Transcription

MENGURUSKANKEWANGANPERNIAGAAN ANDARancang Kewangan Anda56Simpan Kira-Kira – Jangkaan Kitaran Perakaunan Anda59Wang Diperlukan Untuk Menghasilkan Wang75Memahami Percukaian80Templat95Penyata Aliran Tunai Penyata Pendapatan Komprehensif (Untung dan Rugi) Penyata Kedudukan Kewangan (Penyata Imbangan) Akaun Pengumuran Buku Tunai Kos Pelaburan Perniagaan Penyata Aliran Tunai

56STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanMENGURUSKANKEWANGANPERNIAGAAN ANDARANCANG KEWANGAN ANDAKos yang terlibat dalam memulakan perniagaan anda dikenali sebagai kos operasidan perbelanjaan modal.APA ITU PERBELANJAAN?Perbelanjaan ialah yang terlibat dalam transaksi perniagaandan pentadbiran. Perbelanjaan direkod di dalam PenyataUntung Rugi dan tidak melibatkan pembayaran tunaiseperti susut nilai bagi aset tetap.Contoh : Pendaftaran, gaji, KWSP & SOCSO, sewaan,utiliti dan sebagainya.PERBELANJAAN YANG TIDAK BERULANGLazimnya terdapat 4 jenis perbelanjaan yang tidakberulang dalam perniagaan:1. Kos berkaitan untuk menubuhkan entiti perniagaana) Perniagaan / PLT / Pendaftaran syarikatb) Yuran profesionalc) Lain-lain pendaftaran2. Kos berkaitan untuk menyediakan premis / lokasiperniagaana) Deposit sewaanb) Deposit utiliti air dan elektrikc) Deposit pemasangan telefon dan internetd) Pembaikan premise) Pengubahsuaian premis3. Kos berkaitan aset tetap dan peralatan perniagaana) Mesinb) Komputerc) Perabut dan kelengkapand) Kenderaan bermotore) Peralatan pejabatNOTA!Berdasarkan konsepperakaunan, kospengubahsuaiandikategorikansebagai asettetap sesebuahperniagaan

STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan Permulaan4. Pemasaran dan Promosia) Profil syarikatb) Brosur produk / perkhidmatanc) Kad perniagaand) Bahan pengiklananPERBELANJAAN OPERASIDAN PERBELANJAANMODALPerbelanjaan operasi adalah kosyang terlibat untuk mengendalikanoperasi perniagaan andamanakala modal kerja ialah untukpengembangan perniagaan.Jumlah kos yang diperlukanbergantung kepada ramalanpendapatan yang diperolehdaripada produk / perkhidmatananda dalam tempoh tertentusebagai contoh 6 bulan atau1 tahun.Contoh kos lain adalah:a) Stok / inventorib) Gajic) Kumpulan Wang SimpananPekerja (KWSP) danPertubuhan KeselamatanSosial (PERKESO)d) Sewaan Pejabat / kedaie) Bil air dan elektrikf) Bil telefon dan internetg) Percetakan dan alat tulish) Perbelanjaan pejabati) Pengangkutanj) Petrol, tol dan parkirk) Pembaikan danpenyelenggaraanl) Promosi bulananm) Lain-lainATINGOPER NSESEXPE123,32213,12336,44Jangan menyimpan baki yangtinggal selepas melakukanperbelanjaan, tetapi belanjalahapa yang tinggal selepasmenyimpanWarren Buffet,Tokoh Dermawan,Pelaburan dan PerniagaanAmerikaApa itu Susut Nilai?Susut nilai ialah penurunan nilai aset dalamtempoh pemilikan berikutan perubahankeadaan fizikal dan kehadiran teknologibaharu.Contoh: Harga mesin semasa pembelianialah RM20,000. Susut nilai tahunan ialah10% bersamaan RM2,000.00.Siapakah Penghutang?Penghutang ialah pelanggan yang belummembayar produk atau perkhidmatan anda.Siapakah Pemiutang?Pemiutang ialah pembekal yangmembekalkan anda barang-barang atauperkhidmatan untuk perniagaan tetapibelum dibayar oleh anda.Apakah itu Overdraf?Overdraf ialah pemberian kredit olehinstitusi kewangan atau bank apabilasuatu akaun mencecah kosong, yangmembolehkan anda membuat peminjamandaripada akaun semasa anda.Apa itu Akruan?Akruan ialah pendapatan yang diperolehatau perbelanjaan yang dilakukan tetapibelum direkodkan dalam akaun atau masihbelum dibayar lagi.57

58STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanMari buat kira-kira:ABC Enterprise ialah sebuah syarikat yang baru memulakan perniagaanpercetakan. Berikut merupakan Kos Perlaburan Perniagaan atau Bajet syarikattersebut selama 6 bulan:KosA Kos Tidak Berulang1. Kos untuk menubuhkan entiti perniagaan Pendaftaran syarikat Latihan & seminar2. Perbelanjaan premis / lokasi perniagaan Deposit Sewaan Deposit utilliti air dan elektrik Deposit telefon dan internet Lesen pihak berkuasa3. Kos aset tetap dan peralatan perniagaan Komputer Mesin faks Mesin #1 Peralatan #2 Perabot Pendingin hawa Pengubahsuaian4. Kos Pemasaran dan Promosi PromosiB Kos operasi dan modal kerja Gaji KWSP & SOCSO Sewaan pejabat Air dan elektrik Telefon dan internet Percetakan dan alat tulis Pengangkutan Petrol, tol dan parkir Pembaikan dan penyelenggaraan Lain-lainC Stok AwalJumlah Kos Pelaburan Perniagaan (A B 26,00040,722RMJumlahKos 6 126,00074,232Daripada Jadual di atas, kita dapat lihat bahawa ABC Enterprise memerlukansebanyak RM74,232 untuk Kos Pelaburan Perniagaan yang meliputi bajet untuk6 bulan yang pertama.

STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanSIMPAN KIRA-KIRA – JANGKAANKITARAN PERAKAUNAN ANDAObjektif utama memulakan perniagaanadalah untuk mendapatkankeuntungan. Kebanyakan perniagaanbaharu gagal dalam tempoh 3 tahunpertama beroperasi disebabkan olehfaktor pengurusan kewangan danpengurusan akaun atau simpankira-kira yang yang lemah.Berkebolehanuntuk membuatkeputusan berkaitanpengurusan dankewangan denganlebih baikMembantudalam menyediakanpembayarancukai tahunanMenyediakanrancanganseterusnya dalamperniagaanAdalah penting untuk setiap usahawan mempunyai rekodyang baik bagi setiap transaksi perniagaan, pendapatandan perbelanjaan supaya dapat mengenal pasti sama adaperniagaan tersebut mencapai keuntungan atau kerugian.Pengetahuan asas tentang simpan kira-kira adalah penting untuk pelaporankewangan perniagaan yang konsisten. Operasi harian perniagaan boleh direkodkanberdasarkan kitaran perakaunan yang ringkas seperti berikut:PenyataImbanganUntungatau RugiImbanganDugaMerekod hasil, kos danperbelanjaan yang terlibat semasatempoh perakaunan; bulanan, sukutahunan atau tahunanAkaun perniagaan di akhirtempoh perakaunan. Direkodsebagai bulanan, suku tahunanatau tahunanLejarPenutupan setelahpenyelarasan dibuatdan kitar perakaunanbermulaSumberDokumenPerniagaanEntri /JurnalBukti transaksicontoh: resit, invois,rekod jualanUntuk merekod danmenganalisis transaksi melaluibuku, sistem Point of Sale,rekod secara elektronikMaklumat yang direkodkan di dalam jurnaldiletakkan dalam ruangan spesifik (debit/kredit)sebagai format Catatan Bergu Simpan Kira-Kira.Boleh direkod di dalam buku atau secara elektronikPERLU TAHU Debit: Perbelanjaan / Jumlah Hutang – untuk direkodkan di ruangan kiridalam ruangan akaun Kredit: Pendapatan / Perolehan – untuk direkodkan di bahagian kanandalam ruangan akaun Aset: Hartanah, peralatan atau hak milik yang bernilai kepada perniagaansama ada aset ketara (pejabat, mesin) atau aset tidak ketara (cap dagangan,hak cipta) Liabiliti: tanggungan kewangan atau hutang syarikat59

60STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanBUKU TUNAIAsas kepada sistem perakaunan adalahmenyimpan rekod buku tunai. Penyimpananrekod untuk semua perbelanjaan dan dokumenasal seperti bil, inbois, resit, pembayaran danbaucer jualan adalah penting sebagai buktibagi setiap data yang dinyatakan di dalambuku tunai syarikat anda. Data daripada bukutunai akan digunakan untuk merekod penyatabulanan akaun syarikat anda. Bagi usahawansyarikat kecil, buku tunai digunakan untukmerekod transaksi harian mereka.Buku Panduan ini akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk menyediakandan menyelia rekod buku tunai. Buku tunai ini amat peting untuk membantu andamenganalisis pendapatan serta mengira cukai dan pulangan GST. Buku tunai bolehdirekodkan secara manual di dalam buku atau secara elektronik, tetapi mestilahsenang digunakan dan mudah difahami.Buku tunai manual yang diterangkan di dalam buku panduan ini merupakan panduanasas dan hanya melibatkan beberapa entri. Walaubagaimanapun, ia adalah konsepasas yang digunakan dalam bentuk rekod elektronik di dalam 3,450-Pendapatan23,450Baki Awal2/1/20173,000-Perbelanjaan20,450Mesin #13/1/20172,000-Perbelanjaan18,450Peralatan an21,000Mesin faksALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI PERNIAGAANAliran tunai terdiri daripada aktiviti yang menghasilkan pendapatan sepertipembelian produk dan perkhidmatan serta jualan. Aliran tunai boleh disediakanmenggunakan dua kaedah iaitu Kaedah Langsung dan Kaedah Tidak Langsung.Kaedah LangsungKaedah langsung digunakan untuk merekod aktiviti operasi yang melibatkanpelbagai jenis penerimaan tunai seperti wang tunai yang dibayar kepada pembekal,wang tunai yang diterima daripada pelanggan, gaji dan sebagainya. Jumlahnyadimasukkan di bawah bahagian operasi di dalam penyata aliran tunai.

STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanContoh formula yang digunakan untuk mengira aliran wang tunai keluar danmasuk adalah seperti berikut:Terimaan Tunai daripada Pelanggan Jualan Bersih Baki Awal Akaun Penghutang Baki Akhir Akaun PenghutangPembayaran Tunai kepada Pembekal Belian Baki Akhir Inventori Baki Awal Inventori Baki Awal Akaun Pemiutang Baki Akhir Akaun PemiutangPembayaran Tunai untuk Pembelian Aset Prabayar Baki Akhir Prabayar Sewaan, Insurans dan lain-lain Perbelanjaan Sewaan, Insurans dan lain-lain Baki Awal Sewaan, Insurans dan lain-lainPembayaran Tunai Kepada Pekerja Baki Awal Gaji Perlu Dibayar Baki Akhir Gaji Perlu Dibayar Perbelanjaan GajiPembayaran Faedah Baki Awal Faedah Perlu Dibayar Baki Akhir Faedah Perlu Dibayar Perbelanjaan FaedahESTERINTEOMXTAINCPembayaran Cukai Pendapatan Baki Awal Cukai Pendapatan Perlu Dibayar Baki Akhir Cukai Pendapatan Perlu Dibayar Perbelanjaan Cukai PendapatanKaedah Tidak LangsungJumlah aliran tunai daripada aktiviti operasi perniagaan dikira berdasarkan jumlahpendapatan bersih yang diperoleh daripada Penyata Pendapatan. Pendapatanbersih digunakan sebagai permulaan dan pelarasan dibuat untuk semua transaksimelibatkan item bukan tunai dan kemudian pelarasan untuk semua yangmelibatkan tunai.61

62STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanBerikut merupakan formula kaedah tidak langsung untuk pengiraan jumlah alirantunai daripada aktiviti operasi:Pendapatan Bersih Perbelanjaan Bukan Tunai:(Perbelanjaan Susut Nilai, Pengurangan & Pelunasan) Kerugian Bukan Operasi:(Kerugian Atas Jualan Aset Tetap) Keuntungan Bukan Operasi:(Keuntungan Atas Jualan Aset Tetap) Pengurangan Aset Semasa:(Akaun Diterima, Perbelanjaan Prabayar, Inventori dan lain-lain) Pertambahan Aset Semasa Pertambahan Liabiliti Semasa:(Akaun Perlu Dibayar, Liabiliti Terakru, Cukai Perlu Dibayar dan lain-lain) Pengurangan Liabiliti Semasa Aliran Tunai Bersih daripada Aktiviti OperasiPENDAPATANRAMALAN PENYATA ALIRAN TUNAIRamalan Penyata Aliran Tunai menunjukkan anggaran aliran tunai keluar danmasuk dalam sesuatu perniagaan. Ini termasuk semua jangkaan pendapatan danperbelanjaan dalam suatu tempoh tertentu. Ramalan Penyata Aliran Tunai ini sangatberguna kepada usahawan kerana ia akan membantu anda untuk merancangperbelanjaan dan komitmen pembayaran kepada pihak tertentu.Kita telah ada anggaran wang yang diperlukan sebagai modal untuk memulakanperniagaan, contohnya “wang keluar” untuk ABC Enterprise. Kita juga perlumembuat ramalan jumlah wang yang akan diperoleh daripada aktiviti perniagaan,contohnya jualan atau wang tunai tambahan. Jumlah yang diramalkan daripada jualanperlu ditunjukkan dengan tempoh masa yang tepat di bawah ruangan “wang masuk”.Hanya jualan tunai dan perbelanjaan tunai diambilkira dalam ramalan penyata alirantunai.Komponen Utama Ramalan Penyata Aliran Tunai:Aliran Tunai Masuk Jualan tunaiBayaran daripada penghutangModal tunai tambahanWang pinjamanKomisen tunaiGeran tunaiAliran Tunai Keluar Kos permulaan perniagaanPembelian asetPembelian tunai stok / inventoriPembayaran kepada pemiutang / pembekalPembayaran perbelanjaan pentadbiranPembayaran perbelanjaan pemasaranPembayaran perbelanjaan operasi sepertigaji, sewaan, pengangkutan dan sebagainya

STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanA B CFORMAT RAMALANPENYATA ALIRANTUNAIAnda boleh menggunakanramalan penyata aliran tunaiuntuk melihat jika perniagaananda berkembang sepertiyang dijangkakan. Penyataaliran tunai yang baiksentiasa menunjukkan nilaipositif.Aliran wangtunai masukAliran wangtunai keluarD CBaki daripadabulan sebelumnyaLangkah MembinaRamalan Penyata AliranTunai untukPerniagaan Baru Menentukankapasiti dana anda2Menganggarkan kos5Menganggarkantempoh masapenyaluran pinjaman3Menganggarkanmasa untukpembayaran6Lebihan /(Defisit)EBaki bawa kebulan hadapanMenentukanKos n semuaanggaran di dalamformat ramalanpenyata aliran tunai763

64STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanMenentukanKapasiti Dana AndaNyatakan nilai kapasiti dana andaMengganggarkanTempoh MasaPenyaluranPinjamanProses pinjaman akan mengambilmasa. Ramalan aliran tunai masukdaripada pinjaman akan memberikesan ketara kepada penyata alirantunai anda.Anggaran JualanAnggaran jualan ialah perancangantentang nilai jualan yang andajangkakan pada masa akan datang,kebiasaannya dinyatakan bagi setiapbulan. Untuk perniagaan yang baru,anggaran jualan dibuat berdasarkankepada maklumat daripada soalselidik pelanggan, kaji selidikpasaran, pembekal, pakar industri,prestasi perniagaan yang sama dankapasiti operasi perniagaan anda.Bagi perniagaan yang telah stabil,anggaran jualan dibuat berdasarkansejarah jualan terdahulu atau trendjualan.Anggaran KosAnggaran kos ialah ramalan kepadasemua perbelanjaan perniagaan. Iaboleh dianggarkan secara harian,bulanan atau tahunan.Tempoh MasaPembayaranTempoh masa untuk alirantunai masuk dan keluar akanmempengaruhi kitar operasiperniagaan anda. Ini termasuklahtempoh masa jualan dan belian,pungutan jualan, syarat tempoh masapembayaran kredit dan komitmenpembayaran lain.

STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanAndaikan bahawa ABC Enterprise mempunyai anggaran yang berikut untuktempoh setahun:1.Kos pelaburan perniagaan2.Keupayaan dana sendiri untuk : RM15,000memulakan perniagaan3.Permohonan pinjaman: RM74,232: RM50,0004.Pinjaman akan diperoleh: Bulan Pertama: RM15,000secara berfasa Bulan Kedua: RM10,000Bulan Ketiga: RM25,0005.Pembayaran balik pinjamanakan bermula pada6.Anggaran Jualan (A)ANGGARAN 0Tahun 1155,000: Bulan ke-7 sebanyak RM1,500/bulan7.Anggaran KosKos dianggarkan berdasarkanjadual Kos PelaburanPerniagaan (rujuk halaman 58).Kos untuk stok adalah 50%daripada anggaran jualan.Semua kos operasi dianggaptetap setiap bulan sepanjangtahun. Dengan menggunakananggaran jualan A, mari kitamasukkan semua anggaran koske dalam Ramalan PenyataAliran Tunai A.65

66STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanRamalan Penyata Aliran Tunai ABulanTUNAI MASUKPraOperasiJualan TunaiDana 8003,80053253253253212,00015,000PinjamanJUMLAH TUNAI MASUK15,00015,00015,00020,00010,000TUNAI KELUARPendaftaran Perniagaan70Latihan & seminar1,000Deposit Sewaan2,400Deposit Utiliti200Deposit Telefon200Lesen Pihak Berkuasa200Komputer2,000Mesin faks450Mesin #13,000Peralatan #22,000Perabot5,000Pendingin hawa1,000Pengubahsuaian (**)Promosi10,000500GajiKWSP & SOCSOSewaan Pejabat1,2001,2001,2001,200Air & Elektrik200200200200Telefon & Internet150150150150Percetakan & Alat tulis100100100100Pengangkutan150150150150Petrol, Tol & Parkir120120120120Baik pulih & 24)(4,2174,430(8,222)(12,424)(4,126)(4,828)Stok AwalPembayaran Semula PinjamanJUMLAH TUNAI KELUARLebihan / (Defisit)Baki daripada bulan sebelumnyaBaki bawa ke hadapan

STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanBulanJumlah56789101112Tahun 2,000 17,36416,66217,46018,25819,05667

68STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanMelalui anggaran dan andaian di atas, syarikat ABCEnterprise tidak boleh bertahan dalam bulan pertamaoperasi perniagaannya, walaupun di akhir tahun,syarikat ini akan memperoleh lebihan sebanyakRM19,056.Defisit boleh disebabkan oleh faktor yang berikut:Modal yangkurangdaripadapemilikAnggaranjualan yangkurang untuk4 an perlu menggunakanramalan penyata aliran tunaiini sebagai sebahagiandaripada proses perancanganperniagaan berterusan. Kitaboleh menggubah anggaranini supaya sesuai dengankeperluan semasa alirantunai perniagaan. Sasarandiletakkan supaya andaboleh berusaha untukmemperoleh lebihantunai harian, bulanan atautahunan yang ideal.Meletakkanjumlahanggaran yangrendah untukpinjamanpertamadiperolehiAnggaran kosoperasi yangberlebihan

STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanAndaikan bahawa ABC Enterprise telah menyemak semula anggaran dansasarannya untuk tempoh setahun:1.Anggaran jualan untuk bulan pertama dan kedua adalah DUA KALI GANDA.2.Kos pengubahsuaian untuk dibayar ialah 50% pada bulan pertama dan bakidibayar pada bulan ketiga.3.Pemilik menambah dana awal sebanyak RM5,000.4.Perkara lain dikekalkan.ANGGARAN 000Tahun 1165,000Dengan menggunakan anggaran yangbaharu, mari kita masukkan semuaanggaran kos ke dalam RamalanPenyata Aliran Tunai B. 69

70STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanRamalan Penyata Aliran Tunai BBulanTUNAI MASUKJualan 0,00012,000Dana PemilikPinjaman20,000JUMLAH TUNAI MASUKTUNAI KELUAR15,00025,00010,00012,00070Pendaftaran Perniagaan1,000Latihan & seminar2,400Deposit Sewaan200Deposit Utiliti200Deposit Telefon200Lesen Pihak BerkuasaKomputer2,000Mesin faks450Mesin #13,000Peralatan #22,000Perabot5,000Pendingin hawaPengubahsuaian (**)1,0005005,0005,000PromosiGajiKWSP & SOCSOSewaan ,2001,200Air & Elektrik200200200200Telefon & Internet150150150150Percetakan & Alat tulis100100100100Pengangkutan150150150150Petrol, Tol & Parkir120120120120Baik pulih & 765,8745,1726,000Stok AwalPembayaran Semula Pinjaman10.570JUMLAH TUNAI KELUAR9,430Lebihan / (Defisit)Baki daripada bulan sebelumnyaBaki bawa ke hadapan

STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanBulanJumlah56789101112Tahun 2,000 ,36426,66227,46028,25829,05671

STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanMelalui anggaran dan andaian yang baharu di atas, syarikat ABC Enterpriseakan mempunyai aliran wang tunai yang positif sepanjang tahun dengan bakiRM29,056.00 pada hujung tahun.PENGURUSAN KEWANGAN MELALUI RAMALAN PENYATAALIRAN TUNAIAntara kepentingan untuk menyediakan ramalan penyata aliran tunai kepadasyarikat baharu dan perniagaan sedia ada adalah seperti berikut:Sebagai maklumat statusrancangan perniagaanSebagai dokumensokongan untukmembuktikan bahawasyarikat mampu membuatpembayaransemulaSebagai dokumen untukmendapatkan danadaripada pelabur yangberpotensi denganmenunjukkan kemungkinanjangkamasa pulanganperniagaanSebagai amaran awaluntuk menambah baikdaya tahan perniagaanPELAN BUntuk perancangan danjangkaan perniagaanyang akan datangPELAN A72Sebagai penanda arasuntuk meningkatkanmotivasi staf operasiperniagaan supayamencapai sasaran yangditetapkanPenyata aliran tunai melaporkan semua aliran tunai masuk dan keluar bagi tempohperakaunan yang tertentu. Ia menunjukkan perubahan modal daripada awaltahun dan dipecahkan mengikut sumber dan penggunaan wang tersebut. Ia jugaberdasarkan 3 kategori utama: Perbelanjaan Tidak Berulang, Aset Tetap danOperasi Modal Kerja.Maklumat daripada penyata aliran tunai turut menerangkan setiap perubahantransaksi di dalam penyata kedudukan kewangan (penyata imbangan), danPenyata Pendapatan Komprehensif (Penyata Untung Rugi).

STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanJENIS AKAUNTerdapat 5 jenis akaun yang utama. 2 akaun di dalam Penyata PendapatanKomprehensif (Penyata Untung Rugi) dan 3 akaun di dalam Penyata KedudukanKewangan (Penyata Imbangan).Penyata PendapatanKomprehensif(Penyata Untung Rugi)Akaun PendapatanPendapatan adalah aset yangdiperoleh daripada operasi syarikatdan aktiviti perniagaan. Pendapatantermasuk tunai yang diterima olehsyarikat selepas jualan produk danperkhidmatan. Ini termasuk Jualan,Pendapatan, Sewa Diterima, FaedahDiterima, Dividen Diterima.Akaun PerbelanjaanPerbelanjaan adalah wang yangdibelanjakan ke atas operasiperniagaan seperti Gaji, Sewaan,Penyelenggaraan, Susut Nilai,Pengiklanan, Kebajikan dansebagainya.NOTAPeningkatan aset perniagaanmerupakan satu penanda araspeningkatan nilai perniagaan andaPenyata KedudukanKewangan(Penyata Imbangan)Akaun AsetAkaun ini merekodkan semua asetyang dimiliki oleh syarikat danmempunyai nilai. Terdapat 2 jenisakaun aset iaitu Aset Tetap(Tanah dan Bangunan, Mesin,Peralatan, Perabot, KelengkapanPejabat); dan Aset Semasa(Wang Tunai, Baki di Bank, StokTerakhir, Akaun Penghutang,Prabayar, Deposit).Akaun LiabilitiAkaun liabiliti mewakili jumlahhutang syarikat. Terdapat 2 jenisakaun liabiliti iaitu Jangka Panjang(Akaun Pinjaman Tetap); danJangka Pendek (Akaun Pemiutang,Overderaf, Akruan untuk tempohtertentu).Akaun ModalEkuiti ialah jumlah wang yang telahdilaburkan dalam sebuahperniagaan, jumlah duit yang dijanaoleh syarikat atau yang telah dibayarkepada pelabur. Ekuiti pemilikmewakili jumlah nilai kewangan didalam Tunai atau Aset pemilikperniagaan. Ia terdiri daripadaModal dan Keuntungan Terkumpul.73

74STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanPENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF(PENYATA UNTUNG RUGI)Penyata Pendapatan Komprehensif (Penyata Untung Rugi) ialah penyata kewanganyang merumuskan pendapatan, kos dan perbelanjaan yang terlibat untuk satutempoh masa tertentu.ABC ENTERPRISEANGGARAN UNTUNG DAN RUGI BAGI TAHUN BERAKHIR 31/12/2016PENDAPATANKOS JUALANStok AwalRM 6,000Pembelian( ) RM 82,500Stok Akhir( - ) RM 00.000Kos Produk DijualRM165,000( - ) RM88,500KEUNTUNGAN KASARRM 76,500PERBELANJAAN OPERASIPendaftaran Perniagaan RM70Latihan & SeminarRM 1,000Lesen Pihak BerkuasaRM200PromosiRM500GajiRM 45,600KWSP & SOCSORM 6,384Sewaan PejabatRM 14,400Air & ElektrikRM 2,400Telefon & InternetRM 1,800Percetakan & Alat tulisRM 1,200PengangkutanRM 1,800Petrol, Tol & ParkirRM 1,440PembaikpulihanRM 3,600& PenyelengaraanLain-lainRM 1,800Susut NilaiRM 3,645JUMLAH PERBELANJAAN OPERASIUNTUNG / RUGI BERSIH (sebelum cukai)( - ) RM85,839RM(9,339)

STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanWANG DIPERLUKAN UNTUKMENGHASILKAN WANGDengan mengetahui jumlah kos pelaburan perniagaan, usahawan perlu berusahauntuk mencari dana untuk menampung kos tersebut. Antara sumber dana yangboleh diperoleh adalah seperti berikut:DALAMAN Pemilikan tunggal duit pemilikRakan kongsi sumbangan modalrakan kongsiSyarikat modal saham berbayaroleh pemegangsahamLUARANPinjaman BankPerniagaanSkim PinjamanUsahawanKredit PembekalKeluarga dan RakanrakanPelaburPembiayaan perniagaan menggunakan tabungan sendiri adalah lebih baik keranaanda tidak perlu berurusan dengan pihak lain. Walaubagaimanapun, anda mungkintidak mempunyai jumlah modal yang mencukupi untuk satu tempoh masa tertentu,oleh itu sumber dana lain boleh dipertimbangkan.Kebiasaannya, perniagaan yang memerlukan kos permulaan yang besar akanmelibatkan urusan pinjaman daripada pihak institusi kewangan. Usahawan perlumenyediakan pelan pembayaran balik dalam tempoh masa tertentu sekiranyameminjam daripada pelabur luar. Terdapat kemungkinan yang tinggi pemilikperniagaan perlu menyerahkan sebahagian daripada pemilikannya kepada pelabur.PERLU TAHU5 Kriteria untuk Pinjaman1. Sejarah Kredit – reputasi peminjam melalui rekod pembayaran hutang2. Kapasiti – mengukur keupayaan peminjam untuk membayar semula pinjaman3. Modal – tahap keseriusan peminjam adalah berdasarkan kepada jumlahmodal awal yang dikeluarkan untuk pelaburan yang berpotensi4. Cagaran – sebagai jaminan kemampuan peminjam untuk membayar balikjumlah pinjaman tersebut kepada pemberi pinjaman5. Syarat-syarat – contohnya kadar faedah dan jumlah pokok untukmempengaruhi keinginan pemberi pinjaman untuk membiayai peminjamSumber: http://www.investopedia.com75

76STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanMenggunakan format jadual Kos Pelaburan Perniagaan yang sama, tambah saturuangan ‘Sumber Dana’:ABC ENTERPRISEKosA Kos Tidak Berulang1. Kos untuk menubuhkan entiti perniagaan Pendaftaran syarikat Latihan & seminar2. Perbelanjaan premis / lokasi perniagaan Deposit Sewaan Deposit utilliti air dan elektrik Deposit telefon dan internet Lesen pihak berkuasa3. Kos aset tetap dan peralatan perniagaan Komputer Mesin faks Mesin #1 Peralatan #2 Perabot Pendingin hawa Pengubahsuaian4. Kos Pemasaran dan Promosi PromosiB Kos operasi dan modal kerja Gaji KWSP & SOCSO Sewaan pejabat Air dan elektrik Telefon dan internet Percetakan dan alat tulis Pengangkutan Petrol, tol dan parkir Pembaikan dan penyelenggaraan Lain-lainC Stok AwalJumlah Kos Pelaburan Perniagaan (A B C)Sumber 3,45010,00020,000500500Kos 6 12JumlahJumlah6,00013,52060,712

STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanBerdasarkan kepadajadual, daripadakos pelaburanperniagaan sebanyakRM60,712, sejumlahRM13,520 akandibiayai olehpemilik dan bakiakan dibiayai olehpihak ketiga melaluipimjaman.PERLU TAHU (rujuk mukasurat 74)Margin Untung Kasar / PendapatanKeuntungan RM76,500 / RM165,000Kasar 0.46364 46%Pendapatan PulangModal (Jumlah Perbelanjaan Operasi –Susut Nilai) / Margin Keuntungan Kasar(RM85,839 – RM3,645) / 46 %RM82,194 / 46 %RM178,682Apakah itu Margin Keuntungan Kasar?Margin Keuntungan Kasar ialah perbezaan antara pendapatan dan kos produkdijual (termasuk kos bahan mentah, pembungkusan dan pengeluaran) atauUntung Kasar dibahagi dengan Pendapatan dan ditulis dalam bentuk peratus.Fungsi margin adalah untuk menentukan nilai peningkatan jualan, panduanmeletakkan harga dan keperluan untuk promosi.Apakah Pendapatan Pulang Modal?Pulang Modal ialah peringkat di manaperniagaan telah mendapat kembali kosnya.Ia merujuk kepada bilangan unit produk yangperlu dijual atau jumlah jualan yang perludicapai oleh perniagaan untuk mengatasi kos.Pulang Modal juga boleh dikatakan sebagaititik di mana jumlah kos dan jumlah pendapatanadalah sama, tidak untung dan tidak rugi.Tujuan analisis Pulang Modal adalah untukmenentukan hasil minima yang diperlukan bagisesuatu perniagaan itu mencapai keuntungan.JualanUntungJumlah KosRMTitikPulang ModalRugiUnitAPA ITU?Apa itu Kos Produk Telah Dijual?Ia adalah Harga Belian produk yang telah dijual dalam satu tempoh perakaunan.Contoh : Stok Awal ( ) Belian ( ) Kos Produk Untuk Dijual(-) Stok Akhir ( ) Kos Produk Telah DijualApa Itu Untung Kasar?Ia adalah perbezaan antara Pendapatan dan Kos Produk Telah Dijual.Contoh : Pendapatan – Kos Produk Telah Dijual Untung Kasar77

78STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan PermulaanPENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN (PENYATA IMBANGAN)Penyata Kedudukan Kewangan (Penyata Imbangan) ialah penyata kewanganyang menunjukkan nilai perniagaan tersebut untuk satu tempoh tertentu. Iajuga menunjukkan jumlah aset yang dimiliki oleh syarikat tersebut, jumlah nilailiabiliti dan juga jumlah nilai ekuiti pemilik. Penyata kedudukan kewangan(Penyata Imbangan) mempunyai nilai yang seimbang di kedua-dua bahagiankiri dan kanan (Jumlah Bersih Aset Jumlah Bersih Ekuiti).ABC ENTERPRISEANGGARAN PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN (PENYATA IMBANGAN)UNTUK TAHUN BERAKHIR 31/12/2016ASET TETAPKOS(RM)KADAR SUSUTNILAISUSUT NILAI(RM)NILAI 004,5009009,0003,64519,805KomputerMesin FaksMesin #1Peralatan #2PerabotPendingin 0050 %10 %20 %20 %10 %10 %10 %JUMLAH (A)23,450ASET SEMASAPenghutangDepositTunai di TanganStok Akhir02,80029,0580JUMLAH (B)31,856LIABILITI SEMASAKOSNILAI BERSIH(RM)PemiutangOverdrafAkruanJUMLAH (C)00000,000ASET SEMASA TOLAK LIABILITI (B – C)31,856JUMLAH BERSIH ASET [Nilai Bersih A (B - C)]51,661

STARTMEUPKit Panduan Bagi Perniagaan Permulaan79EKUITIKOSNILAI BERSIH(RM)Modal (Dana Pemilik)20,000Keuntungan Terkumpul (dari tahun sebelumnya)K

buku tunai syarikat anda. Data daripada buku tunai akan digunakan untuk merekod penyata bulanan akaun syarikat anda. Bagi usahawan syarikat kecil, buku tunai digunakan untuk merekod transaksi harian mereka. Buku Panduan ini akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk me