pangkatadalah berdasarkan tempoh hukuman yang lebih berat. Contoh kes; pegawaidikenakan hukuman tatatertib amaran dan denda bagi satu pertuduhan yang sama,tempoh tidak layak dinaikkan pangkat adalah berdasarkan tempoh hukuman yanglebih berat iaitu tempoh lapan belas (18) bulan bagi hukuman denda.53.Bagi pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib dalam satu kes tatatertib

Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1993, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1986,Sur at Edaran : JPA.SULIT.NP 134/1 Klt. 5 (13) bertarikh 24 Oktober 1997 dan Surat Edaran: JPA.SULIT.NP.134/1/KLT.13 (21) bertarikh 6 Mac 2007 adalah dibatalkan. PEMAKAIAN . 9. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masingmasing, -