Transcription

Bruger manualSide 1www.schuberth.comSCHUBERTH SC1MengelskSC1MSide 2INDHOLDSikkerhedsforanstaltninger . . 41. INTRODUKTION . . 72 INDHOLD PAKNING . . 82.1 SC1M . . . 82.2 RC3 . . . 83 INSTALLATION af SC1M PÅ DIN HELM . . 93.1 Installation af SC1M . . . 93.2 Installation af RC3 . . . 94 Kom i gang . . 104.1 Knapbetjening . . . 104.2 Tænde og slukke . . . 114.3 Opladning . . . 114.4 Parring af fjernbetjening . . . 124.5 Kontrol af batteriniveauet . . . 124.6 Justering af lydstyrke . . . 124.7 Softwares . . . 135 PÆRING AF SC1M MED BLUETOOTH-ENHEDER . 135.1 Parring af mobiltelefon - mobiltelefon, Bluetooth-stereoanlæg . . 135.2 Parring af anden mobiltelefon - Anden mobiltelefon, GPS og SR10 . 145.3 Avanceret selektiv parring - A2DP stereo eller håndfri . . 155.4 Intercomparring . . . 156 MOBILTelefon, GPS, SR10 . . 166.1 Oprettelse og besvarelse af mobiltelefon . . 166.2 Hurtigopkald . . . 176.3 GPS-navigation . . . 176.4 Sena SR10, to-vejs radioadapter . . . 177 STEREO-MUSIK . . 187.1 Bluetooth Stereo Music . . . 187.2 Musikdeling . . . 188 INTERCOM . . . 198.1 To-vejs intercom . . . 198.2 Flervejsintercom . . . 199 TREVEJSKONFERENCETS TELEFONOPKALDMED INTERCOM DELTAGER . . 2110 GRUPPE INTERCOM . . 2111 UNIVERSAL INTERCOM . . 2212 FM RADIO . . . 2312.1 FM-radio til / fra . . . 2312.2 Forudindstillede stationer . . . 2312.3 Søg og gem . . . 2312.4 Scan og Gem . . . 2312.5 Midlertidig forudindstilling . . . 2312.6 FM-deling . . . 2412.7 Valg af region . . . 2413 FUNKTIONSPRIORITET . . 2514 INDSTILLING AF KONFIGURATION . . 2514.1 Indstilling af headsetkonfiguration . . . 2514.2 Indstilling af softwarekonfiguration . . . 2615 FIRMWARE-OPGRADERING . . 30engelskSide 3SC1M16 FEJLFINDING . . 3016.1 Nulstilling af fejl . . . 3016.2 Fabriksindstilling . . . 30CERTIFIKATION OG SIKKERHEDSGODKENDELSE . . 31 FCC-overholdelseserklæring . . . 31 FCC RF-eksponeringserklæring . . . 31 FCC Forsigtig . . . 31 CE-overensstemmelseserklæring . . . 32 Erklæring fra Industry Canada . . . 32 Bluetooth-licens . . . 33 WEEE (Affald af elektrisk og elektronisk udstyr) . . 33PRODUKT GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSE . . 34 Begrænset garanti . . . 34 Undtagelser fra garanti . . . 36 Garantiservice . . . 37SC1M4SikkerhedsforanstaltningerSørg for, at produktet bruges korrekt ved at overholde nedenstående sikkerhedsforholdsreglerfor at forhindre enhver risiko for alvorlig personskade, død og / eller materielle skader.Side 4

Ord til signal om farevarselFølgende sikkerhedssymboler og signalord bruges i denne manual.ADVARSELAngiver potentielle farlige situationer, som, hvis de ikke undgås, kunneresultere i død eller alvorlig personskade.ADVARSELAngiver en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kunneresultere i mindre eller moderat skade.VARSELAngiver oplysninger, der betragtes som vigtige, men ikke farerelaterede. Hvisikke undgås, kan det forårsage skade på dit produkt.BemærkBemærkninger, brugstips eller yderligere oplysningerProduktbrugOverhold følgende forholdsregler for at undgå personskade eller skade på dit produkt, mens du brugerprodukt.ADVARSEL Brug af produktet med et højt volumen i lang tid kan beskadige dine trommehindeneller høreevne. Når det er relevant, skal du følge alle regler vedrørende brugen af kameraet.(1) Brug ikke dit kamera i et fly, medmindre det er tilladt.(2) Sluk for kameraet, når du er i nærheden af medicinsk udstyr. Dit kamera kan forårsageinterferens med medicinsk udstyr på hospital eller sundhedsfaciliteter. Kameraet genererer et lavt niveau magnetfelt. Hold en sikker afstand mellemkamera- og hjertepacemakere for at undgå potentiel interferens. Sluk for kameraetstraks, hvis dit kamera indikerer interferens med en pacemaker og kontakterpacemakerproducent eller en læge. Undgå interferens med andre elektroniske enheder. Dit kamera genererer et lavt niveaumagnetfelt, der kan forstyrre useglet eller forkert beskyttet elektroniskudstyr i huse eller køretøjer. Kontakt producenterne af dine elektroniske enheder tilløse eventuelle interferensproblemer, du oplever. Brug aldrig et beskadiget hukommelseskort. Dette kan resultere i elektrisk stød, kamerafunktion,eller ild. Uforsigtig brug af produktet på vejen er risikabelt og kan resultere i alvorlig personskade, død ellerskade. Du skal følge alle sikkerhedsforholdsregler i alle dokumenter, der følger med detteprodukt. Dette vil hjælpe med at minimere risikoen for, at disse risici kan opstå under ridning. På ethvert sted, hvor trådløs kommunikation er forbudt, såsom hospitaler eller fly,sluk for strømmen. Et sted, hvor trådløs kommunikation er forbudt, elektromagnetiskbølger kan forårsage farer eller ulykker. Før du kører, skal du fastgøre produktet fra hjelmen, og dobbelt-kontrollere, at det er korrektfastgjort. Adskillelse af produktet under ridning vil forårsage skade på produktet ogkan resultere i en ulykke. Når du bruger produktet, mens du betjener et køretøj eller udstyr såsommotorcykler, scootere, knallerter, ATV'er eller quadcykler (i det følgende benævnt "transport"betyder ”), skal du følge de sikkerhedsforholdsregler, der er leveret af producenten afkøretøj. Brug god bedømmelse, når du bruger produktet. aldrig brug det under påvirkning afalkohol eller stoffer, eller når du er ekstremt træt.SC1M5engelskADVARSEL Hvis produktet udsender en usædvanlig lugt, føles varm eller forekommer unormal på anden mådemens du bruger eller oplader, skal du stoppe med at bruge det med det samme. Det kan forårsage skade, eksplosion eller brand.Kontakt dit salgssted, hvis der observeres nogen af disse problemer. Brug ikke produktet i en eksplosiv atmosfære. Hvis du er på et sådant sted, skal du slukke for detstrøm og overhold alle regler, instruktioner og skilte i området.VARSEL At fastgøre produktet til hjelmen betragtes som en ændring af hjelmen og kan muligvisannullerer din hjelm garanti eller kompromitterer din hjelm's funktionalitet. Dette kan medførerisici under en ulykke, så vær helt opmærksom på dette, før du bruger produktet. Børaccepterer du ikke denne kendsgerning, kan du returnere produktet for en fuld refusion. I nogle regioner er det forbudt ved lov at køre på motorcykler, mens du bærer headsets ellerøretelefoner. Vær derfor sikker på, at du er opmærksom på alle relevante love i det område, hvor du befinder digbruger produktet og er sikker på, at du overholder dem. Headsettet er kun beregnet til motorhjelme. For at installere headsettet skal du følgeinstallationsinstruktioner vist i brugervejledningen. Undgå at påvirke produktet med skarpe værktøjer, da dette kan beskadige produktet. Opbevar produktet væk fra kæledyr eller små børn. De kan beskadige produktet. Eventuelle ændringer eller ændringer af udstyret, der ikke udtrykkeligt er godkendt af partenansvarlig for overholdelse kan annullere den begrænsede garanti for betjening af udstyret. Høj intern temperatur kan resultere i støjende fotos. Dette er ikke en funktionsfejl og gør detikke påvirke dit kameras samlede ydeevne. Kontroller, at kameraet fungerer korrekt på forhånd. Ethvert filtab eller kameraskadeforårsaget af funktionsfejl i kameraet eller forkert brug er ikke dækket af garantien.BatteriDit produkt har et indbygget batteri. Vær opmærksom på at følge alle sikkerhedsoplysninger i denne vejledning.Manglende overholdelse af sikkerhedsforholdsreglerne kan medføre generering af batterivarme,sprængning, brand og alvorlig personskade.ADVARSEL Brug ikke produktet i direkte sollys i en længere periode. Det kan skadeproduktet og generere varme, der kan forårsage forbrændinger. Brug ikke eller opbevar produktet inde i biler i varmt vejr. Det kan forårsage, at batterietgenererer varme, sprænger eller antændes. Fortsæt ikke med at oplade batteriet, hvis det ikke genoplades inden for den specificerede opladningtid. Dette kan medføre, at batteriet bliver varmt, eksploderer eller antændes. Efterlad ikke produktet i nærheden af åben ild. Bortskaf ikke produktet i ild. Det måfå batteriet til at blive varmt, eksplodere eller antænde og forårsage alvorlig personskade. Forsøg aldrig at oplade et batteri med den oplader, der er blevet fysisk beskadiget.Det kan forårsage eksplosion og / eller ulykker.VARSEL Batteriets levetid kan variere afhængigt af forhold, miljøfaktorer, funktioner iprodukt i brug og enheder der bruges med det.Side 5

SC1MSide 66Produktopbevaring og styringTag følgende forholdsregler for at undgå personskade eller skade på dit produkt, mensopbevaring og vedligeholdelse af produktet.ADVARSEL Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffald. Det indbyggede batteri er det ikkebortskaffes i kommunal affaldsstrøm og kræver separat indsamling. Bortskaffelse afprodukt skal udføres i overensstemmelse med de lokale regler.VARSEL Hold produktet fri for støv. Støv kan beskadige mekaniske og elektroniske dele afprodukt. Produktet skal opbevares ved stuetemperatur. Udsæt ikke produktet forekstremt høj eller lav temperatur, da dette kan reducere levetiden for elektroniske enheder,beskadig batteriet og / eller smelt plastikdele af produktet. Rengør ikke produktet med rengøringsmidler, giftige kemikalier eller stærke rengøringsmidler somdette kan beskadige produktet. Mal ikke produktet. Maling kan hindre bevægelige dele eller forstyrre det normalebetjening af produktet. Produktet må ikke tabes eller chokeres på anden måde. Det kan beskadige produktet eller dets indreelektroniske kredsløb. Fjern ikke adskillelse, reparation eller ændring af produktet, da dette kan beskadige produktet ogannullerer produktgarantien. Opbevar ikke produktet i fugtige miljøer, især i lange perioder. Detkan beskadige de interne elektroniske kredsløb. Batteriets ydelse vil forringes med tiden, hvis den opbevares i en lang periode udenbliver brugt. Opbevar ikke kameraet i nærheden af magnetfelter. Det kan resultere i kameradefekt. Vær forsigtig med at beskytte linsen ved at undgå grov håndtering eller fysisk stød. Tør overfladen af objektivet med en blød klud i følgende situationer:(1) Når der er fingeraftryk på linseoverfladen.(2) Når linsen bruges i varme eller fugtige miljøer, f.eks. I nærheden af hav eller floder. Opbevar produktet i et godt ventileret rum for at beskytte linsen mod snavs og støv.SC1MSide 77engelsk1. INTRODUKTIONTak, fordi du valgte SCHUBERTH SC1M, Motorcykel BluetoothKommunikationssystem med fjernbetjening. Med SC1M kan du gøre detstyr headsettet ved hjælp af fjernbetjeningen til at kalde håndfri på dinBluetooth mobiltelefon, lyt til stereomusik eller stemmeanvisninger tilGPS-navigationer trådløst og har intercom-samtaler fuldt udduplex med en passager eller andre motorcyklister.SC1M er kompatibel med Bluetooth 4.1, der understøtter følgendeprofiler: Headset-profil, håndfri profil (HFP), avanceret lydDistributionsprofil (A2DP) og lydvideo-fjernbetjeningsprofil(AVRCP). Kontakt fabrikanterne af andre enheder tilbestemme deres kompatibilitet med dette headset.Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger headsettet. Ogsåkontrollere www.schuberth.com for den nyeste version af brugervejledningenog yderligere oplysninger relateret til SCHUBERTH Bluetooth-produkter.SC1M-funktionerne: Bluetooth 4.1 Usynlig skønhed med brugerdefineret design Bluetooth-intercom op til 500 meter (550 yards) * Audio multitasking Prioritet for lydkilde Fire-vejs intercom Stemmemeddelelser Smartphone-app til iPhone og Android Indbygget FM-radiotuner med en stationsscannings- og gemfunktion Universal Intercom Musiksdeling FM-deling Avanceret støjkontrol Firmware kan opgraderes* i åbent terrænSC1M8Side 8

2 PAKKET INDHOLD2.1 SC1M SC1M hovedenhed USB-strøm- og datakabel2.2 RC3 RC3 (fjernbetjening) Fastgørelsesorganer til krog og sløjfer til RC3 (2) Dobbeltklæbende tape til RC3 (2) Klipmontering MøntbatteriSC1MSide 99engelsk3.2 Installation af RC3Der er tre måder at installere RC3 på. Brug af klippet12 Brug af kroge- og sløjfebøsninger1. Sæt krokfastgørelsen fast på RC3.2. Sæt løkkehastigheden fast på hjelmen eller motorcykelkroppen. VedhæftRC3 ved hjælp af de fastgørelsesorganer, du har monteret.1Fastgøringsorgan2 Loop Fastener3 INSTALLATION AF SC1M PÅ DINHJELM3.1 Installation af SC1M1. Fjern dækslet.2. Indsæt hovedenheden i hjelmen, og skub den forsigtigt, indtil du høreret klik.SC1MSide 1010 Brug af selvklæbende bånd1. Sæt dobbeltklæbede bånd fast på bagpladen på RC3.2. Sæt dobbeltklæbende bånd fast på hjelmen eller motorcyklenlegeme.3. Sørg for, at hovedenheden sidder fast på hjelmen. Maksimumvedhæftning sker efter 24 timer.124 Kom i gang4.1 Knapbetjening SC1MDC-strømopladning& Firmware-opgraderingHavnStatus LEDMulti-funktionKnap RC3BatteriudløserhulMidt-knap( ) -Knap(-) KnapBatterispilSC1M11engelsk4.2 Tænd og sluk4.2.1 SC1MTænd / sluk SC1MSide 11

Brug af SC1MTryk på multifunktionsknappen og hold den nede i 1 sekund. Brug af RC3Tryk på ( ) -knappen og midt-knappen.4.2.2 RC3For at begynde at bruge RC3 skal du fjerne plastikbåndet fra batterispalten.Tryk på centerknappen for at tænde for enheden. For at slukke for enheden,tryk og hold på ( ) -knappen og midt-knappen i 1 sekund.4.3 Opladning4.3.1 SC1MDu kan oplade SC1M ved at tilslutte den medfølgende USB-strøm &datakabel i en computers USB-port eller USB-vægoplader. Du kan brugeethvert standard micro USB-kabel til opladning af enheden. LED'en bliver rødmens den oplades og bliver blå, når den er fuldt opladet. Det tager cirka 2,5timer, der skal oplades fuldstændigt.ellerAC-adapterBemærk:Sørg for at tage din SC1M-installerede hjelm af, mens du oplader. Detheadset slukker automatisk under opladning.SC1MSide 12124.3.2 RC3RC3 bruger et CR2016 Lithium 3V-møntbatteri. Hvis RC3 erudladet, kan du udskifte batteriet med et nyt. Når du lukkerI batterispalten skal du først indsætte begge ender af gummiet. Sådan fjernesbatteri, indsæt et papirclips gennem batteriudløserhullet.4.4 Parring af fjernbetjeningSC1M og fjernbetjeningen er parret sammen.De opretter automatisk forbindelse til hinanden, når SC1M ogfjernbetjening er tændt.Hvis du bruger en anden fjernbetjening end den, der er inkluderet i pakken,Følg proceduren herunder for at parre SC1M og fjernbetjeningen.1. Tryk på multifunktionsknappen og hold den nede i 5 sekunder på SC1Mog du vil høre en stemmemeddelelse, "Fjernbetjening-parring" .2. Gå ind på Bluetooth-parringstilstand på din fjernbetjening.3. SC1M udfører automatisk parring med fjernbetjeningeni parringstilstand. Når de er tilsluttet, hører du astemmeprompt, “fjernbetjening tilsluttet” .4.5 Kontrol af batteriniveauetNår SC1M eller fjernbetjeningen tændes, lyser deres røde LEDblinker hurtigt, hvilket indikerer batteriniveauet.4 blink Høj, 70 100%3 blink Medium, 30 70%2 blink Lav, 0 30%Bemærk:1. Batteriets ydelse kan reduceres med tiden med brug.2. Batteriets levetid kan variere afhængigt af forhold, miljøfaktorer,funktioner i produktet, der er i brug, og enheder der bruges med det.4.6 Justering af lydstyrkeDu kan nemt justere lydstyrken ved at trykke på (-) knappen eller ( )Knap. Du hører et bip, når lydstyrken når det maksimale ellerminimumsniveau. Lydstyrken indstilles og opretholdes uafhængigt klforskellige niveauer for hver lydkilde, selv når du genstarterheadsettet.SC1M13engelsk5 PIRERING AF SC1M MEDBLUETOOTH-ENHEDERFør du bruger SC1M Bluetooth-headset med nogen anden Bluetoothenheder for første gang, skal du parre dem sammen. Du kanpar SC1M med Bluetooth-mobiltelefoner, Bluetooth-stereoanlægsåsom MP3-afspillere eller motorcykelspecifik Bluetooth GPS-navigation,Side 13

og med andre Sena Bluetooth-headset. Parringsoperationen erkræves kun én gang for hver Bluetooth-enhed. Headsettet forbliverparret med enhederne og forbindes automatisk til dem igen, nårde er inden for rækkevidde.5.1 Parring af mobiltelefon - mobiltelefon, BluetoothStereo-enhed1. For at åbne konfigurationsmenuen skal du trykke på og holde midtknappen nede for10 sekunder, indtil du hører stemmeprompt, “Konfigurationsmenu” .2. Ved at tappe på ( ) -knappen, hører du stemmemeddelelsen, “Telefonparring ” .3. Søg efter Bluetooth-enheder på din mobiltelefon. Vælg SC1Mpå listen over enheder, der er registreret på mobiltelefonen.4. Hvis din mobiltelefon beder om en pinkode, skal du indtaste 0000.4.7 Softwares4.7.1 EnhedshåndteringDu kan opgradere headsetets firmware og konfigurere dets indstillinger direktefra din pc eller Apple-computer. For mere information om downloadEnhedshåndtering, skal du besøge oem.sena.com/schuberth/.4.7.2 Smartphone-appSmartphone-appen giver dig mulighed for at konfigurere enhedsindstillinger og læsebrugervejledningen og hurtigstartguiden. Kør Smartphone-appenog du kan konfigurere dens indstillinger direkte fra din smartphone. Dukan downloade Smartphone-appen til Android eller iPhone fraoem.sena.com/schuberth/.SC1MSide 14145.2 Anden sammenkobling af mobiltelefoner - anden mobilTelefon, GPS og SR101. For at åbne konfigurationsmenuen skal du trykke på og holde midtknappen nede for10 sekunder, indtil du hører stemmeprompt, “Konfigurationsmenu” .2. Tryk på knappen ( ), indtil du hører en stemmemeddelelse, “Anden mobiltelefonparring ” .3. Søg efter Bluetooth-enheder på din mobiltelefon. Vælg SC1Mpå listen over enheder, der er registreret på mobiltelefonen.4. Hvis din mobiltelefon beder om en pinkode, skal du indtaste 0000.Bemærk:1. Hvis du har to lydenheder (A2DP) tilsluttet dit headset, erlyd fra den ene enhed afbryder lyden fra den anden enhed. Tileksempel, hvis du spiller musik fra den primære mobiltelefon, kan detblive afbrudt ved at afspille musik fra den sekundære mobiltelefon og viceversa.2. Du skal bruge en motorcykelspecifik GPS, der transmitterer sving for svingstemmeanvisning til headsettet af Bluetooth. De fleste bil GPS-systemerhar ikke denne funktion.3. Sena SR10 er en tovejsradio Bluetooth-adapter til gruppekommunikation,og bruger håndfri profil. Den indgående lyd fra tovejsradioen viaSR10 høres i baggrunden, mens en intercom samtale eller enmobiltelefonopkald.4. GPS-navigationen eller en radardetektor kunne tilsluttes SR10 aftråd. GPS-stemmeanvisning eller radardetektoralarm høres også ibaggrund via SR10, mens du har en intercom samtale eller et telefonopkald.Se SR10 Brugervejledning for detaljer.SC1M15engelsk5.3 Avanceret selektiv parring - A2DP stereo ellerHåndfriTelefonparring gør det muligt for headsettet at oprette to Bluetooth-profiler:Håndfri eller A2DP stereo. Avanceret selektiv parring tilladerheadset til at adskille profilerne for at muliggøre forbindelse med to enheder.5.3.1 Kun A2DP stereomusik1. For at åbne konfigurationsmenuen skal du trykke på og holde midtknappen nede for10 sekunder, indtil du hører stemmeprompt, “Konfigurationsmenu” .2. Tryk på knappen ( ), indtil du hører en stemmemeddelelse, “Medieselektivparring ” .3. Søg efter Bluetooth-enheder på din mobiltelefon. Vælg SC1MSide 15

på listen over enheder, der er registreret på mobiltelefonen.4. Hvis din mobiltelefon beder om en pinkode, skal du indtaste 0000.5.3.2 HFP kun til telefonopkald1. For at åbne konfigurationsmenuen skal du trykke på og holde midtknappen nede for10 sekunder, indtil du hører stemmeprompt, “Konfigurationsmenu” .2. Tryk på knappen ( ), indtil du hører en stemmemeddelelse, “Telefon selektivparring ” .3. Søg efter Bluetooth-enheder på din mobiltelefon. Vælg SC1Mpå listen over enheder, der er registreret på mobiltelefonen.4. Hvis din mobiltelefon beder om en pinkode, skal du indtaste 0000.5.4 Intercomparring5.4.1 Parring med andre SC1M-headset til intercomSamtaleSC1M kan parres med op til tre andre headset til Bluetoothintercom samtale.1. Tryk og hold midtknappen på headsettet A og B nede for5 sekunder, indtil røde lysdioder på begge enheder begynder at blinke hurtigt.2. Tryk bare på midtknappen på et af de to headset A ogB , og vent, indtil lysdioderne på begge headset bliver blåt og intercomforbindelsen etableres automatisk.SC1MSide 16163. Du kan oprette andre sammenkoblinger mellem headset A og C og mellemheadset A og D ved at følge den samme procedure som ovenfor.4. Intercom-parringskøen er 'Last-Come, First-Served' . Hvis enheadset har flere parrede headset til intercom-samtaler,sidst parrede headset indstilles som den første intercom ven . Den forrigeintercom ven bliver anden intercom ven og tredjeintercom ven .SamtaleanlægVen BSamtaleanlægVen CSamtaleanlægVen DDU6 MOBILTelefon, GPS, SR106.1 Foretagelse og besvarelse af mobiltelefonopkald1. Tryk på midtknappen for at besvare opkaldet for at besvare et opkald.2. Du kan også besvare det indgående opkald ved at tale ethvert ord højtefter dit valg, hvis VOX-telefon er aktiveret, medmindre du er tilsluttetsamtaleanlæg.3. For at afslutte et opkald skal du trykke på og holde midtknappen nede i 2 sekunder, indtil duhør en midtonetone bip.4. For at afvise et opkald skal du trykke på og holde midtknappen nede i 2 sekunder, indtildu hører et bip, mens telefonen ringer.5. Tryk på og hold midtknappen nede for at foretage et opkald med stemmeopkald3 sekunder i standbytilstand for at aktivere din mobiltelefons stemmeopkaldtelefon.SC1MSide 1717engelsk6.2 Hurtigopkald1. Tryk og hold knappen ( ) nede i 3 sekunder, og du hører en midttonetone bip og en stemmeprompt, “Hurtigopkald” .2. Tryk på knappen ( ) eller knappen (-) for at navigere mellem menuerne.Du hører anmodninger om hvert menupunkt.3. Tryk på centerknappen for at vælge en stemmemenu blandt følgende:(1) Sidste nummer genopkald(4) Hurtigopkald 3(2) Hurtigopkald 1(5) Annuller(3) Hurtigopkald 24. Når du har valgt menuen for det sidste nummer, der skal genopkaldes, skal du vælge "Genopkald til sidste nummer" .Tryk derefter på midtknappen for at genopkalde det sidste telefonnummer.5. Tryk på ( ) -knappen eller (-) -knappen for at ringe til et af hurtigopkaldene

naviger mellem menuerne, indtil du hører en stemmemeddelelse, “Hastighedvælg (#) ” . Tryk derefter på midtknappen.6. Hvis du vil afslutte hurtigopkaldet med det samme, skal du trykke på ( ) -knappen eller(-) -knappen, indtil du hører en stemmemeddelelse, "Annuller" , og tryk påMidt-knap.6.3 GPS-navigation6.3.1 GPS-parring1. For at åbne konfigurationsmenuen skal du trykke på og holde midtknappen nede for10 sekunder, indtil du hører stemmeprompt, “Konfigurationsmenu” .2. Tryk på knappen ( ), indtil du hører en stemmemeddelelse, “GPS-parring” .3. Søg efter Bluetooth-enheder på GPS-navigationen. Vælg SC1Mpå listen over enheder, der er registreret på GPS'en.4. Indtast 0000 for pinkoden.Bemærk:Når lydmultitasking er aktiveret, hvis du parrer din GPS-enhed via GPS-parring, er densinstruktioner afbryder ikke dine intercom-samtaler, men overlejrer dem.6.4 Sena SR10, to-vejs radioadapterDu kan bruge en tovejsradio og SC1M Bluetooth-intercomsamtidig ved hjælp af Sena SR10, en Bluetooth-tovejsradioAdapter (se afsnit 5. 2, “Andet parring af mobiltelefoner Anden mobiltelefon, GPS og SR10 ”) . Indgående lyd fra de tomåde radio vil ikke afbryde en intercom samtale, men høres ibaggrund. Dette er nyttigt, når du har en intercom-samtalemed en passager på bagsædet og brug en tovejsradio til gruppekommunikation med andre motorcyklister.SC1MSide 18187 STEREO-MUSIK7.1 Bluetooth stereo musik1. For at afspille eller sætte musik på pause skal du trykke på midtknappen og holde den nede i 1 sekundindtil du hører et dobbelt bip.2. Tryk på ( ) -knappen eller (-) -knappen for at justere lydstyrken.3. For at spore frem eller tilbage, skal du trykke på og holde knappen ( ) nede eller (-)Knappen i 1 sekund, indtil du hører et bip.7.2 MusiksdelingDu kan begynde at dele musik med en intercom-ven ved hjælp af Bluetoothstereomusik under en tovejs intercom samt

Tak, fordi du valgte SCHUBERTH SC1M, Motorcykel Bluetooth . Kommunikationssystem med fjernbetjening. Med SC1M kan du gøre det . styr headsettet ved hjælp af fjernbetjeningen til at kalde håndfri på din . Bluetooth mobilt