Transcription

763-079Bruksanvisning för pizzastenBruksanvisning for pizzasteinInstrukcja obsługi kamienia do pizzyUser instructions for pizza stone

SENOPLEN-Bruksanvisning i originalBruksanvisning i originalInstrukcja obsługi w oryginaleOperating instructions in originalDate of production: 2014-12-18 Jula AB

SVENSKA 4SÄKERHETSANVISNINGAR 4HANDHAVANDE 4UNDERHÅLL 5NORSK 6SIKKERHETSANVISNINGER 6HÅNDTERING 6VEDLIKEHOLD 7POLSKI 8ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 8OBSŁUGA 8KONSERWACJA 9ENGLISH 10SAFETY INSTRUCTIONS 10OPERATION 10MAINTENANCE 11

SEBruksanvisning förpizzastenSVENSKASÄKERHETSANVISNINGARLäs bruksanvisningen noggrant innan användning!Spara den för framtida behov. Tänk på att pizzastenen blir mycket varm när den används. Låt pizzastenen ligga kvar på grillen/i ugnen och svalna innan den flyttas.HANDHAVANDEAnvändning av pizzastenen på gasolgrillOBS! Tänd endast de brännare som INTE befinner sig direkt under stenen. På grillar med två ellerfler brännare ska pizzastenen placeras över en brännare som inte är tänd. För grillar med endast enbrännare ska brännaren ställas in på lägsta nivå.TIPS! Strö lite mjöl över pizzastenen innan du använder den. Detta gör att pizzan inte fastnar påstenen.1.Förvärm grillen till cirka 190–200 C med stenen på grillen.2.Lägg pizzan på pizzastenen. Håll pizzan på avstånd från öppen låga så att den inte bränns.3.Stäng grillens lock.4.Baka pizzan och rotera den med jämna mellanrum tills ytan är gyllenbrun och osten harsmält. Den totala grilltiden beror på grillens temperatur.5.Lyft försiktigt upp pizzan från pizzastenen med en pizzaspade.6.Låt pizzan svalna i några minuter innan den serveras.7.Låt pizzastenen ligga kvar och svalna på grillen.Användning av pizzastenen på kol-/brikettgrill1.Tänd kolen/briketterna och vänta tills de är täckta av grå aska.42.Grillen ska hålla en hög temperatur och kolen/briketterna ska läggas i en ring underpizzastenen, så långt ut mot grillens hölje som möjligt.3.Lägg försiktigt på pizzastenen och låt den värmas upp i ca 10 minuter innan pizzan läggs på.4.Lyft försiktigt upp pizzan från pizzastenen med en pizzaspade.5.Låt pizzan svalna i några minuter innan den serveras.6.Låt pizzastenen ligga kvar och svalna på grillen.

SEAnvändning av pizzastenen i ugn1.Placera stenen på ett ugnsgaller i mitten av ugnen minst 15 cm från värmeelementet ochförvärm ugnen till 220 C.2.Förvärm pizzastenen i 10–20 minuter.3.Lägg pizzan på pizzastenen.4.Kontrollera pizzan efter tre till fyra minuter. Stick hål på eventuella bubblor med en gaffel.5.Rotera pizzan för att få en jämnare gräddad yta. Var försiktig så att du inte bränner dig!6.Baka pizzan tills ytan är gyllenbrun och osten har smält. Gräddningstid för normalgräddadpizza är 11–18 min.7.Ta försiktigt ut pizzan ur ugnen med hjälp av en pizzaspade.8.Låt pizzan svalna i några minuter innan den serveras.9.Låt pizzastenen ligga kvar och svalna i ugnen.UNDERHÅLLRengöringOBS! Rengör aldrig pizzastenen med diskmedel eftersom den då suger åt sig diskmedlet. Användenbart varmt vatten för att rengöra pizzastenen.1.Skrapa av eventuella rester när pizzastenen har svalnat.2.Låt sedan pizzastenen ligga i varmt vatten i 15–20 minuter.3.Skölj slutligen stenen i rinnande varmt vatten och låt den lufttorka innan den används pånytt.Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon0511-34 20 00Jula AB, Box 363, 532 24 SKARAwww.jula.se5

NOBruksanvisning forpizzasteinNORSKSIKKERHETSANVISNINGERLes bruksanvisningen nøye før bruk!Ta vare på den for fremtidig bruk. Vær oppmerksom på at pizzasteinen blir svært varm når den brukes. La pizzasteinen ligge igjen på grillen / i ovnen og kjøles ned før den flyttes.HÅNDTERINGBruk av pizzasteinen på gassgrillMERK! Tenn bare brennerne som IKKE befinner seg rett under steinen. På griller med to eller flerebrennere skal pizzasteinen plasseres over en brenner som ikke er tent. For griller med bare én brenner skalbrenneren stilles inn på laveste nivå.TIPS! Strø litt mel over pizzasteinen før du bruker den. Det gjør at pizzaen ikke setter seg fast i steinen.1.Varm opp grillen til ca. 190–200 C med steinen på grillen.2.Legg pizzaen på pizzasteinen. Hold pizzaen på avstand fra åpen ild, slik at den ikke blir brent.3.Lukk lokket på grillen.4.Stek pizzaen og roter den med jevne mellomrom til overflaten er gyllenbrun og osten har smeltet.Den totale grilltiden avhenger av temperaturen i grillen.5.Løft pizzaen forsiktig opp fra pizzasteinen med en pizzaspade.6.La pizzaen kjøles ned noen minutter før den serveres.7.La pizzasteinen ligge igjen og kjøles ned på grillen.Bruke pizzasteinen på kull/brikettgrill1.Tenn kullet/brikettene og vent til de er dekket av grå aske.62.Grillen skal holde høy temperatur, og kullet/brikettene skal legges i en ring rundt pizzasteinen, sålangt ut mot grilldekselet som mulig.3.Legg pizzasteinen forsiktig på, og la den varmes opp i ca. 10 minutter før pizzaen legges på.4.Løft pizzaen forsiktig opp fra pizzasteinen med en pizzaspade.5.La pizzaen kjøles ned noen minutter før den serveres.6.La pizzasteinen ligge igjen og kjøles ned på grillen.

NOBruke pizzasteinen i ovn1.Legg steinen på en rist midt i ovnen minst 15 cm fra varmeelementet, og forvarm ovnen til 220 C.2.Varm opp pizzasteinen i 10–20 minutter.3.Legg pizzaen på pizzasteinen.4.Kontroller pizzaen etter tre til fire minutter. Stikk hull på eventuelle bobler med en gaffel.5.Roter pizzaen for å få en jevnere stekt overflate. Vær forsiktig så du ikke brenner deg!6.Stek pizzaen til overflaten er gyllenbrun og osten har smeltet. Steketid for normalt stekt pizzaer 11–18 min.7.Ta pizzaen forsiktig ut av ovnen med en pizzaspade.8.La pizzaen kjøles ned noen minutter før den serveres.9.La pizzasteinen ligge igjen og kjøles ned i ovnen.VEDLIKEHOLDRengjøringMERK! Vask aldri pizzasteinen med oppvaskemiddel. Den suger til seg oppvaskmiddelet.Bruk kun varmt vann til å vaske pizzasteinen.1.Skrap av eventuelle rester når pizzasteinen er kjølt ned.2.La deretter pizzasteinen ligge i varmt vann i 15–20 minutter.3.Skyll til slutt steinen i rennende varmt vann, og la den lufttørke før den brukes igjen.Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon67 90 01 34.Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOGwww.jula.no7

PLInstrukcja obsługikamienia do pizzyPOLSKIZASADY BEZPIECZEŃSTWAPrzed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi!Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości. Pamiętaj, że kamień do pizzy bardzo się nagrzewa. Zostaw kamień do pizzy na chwilę na grillu lub w piekarniku do ostygnięcia.OBSŁUGAUżytkowanie kamienia do pizzy na grillu gazowymUWAGA! Zapal tylko te palniki, które NIE znajdują się bezpośrednio pod kamieniem. W przypadkugrilla z dwoma lub więcej palnikami kamień należy umieścić nad palnikiem, który nie jest zapalony.W przypadku grilla z jednym palnikiem należy ustawić palnik na najmniejszy płomień.WSKAZÓWKA! Przed użyciem kamienia posyp go niewielką ilością mąki. Dzięki temu pizza nieprzywrze do kamienia.1.Połóż kamień na grillu i rozgrzej grilla do około 190–200 C.2.Ułóż pizzę na kamieniu. Trzymaj pizzę z dala od otwartego ognia, by się nie spaliła.3.Zamknij pokrywę grilla.4.Piecz pizzę, obracając ją w równych odstępach czasu, aż powierzchnia się zarumieni,a ser roztopi. Łączny czas grillowania zależy od temperatury grillowania.5.Ostrożnie unieś pizzę z kamienia za pomocą łopatki.6.Pozostaw pizzę na parę minut do ostygnięcia.7.Pozostaw kamień na grillu do ostygnięcia.Użytkowanie kamienia do pizzy na grillu węglowym/brykietowym1.Podpal węgiel/brykiet i odczekaj, aż pokryje się szarym popiołem.82.Grill powinien osiągnąć wysoką temperaturę, a węgiel/brykiet należy ułożyć w okręgu podkamieniem, tak blisko pokrywy jak to możliwe.3.Ostrożnie ułóż kamień i zaczekaj około 10 minut, aż się rozgrzeje, zanim położysz na nim pizzę.4.Ostrożnie unieś pizzę z kamienia za pomocą łopatki.5.Pozostaw pizzę na parę minut do ostygnięcia.6.Pozostaw kamień na grillu do ostygnięcia.

PLUżytkowanie kamienia do pizzy w piekarniku1.Umieść kamień na środkowym ruszcie, co najmniej 15 cm od grzałki i nagrzej piekarnik do 220 C.2.Podgrzewaj kamień przez 10-20 minut.3.Ułóż pizzę na kamieniu.4.Sprawdź stopień wypieczenia pizzy po 3-4 minutach. Widelcem przekłuj ewentualne pęcherzyki.5.Obróć pizzę, by równo się przypiekła. Zachowaj ostrożność, aby się nie poparzyć!6.Piecz pizzę, aż się zarumieni, a ser roztopi. Czas pieczenia potrzebny do uzyskania dobrzewypieczonego ciasta wynosi 11-18 minut.7.Ostrożnie wyjmij pizzę z piekarnika za pomocą łopatki.8.Pozostaw pizzę na parę minut do ostygnięcia.9.Pozostaw kamień w piekarniku do ostygnięcia.KONSERWACJACzyszczenieUWAGA! Nigdy nie myj kamienia do pizzy płynem do mycia naczyń, ponieważ grozi to wchłonięciempłynu. Do mycia kamienia używaj samej ciepłej wody.1.Ewentualne resztki zeskrob po ostygnięciu kamienia.2.Pozostaw kamień w ciepłej wodzie na 15-20 minut.3.Na koniec opłucz kamień pod ciepłą bieżącą wodą i odłóż go do wyschnięciaprzed ponownym użyciem.Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefoniczniez naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polskawww.jula.pl9

ENOperating instructions forpizza stoneENGLISHSAFETY INSTRUCTIONSRead the operating instructions carefully before use!Please retain for future reference. Remember that the pizza stone gets very hot when it is used. Allow the pizza stone to remain on the grill/in the oven to cool before moving it.OPERATIONUsing the pizza stone on LPG grillsNOTE! Light only the burners that will NOT be directly under the stone. For grills with 2 or more burners,place the pizza stone over an unlit burner. For single burner grills, turn the burner to the lowest settingavailable.TIP: Sprinkle a little flour onto the pizza stone before use. This will prevent the pizza from sticking to thestone.1.Preheat the grill to approximately 190 to 200 C with the stone on the grill.2.Place the pizza on the pizza stone. Keep the pizza away from open flames to prevent it getting burnt.3.Close the grill lid.4.Bake the pizza and rotate it at regular intervals until the crust is golden brown and cheese ismelted. Total grilling time depends on grill temperature.5.Carefully remove the pizza from the pizza stone using a pizza shovel.6.Let the pizza cool for a few minutes before serving.7.Leave the pizza stone to cool down on the grill.Using the pizza stone on charcoal/briquette grill1.Light the coal/briquettes and wait until they are covered by grey ashes.102.The grill must maintain a high temperature and the charcoal/briquettes must be placed in a circlebeneath the pizza stone, as far out towards the side of the grill as possible.3.Carefully position the pizza stone and allow it to heat up for about 10 minutes before putting onthe pizza.4.Carefully remove the pizza from the pizza stone using a pizza shovel.5.Let the pizza cool for a few minutes before serving.6.Leave the pizza stone to cool down on the grill.

ENUsing the pizza stone in an oven1.Place the stone on a rack in the middle of the oven at least 6 inches from the heating elementand preheat the oven to 220 C.2.Preheat the pizza stone for 10-20 minutes.3.Place the pizza on the pizza stone.4.Check the pizza after 3 to 4 minutes. Make holes in any bubbles with a fork.5.Rotate the pizza for more even baking. Be careful not to burn yourself!6.Continue baking until the crust is golden brown and the cheese is completely melted. xBakingtime for a normal crust pizza is 11–18 min.7.Carefully take the pizza out of the oven using a pizza shovel.8.Let the pizza cool for a few minutes before serving.9.Leave the pizza stone to cool down in the oven.MAINTENANCECleaningNOTE! Never clean the pizza stone with washing-up liquid as it will absorb it. Use only hot water to cleanthe pizza stone.1.After the pizza stone has cooled, scrape off all food residue.2.Then, completely submerge the stone in warm water for 15-20 minutes.3.Finally, rinse the stone under warm running water and allow it to air dry before using it again.Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.www.jula.com11

4. Bake the pizza and rotate it at regular intervals until the crust is golden brown and cheese is melted. Total grilling time depends on grill temperature. 5. Carefully remove the pizza from the pizza stone using a pizza shovel. 6. Let the pizza cool for a few minutes before serving. 7. Leave th