Transcription

2021ANNUAL REPORT / ÅRSREDOVISNING

CONTENTS / INNEHÅLLSFÖRTECKNINGCEO Torsten Freltoft commentsVD Torsten Freltoft kommenterar3Financial summaryFinansiell sammanfattning5This is AcouSortDet här är AcouSort8AcouSort's productsAcouSorts produkter9MarketMarknad15Share capital and ownershipAktiekapital och ägarförhållanden17Board and CEOStyrelse och VD20Management ReportFörvaltningsberättelse22Income statementResultaträkning27Balance sheetBalansräkning28Statement of changes in equityFörändring av eget kapital30Cash flow statementKassaflödesanalys31Notes to the financial statementNoter till de finansiella rapporterna33Signing of the annual reportÅrsredovisningens undertecknande45Auditor's reportRevisionsberättelse46ACOUSORTAnnual Report / Årsredovisning 20212

CEO TORSTEN FRELTOFTComments / KommenterarFor AcouSort, 2021 was an intense and eventfulyear despite the pandemic. We continued ourstrategic investment with an even clearer focuson OEM operations and we saw an increasinginterest from the life science industry. Inaddition, we achieved a number of importantmilestones and completed several deals withboth new and existing customers. Revenuesduring the year were affected to some extentby the restrictions that prevailed with lessopportunities to meet customers and potentialpartners.För AcouSort var 2021, trots pandemin, ettintensivt och händelserikt år. Vi fortsattevåra strategiska investeringar med ett ännutydligare fokus på OEM-verksamheten och vi sågökande intresse från life science-industrin. Därtilluppnådde vi en rad viktiga milstolpar samtgenomförde ett flertal affärer med såväl nyasom befintliga kunder. Intäkterna under åretpåverkades till viss del av de restriktioner sområdde med mindre möjligheter att träffa kunderoch potentiella partners.The collaboration with Instrumentation Laboratory (IL), whichwe have worked with since 2015 and which is now renamedWerfen, as well as other strategic collaborations progressedand attracted increasing interest from the industry. This was adirect effect of the investments we made in both applicationand business development. We will therefore continue to expand these investments and further strengthen our sales focus.Samarbetet med Instrumentation Laboratory (IL), som viarbetat tillsammans med sedan 2015 och som bytt namn tillWerfen, såväl som andra strategiska samarbeten gick framåtoch tilldrog sig ett allt större intresse från branschen. Detta varen direkt effekt av de investeringar vi gjort inom både applikations- och affärsutveckling. Vi kommer därför att fortsätta expandera dessa investeringar och ytterligare stärka vårt säljfokus.ACOUSORTAnnual Report / Årsredovisning 20213

CEO TORSTEN FRELTOFT COMMENTS / KOMMENTERARDuring the year, we also completed our first semi-automaticassembly line for separation modules and the assembly linehas already produced hundreds of high-quality modules.The fact that we now have the opportunity to start producingseparation modules on a larger scale is an important milestonefor the Company. In its basic version, it has a capacity of about100 000 modules per year, but the system is prepared fora second installation that allows us to quickly double production capacity. Scaling to 400 000 modules per year may thenbe achieved by simply adding an operator shift.During the autumn, our first OEM product, AcouPlasmaOptical, was launched. It is a unique solution that enablesoptical measurements of blood plasma in diagnostic andanalytic instruments. The fact that we have now incorporatedour core technology into an OEM component with thepotential to revolutionize how blood testing is performed is akey milestone for AcouSort.Under året färdigställde vi även vår första halvautomatiskaproduktionsanläggning för separationsmoduler och produktionsanläggningen har redan producerat hundratalshögkvalitativa moduler. Det faktum att vi nu har möjlighet attbörja producera separationsmoduler i större skala är en viktigmilstolpe för företaget. I sitt grundutförande har anläggningenen kapacitet på cirka 100 000 separationsmoduler per år, mensystemet är förberett för en andra installation som gör attvi snabbt kan fördubbla produktionskapaciteten. Att sedankunna öka kapaciteten till 400 000 moduler per år kan uppnåsgenom att helt enkelt gå upp till tvåskift i produktionen.Under hösten lanserades vår första OEM-produkt, AcouPlasmaOptical. Det är en unik produkt som möjliggör integreradeoptiska mätningar i blodplasma i diagnostiska och analytiskainstrument. Att vi nu framgångsrikt införlivat vår kärnteknologii en OEM-komponent med potential att revolutionera hurblodtester utförs är en annan viktig milstolpe för AcouSort.Another milestone achieved during the autumn was the launchof AcouWash 2, which is the new version of the Company's cellwashing and separation system.Ytterligare en milstolpe som uppnåddes under kvartalet varlanseringen av AcouWash 2, som är den nya versionen avföretagets celltvätt- och separationssystem.In October, AcouSort completed a new rights issue which waswell received and oversubscribed. The capital from the rightsshare issue of almost SEK 40 million means that in the comingyears we can invest even more in development and marketing.In combination with the product development that has beenimplemented and the milestones we have achieved, we arenow even stronger.I oktober slutförde AcouSort en nyemission som fick ett bramottagande och övertecknades. Kapitalet från nyemissionenpå närmare 40 Mkr gör att vi under kommande år kan satsaännu mer på utveckling och marknadsföring. I kombinationmed den produktutveckling som genomförts och de milstolparvi uppnått är vi nu ännu starkare.During the last quarter of the year, we could note that thebusiness climate slowly but surely began to return to morenormal patterns. We made our first longer business trip inearly November and we started meeting our partners again inphysical meetings. It was of course a very welcome andimportant complement to the virtual meetings we had duringthe pandemic.Our effort to always improve and develop means that AcouSortconstantly attracts a growing interest from the industry. Thatgives us a better opportunity to live by our mission – to leadand drive the development and implementation of a new goldstandard for automated sample preparation within clinicalresearch, diagnostics and therapeutics, thereby radicallychanging the way healthcare is provided today by removingthe bottlenecks for tomorrows standard of care.We can now see that it also opens up opportunities to enterother important nearby areas. Among other things, we havebegun to receive inquiries about how our technology could beused in for example personalized medicine, where processingof immune cells and stem cells for autologous therapy is anemerging field.All in all, this means that we see a very bright future aheadand I look forward to 2022 with great optimism.Under årets sista kvartal kunde vi notera att affärsklimatet saktamen säkert började återgå till mer normala mönster. Vi gjordevår första längre affärsresa i november och vi började återträffa våra partners i fysiska möten. Det var självklart ettmycket välkommet och viktigt komplement till de virtuellamöten vi haft under pandemin.Vår strävan att alltid förbättras och utvecklas gör att AcouSortständigt tilldrar sig ett växande intresse från branschen. Det geross en bättre möjlighet att leva efter vår mission – att leda ochdriva utvecklingen och implementeringen av en ny standardför automatiserad provberedning inom klinisk forskning,diagnostik och terapi, och därigenom radikalt förändra hurvården utvecklas genom att ta bort flaskhalsarna förmorgondagens vårdstandard.Vi kan se att det också öppnar möjligheter att komma in iandra viktiga närliggande områden. Vi har bland annat börjatfå förfrågningar om hur vår teknik skulle kunna användas inomtill exempel individanpassade läkemedel, där beredning avimmunceller och stamceller för autolog terapi är ett växandeområde.Sammantaget betyder detta att vi ser en mycket ljus framtidframför oss och jag ser fram emot 2022 med stor optimism.Torsten Freltoft - CEO / VDACOUSORT ABACOUSORTAnnual Report / Årsredovisning 20214

FINANCIAL SUMMARYFINANSIELLT 2017-12-313 0074 9281 8561 0742 482-----2 9521 8951 185295112-18 114-14 636-12 686-10 340-8 666Operating profitRörelseresultat-12 154-7 813-9 645-8 971-6 072Net financial itemsFinansnetto-46-164-1111------Profit/loss before taxesResultat före skatt-12 200-7 978-9 657-8 960-6 072Profit for the yearÅrets resultat-12 200-7 978-9 657-8 960-6 072INCOME STATEMENTRESULTATRÄKNINGKSEKNet salesNettoomsättningCapitalized development expenditureAktiverade utvecklingsutgifterOther operating incomeÖvriga rörelseintäkterOperating expensesRörelsens kostnaderYear-end allocationBokslutsdispositionACOUSORTAnnual Report / Årsredovisning 20215

FINANCIAL SUMMARY / FINANSIELLT SAMMANDRAGBALANCE 018-12-312017-12-31Intangible assetsImmateriella anläggningstillgångar2 1241 412999509360Tangible assetsMateriella anläggningstillgångar1 1771 214132811189999-1 7292 4141 7921 3062 027Cash and cash equivalentsLikvida medel31 5218 1235 10315 5342 442AssetsTillgångar36 56013 1718 03517 4394 947EquityEget kapital33 0229 5925 92215 5793 883Untaxed reservesObeskattade reserver-----Long-term liabilitiesLångfristiga skulder-----3 5373 5792 1131 8601 06436 56013 1718 03517 4394 947KSEKFinancial assetsFinansiella anläggningstillgångarOther current assetsÖvriga omsättningstillgångarCurrent liabilitiesKortfristiga skulderEquity and liabilitiesEget kapital och skulderACOUSORTAnnual Report / Årsredovisning 20216

FINANCIAL SUMMARY / FINANSIELLT SAMMANDRAGCASH FLOW -12-312017-01-012017-12-31Cash flow from operating activitiesKassaflöde från den löpande verksamheten-10 918-7 035-9 843-7 397-8 525Cash flow from investing activitiesKassaflöde från investeringsverksamheten-1 314-1 593-587-168-494Cash flow from financing activitiesKassaflöde från finansieringsverksamheten35 63011 648-20 65711 000Change in cash and cash equivalentsFörändring av likvida medel23 3983 020-10 43113 0921 9818 1235 10315 5342 44246131 5218 1235 10315 5342 -31940242905321479074897883-----KSEKCash and cash equivalents at the beginning of the yearLikvida medel vid årets börjanLiquid assets at year-endLikvida medel vid årets slutKEY FIGURESNYCKELTALCash liquidity (%)Kassalikviditet (%)Equity ratio (%)Soliditet (%)Dividend (SEK)Utdelning (SEK)Financial definitionsFinansiella definitionerCash liquidity: Current assets (excluding inventories) dividedby current liabilitiesKassalikviditet: Omsättningstillgångar (exkl. varulager) dividerat med kortfristiga skulderEquity / assets ratio: Equity as a percentage of total assetsSoliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningenACOUSORTAnnual Report / Årsredovisning 20217

THIS IS ACOUSORTDET HÄR ÄR ACOUSORTAcouSort is an innovative medical technologyCompany, focusing on integrated solutions forautomated preparation of biological samplesand standalone products for research purposesand technology evaluation/application development. The users are providers of life science anddiagnostic instrumentation as well as universityand hospital researchers.AcouSort är ett nyskapande medicinteknikföretag som fokuserar på integrerade lösningarför automatiserad beredning av biologiskaprover samt produkter för forskningsändamåloch teknikutvärdering/applikationsutveckling.Bolagets kunder är tillverkare av life scienceoch diagnostiska instrument samt forskare viduniversitet och sjukhus.AcouSort’s core technology is acoustofluidics – a combinationof sound waves (acousto) and microfluidics.AcouSorts kärnteknik är akustofluidik – en kombination avljudvågor (akusto) och mikrofluidik.AcouSort's unique technology allows us to:AcouSorts unika teknik ger oss möjlighet att:1.Separate blood into its different constituents1.Separera blod i dess beståndsdelar2.Isolate and purify cells and extracellular vesicles12.Isolera och rena celler och extracellulära vesiklar13.Perform rapid biochemical reactions on samples of cellsor extracellular vesicles3.Utföra snabba biokemiska reaktioner på prover av cellereller extracellulära vesiklarBy using acoustofluidics, AcouSort can streamline sampleprocessing for a wide range of applications – from biomarkerdiscovery in basic research to preparation of clinical bloodsamples prior to analysis. Today, many clinical blood testsrequire samples to be sent to a central laboratory for manualpreparation steps before they are ready for analysis.AcouSort offers a much more efficient and elegant solutionreplacing manual sample preparation. Our technology canautomate the processes, opening the possibility for integrationinto almost any analytical or diagnostic instrument. This pavesthe way for a new generation of clinical instruments wherepatient samples are analyzed at the point-of-care, deliveringresults at once.Point-of-care solutions enable faster diagnosis resultingin immediate medical action and optimized treatment.Hereby, AcouSort’s technology can significantly improve thetherapeutic outcome for the patient.AcouSort’s core technology builds on more than 20 yearsof acoustofluidic research and development headed byThomas Laurell, professor at Lund University at theDepartment of Biomedical Engineering and co-founder andboard member of AcouSort.1 Extracellular vesicles are membrane particles that transportmolecular cargo between different cells.Genom att använda akustofluidik kan AcouSort effektiviseraprovberedning för ett brett spektrum av applikationer – frånidentifiering av nya biomarkörer i grundforskning till beredningav kliniska blodprover före analys. I dagsläget är det mångadiagnostiska analyser som kräver att blodproverna skickas tillett centralt laboratorium för manuella förberedande steg innande är redo för analys.AcouSort erbjuder en mycket mer effektiv och elegant lösningsom kan ersätta manuell provhantering. Med vår unikateknik kan processen automatiseras, vilket gör det möjligtatt integrera provberedningen i nästan alla analytiska ellerdiagnostiska instrument. Detta banar väg för en ny generationkliniska instrument där patientprover analyseras direkt vidläkarbesöket och ger omedelbara svar.Patientnära lösningar medför snabbare diagnos vilketmöjliggör snabbare medicinska åtgärder och optimeradbehandling. Det innebär att AcouSorts teknik kan bidra tillavsevärt förbättrade behandlingsresultat för patienten.AcouSorts kärnteknik baseras på mer än 20 års forskningoch utveckling inom akustofluidik under ledning av ThomasLaurell, professor vid Lunds universitet på avdelningen förBiomedicinsk Teknik och medgrundare och styrelseledamot iAcouSort.1 Extracellulära vesiklar är membranpartiklar som transporterar material mellan olika celler.ACOUSORTAnnual Report / Årsredovisning 20218

ACOUSORT’S PRODUCTSACOUSORTS PRODUKTEROEM COMPONENTSOEM-KOMPONENTERAcouSort’s main strategy is to develop and commercializeOriginal Equipment Manufacturer (OEM) components forsample preparation. The OEM solutions enable integrationof our technology into analytical and diagnostic systems,providing automated sample preparation. The customer basefor the OEM components are instrument manufacturers withinthe life science industry.AcouSorts huvudsakliga strategi är att utveckla ochkommersialisera Original Equipment Manufacturer (OEM)komponenter för provberedning. OEM-lösningarna möjliggöratt vår teknologi kan integreras i analytiska och diagnostiskasystem för att tillhandahålla automatisk provberedning.Kundbasen för OEM-komponenterna är instrumenttillverkareinom life science-industrin.AcouSort intends to expand the portfolio of OEM componentsto cover a wide range of applications for clinical analysis andhandling of biological samples. The Company expects theacoustic separation components to be critical components,essential for development of novel point-of-care testingdevices where access to blood plasma or other fractions ofblood is required. This also applies for biological sampleprocessing systems in therapeutic settings for e.g. personalizedmedicine.AcouSort avser att utöka portföljen av OEM-komponenterför att täcka ett brett spektrum av applikationer för kliniskanalys och hantering av biologiska prover. Företaget förväntarsig att de akustiska separationskomponenterna är kritiskakomponenter, väsentliga för utvecklingen av ny utrustningför patientnära testning, där tillgång till blodplasma ellerandra blodfraktioner krävs. Detta gäller även förprovberedningssystem för biologiska prover i terapeutiska miljöer för t. ex. individanpassade läkemedel.ACOUSORTAnnual Report / Årsredovisning 20219

ACOUSORT'S PRODUCTS / ACOUSORTS ted blood plasma separationIntegrerad separation av blodplasmaAcouPlasmaOptical is an OEM component designed forintegration into diagnostic instruments as a semi-consumable.It enables automated and rapid access to plasma for opticalmeasurements of blood analytes in point-of-care diagnosticdevices. The technology uses gentle acoustic forces in combination with microfluidics to create a plasma window foroptical access in whole blood samples without the need forprior centrifugation. Centrifugation often requires manualintervention that may have negative side-effects on samplequality, making AcouPlasmaOptical a competitive alternative.AcouPlasmaOptical är en OEM-komponent designad förintegrering i diagnostiska instrument som en förbrukningsvara.Den möjliggör automatiserad och snabb åtkomst till plasmaför optiska mätningar av blodanalyter i patientnäradiagnostiskutrustning. Tekniken använder milda akustiskakrafter i kombination med mikrofluidik för att skapa ett fönsterav plasma för optisk åtkomst i helblodsprover utan behov avcentrifugering. Centrifugering kräver ofta manuell hanteringsom kan ha negativa bieffekter på provkvaliteten, vilket görAcouPlasmaOptical till ett konkurrenskraftigt alternativ.Custom made solutions for interfacing of sample flow andelectronic connection are available. Production of AcouPlasmaOptical is ISO13485 certified.Skräddarsydda lösningar för anslutning av flödeväg ochelektronik finns tillgängliga. Produktionen av AcouPlasmaOptical är ISO13485-certifierad.AcouSort offers evaluation kits to partners interested inexploring integration of the component into their systems.AcouSort erbjuder utvärderingskit till partners som ärintresserade av att integrera komponenten i sina system.Upcoming milestones for AcouPlasmaOpticalKommande milstopar för AcouPlasmaOptical Validation of semi-automated medium-capacity assembly line for production of AcouPlasmaOptical to ensurethat the manufacturing process is robust and deliversproducts with consistent and high quality Validering av den semiautomatiska tillverkningslinjen förproduktion av AcouPlasmaOptical för att säkerställa atttillverkningsprocessen är robust och levererar produktermed jämn och hög kvalitet Strengthening of the commercial offering by development of application notes supporting the use ofAcouPlasmaOptical in measurements on the bloodplasma fraction and/or the blood cell fraction Förstärkning av det kommersiella erbjudandet genomutveckling av applikationer som stödjer användningenav AcouPlasmaOptical vid mätningar på blodplasmafraktionen och/eller blodcellsfraktionenACOUSORT 10Annual Report / Årsredovisning 2021

ACOUSORT'S PRODUCTS / ACOUSORTS PRODUKTERBENCHTOP RESEARCH SYSTEMSFORSKNINGSSYSTEMAcouSort has developed two benchtop research systems,the AcouTrap and the AcouWash, to offer the Company’s coreacoustofluidic technology in an easy-to-use format. Withcustom-made user-friendly hardware and software, theinstruments enable automated handling of biologicalsamples within research and development. The instrumentsalso serve as demonstration platforms, giving access tothe technology for instrument manufacturers interested inintegrating the acoustofluidic chip into their systems as an OEMcomponent.AcouSort har utvecklat två forskningssystem, AcouTrap ochAcouWash, för att erbjuda företagets kärnteknik, akustofluidik,i ett lättanvänt format. Med skräddarsydd användarvänlighårdvara och mjukvara möjliggör systemen automatiseradhantering av biologiska prover inom forskning och utveckling.Systemen fungerar också som demonstrationsplattformaroch ger tillgång till tekniken för instrumenttillverkare som ärintresserade av att integrera ett akustofluidiskt chip i sinasystem som en OEM-komponent.ACOUTRAPACOUTRAPHandling of cells and extracellular vesiclesHantering av celler och extracellulära vesiklarAcouTrap is a benchtop research instrument for automated enrichment, washing and staining of biologicalsamples. AcouTrap provides a solution for gentle andrapid sample preparation of biological particles of varioussizes. This enables research on cells and nanoparticles,including bacteria, viruses and extracellular vesicles (EVs).These particles can be very small, less than one micrometerin size, and are found in complex biological liquids such asblood plasma. The small size and the complexity of the liquidmakes isolation of them through conventional techniqueschallenging. With AcouTrap, isolation can be preformed in anautomated manner and with a smaller sample volume than withcompeting technologies. This enables for research studies withbiobank samples that often contain minute fluid volumes. TheAcouTrap system is also excellent for sample preparationof precious cell samples, where traditional methods areoften ill-suited as they can dramatically decrease recovery andviability. The AcouTrap can efficiently automate commonsample preparation steps such as up-concentration, highrecovery washing and labelling of low cell number samples.AcouTrap är ett forskningssystem för automatiserad anrikning,tvättning och färgning av biologiska prover. AcouTrap erbjuderen lösning för skonsam och snabb provberedning av biologiskapartiklar av olika storlekar. Detta möjliggör forskning på celleroch nanopartiklar, inklusive bakterier, virus och extracelluläravesiklar (EV). Dessa partiklar kan vara mycket små, mindre änen mikrometer i storlek, och finns i komplexa biologiska vätskorsom blodplasma. Dess lilla storlek och komplexiteten hosvätskan gör att isolering av dem genom konventionellatekniker är svår. Med AcouTrap kan isolering utföras på ettautomatiserat sätt och med mindre provvolym än medkonkurrerande tekniker. Det möjliggör forskningsstudiermed biobanksprover som ofta innehåller mycket små vätskevolymer. AcouTrap-systemet är också utmärkt förprovberedning av begränsade cellprover, där traditionella metoder ofta är illa lämpade eftersom de dramatiskt kanminska utbytet och viabiliteten. AcouTrap kan effektivtautomatisera vanliga provberedningssteg som uppkoncentration, tvättning med högt utbyte och infärgning av prover medlågt cellantal.ACOUSORT 11Annual Report / Årsredovisning 2021

ACOUSORT'S PRODUCTS / ACOUSORTS PRODUKTERUpcoming milestones for AcouTrapKommande milstolpar för AcouTrap Redesign of the AcouTrap to develop AcouTrap 3, a newversion of the system with improved design and userinterface/experience Uppdaterad design av AcouTrap med syfte att utvecklaAcouTrap 3, en version av systemet med förbättrad designoch förenklat användargränssnitt Verification and validation of the new AcouTrap 3 systemand common applications Verifiering och validering av det nya AcouTrap 3-systemetför vanliga applikationer Continued development and optimization of a mediumsized trapping unit to increase extracellular vesicle (EV)sample capacity and throughput Fortsatt utveckling och optimering av en medelstor trappingenhet med syfte att öka kapaciteten och genomströmningen av extracellulära vesiklar (EV) Joint product development together with a Californianlife science company to use an acoustic trapping modulefor adding an important feature to their existing system Continued building of OEM collaborations by placementof AcouTrap and customized test systems at life sciencecompanies to establish new OEM partnershipsGemensam produktutveckling tillsammans med ettkaliforniskt life science-företag med syfte att använda enakustisk trappingenhet för att lägga till en viktig funktiontill deras befintliga system Fortsätta bygga OEM-samarbeten genom at placeraAcouTrap och skräddarsydda testsystem hos lifescience-företag för att etablera nya OEM-partnerskapACOUSORT 12Annual Report / Årsredovisning 2021

ACOUSORT'S PRODUCTS / ACOUSORTS PRODUKTERACOUWASHACOUWASHAutomated cell separationAutomatiserad cellseparationAcouWash is a benchtop research instrument for label-freeseparation of target cells from a variety of samples. Thesystem enables automated processing and is well suited forperforming sensitive separations and handling fragile cellswithout any impact on viability. The acoustic forces used in theAcouWash provides samples with very high quality and withminimal sample to sample variation.AcouWash är ett forskningsinstrument som möjliggörseparation av olika sorters celler från ett stort antal typer avprover. Systemet möjliggör automatisering av separationernaoch är väl lämpat för komplexa separationer och kan hanteraömtåliga celler utan att påverka cellernas välmående. Deakustiska krafterna som används i AcouWash-systemetger prover av mycket hög kvalitet och med minimalaprovvariationer.With the AcouWash system, a variety of applications aimedat separation of blood cells can be automated. Commonapplications are: gentle and highly efficient cell wash, label-freeseparation of mononuclear cells from whole blood, isolation ofplatelets, rare cell isolation (e.g. circulating tumor cell, CTC) aswell as blood-plasma separation for diagnostic applications.Med AcouWash-systemet kan olika applikationer som syftar tillatt separera blodceller automatiseras. Vanliga applikationerär: skonsam och mycket effektiv celltvätt, separation avmononukleära celler från helblod, isolering av blodplättar,isolering av sällsynta celler (t. ex. cirkulerande tumörceller, CTC)samt blodplasmaseparation för diagnostiska tillämpningar.ACOUSORT 13Annual Report / Årsredovisning 2021

ACOUSORT'S PRODUCTS / ACOUSORTS PRODUKTERUpcoming milestones for AcouWashKommande milstolpar för AcouWash Verification and development of application notes for theAcouWash 2 system that was launched in Q4 2021 Development of a simplified version of the AcouWashuser interface specifically aimed at plasma separationVerifiering och framtagning av application notes förAcouWash 2-systemet, som lanserades under fjärde kvartalet 2021 Development of a cell wash application for cryopreservedstem cells and an application for purification of stem cellswithin the EU-funded projectsUtveckling av en förenklad version av AcouWashanvändargränssnitt som specifikt syftar till plasmaseparation Continued building of OEM collaborations by placementof AcouWash and customized test systems at life sciencecompanies to establish new OEM partnershipsUtveckling av en celltvättapplikation för frysförvaradestamceller och en applikation för rening av stamcellerinom de EU-finansierade projekten Fortsätta bygga OEM-samarbeten genom placeringav AcouWash och skräddarsydda testsystem hos lifescience-företag för att etablera nya OEM-partnerskap ACOUSORT 14Annual Report / Årsredovisning 2021

MARKETMARKNADAcouSort targets the global research andhealthcare instrumentation sectors, offering aflexible technology platform. With uniquesample preparation solutions, AcouSortsupports all stages of product development,from early research through scale-up andtransition into commercially available clinicaland diagnostic applications.AcouSort riktar sig mot de globala sektorernaför forsknings- och sjukvårdsinstrument, därvi erbjuder en flexibel teknikplattform. Medunika lösningar för provberedning är AcouSortmed och stöttar produktutveckling, från tidigforskning genom uppskalning och övergångtill kommersiellt tillgängliga kliniska ochdiagnostiska applikationer.The Company’s potential becomes clear, as one of AcouSort’smost important markets, the global market for blood samplemanagement, analytical systems and consumables, is rapidlygrowing and expected to reach a remarkable USD 50 billion1in 2026.Företagets potential blir tydlig då en av AcouSorts viktigastemarknader, den globala marknaden för blodprovshantering,analytiska system och förbrukningsvaror, växer snabbt ochförväntas nå hela 50 miljarder1 USD 2026.To address today’s healthcare challenges, we need totransform medical diagnostics and bring faster and betterdiagnostics to patients around the globe. Every year, 34 millionpeople are killed by cancer, infections and cardiovasculardiseases, that is 2 out of 3 deaths. Apart from being painfuland deadly, these diseases are also very costly. A conventionalcancer treatment is estimated to cost USD 150 000 perpatient2 and the cost of advanced surgical procedures and newimmunotherapy treatments is significantly higher. To improvepatient wellbeing, reduce the mortality and save health costs inthese key areas, early and accurate diagnostics is critical.För att hantera de utmaningar vården står inför måste viförändra sättet vi diagnosticerar sjukdomar på så att vi kanerbjuda snabbare och bättre diagnostik till patienter runtom i världen. Varje år dör 34 miljoner människor av cancer,infektioner och hjärt- och kärlsjukdomar, vilket är 2 av 3dödsfall orsakade av sjukdom. Förutom att vara smärtsamma och dödliga sjukdomar är dessa sjukdomar ocksåmycket kostsamma. En vanlig cancerbehandling beräknaskosta USD 150 000 per patient2 och kostnaden för avanceradekirurgiska ingrepp och nya immunterapibehandlingar kanvara mycket högre. För att förbättra patienthälsan, minskadödligheten och

för att täcka ett brett spektrum av applikationer för klinisk analys och hantering av biologiska prover. Företaget förväntar sig att de akustiska separationskomponenterna är kritiska komponenter, väsentliga för utvecklingen av ny utrustning för patientnära testning, där t