Transcription

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018ISI 4252627PERKARAAluan DekanLatar Belakang UPSICarta Organisasi UPSIPengurusan Tertinggi UniversitiLatar Belakang Fakulti Visi Fakulti Objektif Penubuhan FakultiPengurusan dan Pentadbiran FakultiKakitangan Sokongan FakultiProgram Pengajian yang DitawarkanTakwim AkademikPengkodanPenggunaan Keputusan MUET untuk Tahap Kursus Bahasa InggerisUndergraduate Entry Requirements For Foreign CandidatesJabatan Komputeran Kakitangan Akademik Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Maklumat) DenganKepujian (AT20) Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (TeknologiMaklumat) Dengan Kepujian (AT20) WARGANEGARA Cadangan Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan(Teknologi Maklumat) Dengan Kepujian (AT20) WARGANEGARA Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (TeknologiMaklumat) Dengan Kepujian (AT20) BUKAN WARGANEGARA Cadangan Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan(Teknologi Maklumat) Dengan Kepujian (AT20) BUKAN WARGANEGARA Sinopsis Kursus Major Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (TeknologiMaklumat) Dengan Kepujian (AT20) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Multimedia) Dengan Kepujian (AT46) Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Multimedia)Dengan Kepujian (AT46) WARGANEGARA Cadangan Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan(Multimedia) Dengan Kepujian(AT46) WARGANEGARA Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Multimedia)Dengan Kepujian (AT46) –BUKAN WARGANEGARA Cadangan Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan(Multimedia) Dengan Kepujian(AT46) BUKAN WARGANEGARA Sinopsis Kursus Major Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Multimedia)Dengan Kepujian (AT46) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Reka Bentuk Berkomputer)MUKA 5759

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018ISI gan Kepujian (AT47) Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi RekaBentuk Berkomputer) Dengan Kepujian (AT47) WARGANEGARA Cadangan Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan(Teknologi Reka Bentuk Berkomputer) Dengan Kepujian (AT47) WARGANEGARA Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi RekaBentuk Berkomputer) Dengan Kepujian (AT47) BUKAN WARGANEGARA Cadangan Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan(Teknologi Reka Bentuk Berkomputer) Dengan Kepujian (AT47) BUKAN WARGANEGARA Sinopsis Kursus Major Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi RekaBentuk Berkomputer) Dengan Kepujian (AT47) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Perisian Pendidikan)DenganKepujian (AC10) Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (PerisianPendidikan)Dengan Kepujian (AC10) WARGANEGARA Cadangan Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda KejuruteraanPerisian (Perisian Pendidikan)Dengan Kepujian (AC10) WARGANEGARA Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (PerisianPendidikan)Dengan Kepujian (AC10) BUKAN WARGANEGARA Cadangan Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda KejuruteraanPerisian (Perisian Pendidikan)Dengan Kepujian (AC10) BUKAN WARGANEGARA Sinopsis Kursus Major Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian(Perisian Pendidikan)Dengan Kepujian (AC10)Jabatan Multimedia Kreatif Kakitangan Akademik 32 33 3435 Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Pengiklanan) Dengan Kepujian(AH16)Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Pengiklanan)Dengan Kepujian (AH16)WARGANEGARACadangan Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk(Pengiklanan) Dengan Kepujian (AH16)WARGANEGARAStruktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Pengiklanan)Dengan Kepujian (AH16)BUKAN WARGANEGARACadangan Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk(Pengiklanan) Dengan Kepujian (AH16)MUKA SURAT5962646769707073757779838487878992942

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018ISI ABUKAN WARGANEGARASinopsis Kursus Major Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Pengiklanan)Dengan Kepujian (AH16) Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Animasi) Dengan Kepujian (AH17) Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Animasi) DenganKepujian (AH17) WARGANEGARA Cadangan Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk(Animasi) Dengan Kepujian (AH17) WARGANEGARA Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Animasi) DenganKepujian (AH17) BUKAN WARGANEGARA Cadangan Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk(Animasi) Dengan Kepujian (AH17) BUKAN WARGANEGARA Sinopsis Kursus Major Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Animasi)Dengan Kepujian (AH17) Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Permainan Digital) Dengan Kepujian(AC33) WARGANEGARA Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (PermainanDigital) Dengan Kepujian (AC33) WARGANEGARA Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Permainan Digital) Dengan Kepujian(AC33) BUKAN WARGANEGARA Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (PermainanDigital) Dengan Kepujian (AC33) BUKAN WARGANEGARA Cadangan Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk(Permainan Digital) Dengan Kepujian (AC33) Sinopsis Kursus Major Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (PermainanDigital) Dengan Kepujian (AC33)Jabatan Seni dan Reka Bentuk Kakitangan Akademik 52 53 54 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Seni) Dengan Kepujian (AT23)Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Pendidikan (Seni) Dengan Kepujian(AT23)WARGANEGARACadangan Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Seni)Dengan Kepujian (AT23)WARGANEGARAStruktur Pengajian Ijazah Sarjana Pendidikan (Seni) Dengan Kepujian(AT23)BUKAN WARGANEGARAMUKA 1261291313

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018ISI KANDUNGANNo.PERKARACadangan Struktur Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Seni)Dengan Kepujian (AT23) BUKAN WARGANEGARA Sinopsis Kursus Major Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Seni) DenganKepujian (AT23) BUKAN WARGANEGARASinopsis Kursus Universiti, Kursus Profesional Pendidikan dan Pengayaan DiriKemudahan Fizikal FakultiSahsiah Diri PelajarBagaimana Menghubungi Kami / Waktu BerurusanPenutupMUKA SURAT 555657585960611341361411501511511514

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018ALUAN DEKANAssalamualaikum dan Salam Sejahtera.Syukur ke hadrat Allah SWT atas limpah rahmatNya pihak fakulti berjaya menghasilkan Buku PanduanAkademik Program Ijazah Sarjana Muda Sesi 2017/2018. Buku Panduan ini dihasilkan bertujuan untukdijadikan sumber rujukan utama bagi pelajar ambilan Sesi 2017/2018 di FSKIK. Buku Panduan ini mestidirujuk pelajar dalam memahami dan mengenali fakulti, jabatan-jabatan program pengajian yangdiikuti. Tahun 2017 merupakan tahun ke-7 kewujudan FSKIK di UPSI yang menghubungjalinkankeunikan bidang seni, multimediadan sains komputer.Sesuai dengan slogan UPSI “Komited Membawa Perubahan Dalam Pendidikan”, FSKIK berusahamenawarkan program pengajian yang bersesuaian dengan keperluan pasaran serta memenuhikebolehpasaran graduan. Penawaran program pengajian yang ditawarkan turut membenarkan graduanuntuk “membuka perniagaan dan mencipta laluan kerjaya”.Peranan pelajar dan penasihat akademik amat penting bagi memastikan kelancaran pengajian pelajardi UPSI. Penasihat Akademik berperanan menasihat pelajar dalam hal ehwal akademik. Pelajarhendaklah menggunakan peluang yang ada untuk mendapatkan khidmat nasihat akademik. Pelajarbertanggungjawab menjaga etika serta adab berguru agar budaya akademia mampu diperkasakan.Sehubungan dengan itu, Buku Panduan ini boleh dijadikan mukadimah tepat dalam menyokong pelajardan penasihat akademik untuk proses urus tadbir pengajian di UPSI.Semoga usaha dan ikhtiar yang dilakukan seterusnya memberi manfaat kepada agama, bangsa dannegara. Akhir kata, diharapkan Buku Panduan Akademik Program Ijazah Sarjana Muda Sesi 2016/2017dapat digunakan sepenuhnya dalam merealisasikan impian dan hasrat semua pihak.“KOMITED MEMBAWA PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN”Sekian, terima kasih.Prof. Madya Dr. –Ing.Maizatul Hayati Mohamad YatimDekan,Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif.5

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018LATAR BELAKANG UPSITerbilang di Hamparan Warisan Tiga GenerasiUniversiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) merupakan sebuah institusi pengajian tinggi awam yang penting dalamsejarah pendidikan negara. Institusi ini berkembang secara bertahap dari sebuah Maktab Perguruan hinggalahmenjadi sebuah Universiti Pendidikan. Perkembangan UPSI melalui tiga era, iaitu era Sultan Idris Training College(SITC), 29 November 1922 - 1957, era Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI), 1957 - 1987 dan era Institut PerguruanSultan Idris (IPSI), 21 Februari 1987 - April 1997. Tiga era ini juga memperlihatkan wadah generasi pendidik yangdilahirkan oleh institusi ini dalam tempoh 75 tahun. Tanggal 1 Mei 1997 bermulalah lembaran barunya sebagaisebuah universiti, apabila universiti ini diperbadankan di bawah Perintah Universiti Pendidikan Sultan Idris(Perbadanan) 1997 dan Perintah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Kampus) 1997 menerusi Warta Kerajaan P.U (A)132 & 133 yang bertarikh 24 Februari 1997.Pada awal penubuhannya, terdapat hanya empat buah fakulti yang menawarkan sepuluh program pengajian.Fakulti-fakulti tersebut adalah Fakulti Bahasa, Fakulti Sains Sosial dan Kesenian, Fakulti Sains dan Teknologi, danFakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia. Jumlah program pengajian bertambah dari tahun ke tahun. Padatahun 2002, dua buah fakulti baharu ditubuhkan, iaitu Fakulti Perniagaan dan Ekonomi dan Fakulti TeknologiMaklumat dan Komunikasi, menjadikan jumlah fakulti sehingga itu enam buah dengan jumlah 19 kursus pengajiandi peringkat ijazah sarjana muda. Peningkatan ini menggambarkan perubahan besar yang dilakukan bagimenampung keperluan akademik dan jumlah pelajar yang kian bertambah. Fakulti Sains Sosial dan Kesenianditukar namanya kepada Fakulti Seni dan Muzik manakala Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dan Fakulti SainsSukan ditubuhkan sebagai Fakulti baharu. Pada ketika itu, UPSI mempunyai lapan buah fakulti dengan 32 programpengajian.Penstrukturan semula fakulti-fakulti UPSI telah dilaksanakan pada 1 Jun 2010 untuk meningkatkan daya sainguniversiti pada masa kini bagi merealisasikan visi dan misi untuk menjadi peneraju inovasi dan kreativiti,penyelidikan, pengkomersilan, reka cipta kreatif dan berimpak tinggi serta melahirkan tenaga manusia kreatif yangakan memajukan ekonomi negara. Berikut adalah senarai fakulti terkini di UPSI :1.2.3.4.5.6.7.8.9.Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif (FSKIK);Fakulti Sains dan Matematik (FSMT);Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK);Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan (FSSK);Fakulti Sains Kemanusiaan (FSK);Fakulti Muzik dan Seni Persembahan (FMSP);Fakulti Pembangunan Manusia (FPM);Fakulti Pengurusan dan Ekonomi (FPE); danFakulti Teknikal dan Vokasional (FTV).VISI UPSIMenjadi Universiti yang bitara, cemerlang dalam kepimpinan pendidikan berlandaskan kegemilangan sejarah sertamenerajui perubahan global.MISI UPSIMenjana dan menatar ilmu menerajui pengajaran, penyelidikan, penerbitan, perundingan dan khidmat masyarakat,dalam konteks pembangunan insan untuk mencapai wawasan negara.6

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018MOTO UPSI"Komited Membawa Perubahan Dalam Pendidikan".MATLAMAT UPSIUntuk mencapai misi di atas, Universiti berazam dan beritlizam : Mengutamakan keikhlasan intelek dan kejujuran sikap dalam aktiviti meneroka sambil menyoal kembalikebenaran yang telah diterima selama ini bagi menjana, mengembang dan memperdalam ilmu;Mewujudkan kesinambungan sumbangan yang berterusan bagi membangun dan memperkaya ilmuterutamanya menerusi bahasa Melayu dalam pelbagai bidang;Menatar dan berkongsi ilmu melalui aktiviti-aktiviti kesarjanaan, termasuk perangkaian maklumat,pendidikan, penerbitan dan perundingan dalam dan luar negara;Membina potensi individu bagi menjadikannya berilmu, berketerampilan, bernakat tinggi, berakhlak muliadan bersemangat patriotis;Menggerakkan komunitinya supaya lebih prihatin betapa perlunya mereka menyumbang khidmat kepadamasyarakat dan negara, terutama ke arah pemupukan semangat patriotis dan nasionalistis untukmembina sebuah bangsa Malaysia dan menyumbang kepada kesejahteraan sejagat.7

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018PENGURUSAN TERTINGGI UNIVERSITINaib CanselorYg. Bhg. Profesor Dato’ Dr.Mohammad Shatar bin Sabran 605-4506777 [email protected] Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)Profesor Dr. Mohd Sahandri Gani bin Hamzah 05-4506555 [email protected] Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)Yg. Bhg. Profesor Dato’ Dr. Noraini binti Idris 605-4506666 [email protected] Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)Yg. Bhg. Prof. Madya Dr. Md. Amin bin Md Taff 605-450 6165 [email protected] Mohd Faizi bin Othman 605-4506444 [email protected] Khadijah binti Hamdan 605-4506359 [email protected] Rusliza binti Yaacob 605-4506799/05-4581211 [email protected] Jabatan Pengurusan Pembangunan dan Harta BendaEn. Ajhar bin Eini 01548117222 [email protected] BELAKANG FAKULTI

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018Mesyuarat Senat Kali Ke-72 Bil.5/2009 pada 15 September 2009 meluluskan cadangan penstrukturan semulafakulti di UPSI yang antara tujuannya adalah untuk menyesuaikan fakulti dengan program/bidang pengajianyang ditawarkan, dan menggabungkan fakulti/jabatan kepada satu fakulti baharu selaras denganperkembangan terkini dan keperluan negara. Fakulti dan jabatan yang digabungkan adalah Fakulti TeknologiMaklumat dan Komunikasi serta Jabatan Seni daripada Fakulti Seni dan Muzik menjadi Fakulti Seni,Komputeran dan Industri Kreatif.Fakuti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif ditubuhkan pada 1 Jun 2010. Fakulti ini mempunyai 3 jabataniaitu Jabatan Seni dan Reka Bentuk, Jabatan Multimedia Kreatif dan Jabatan Komputeran.VISI FAKULTIManifesting Collaborative CreativityOBJEKTIF PENUBUHAN FAKULTI Memberi penekanan dalam mereka bentuk, membangun, melaksana serta mempromosi outputdaripada kreativiti seni dan reka bentuk hinggalah kepada program komputer. Meningkatkan dan memudahkan perkongsian kepakaran dalam pengendalian program akademik,pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan serta penerbitan. Mewujudkan program pengajian baharu yang sesuai dengan perkembangan masa kini dan akandatang terutamanya dalam seni kreatif dan teknologi digital.PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN FAKULTI10

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018DEKANDekanProf. Madya Dr. –Ing.Maizatul Hayati bintiMohamad [email protected] 605-4505882TIMBALAN – TIMBALAN DEKANTimbalan Dekan(Akademik dan Antarabangsa)Prof. Madya Dr. Ramlah binti [email protected] 605-4505963Timbalan Dekan(Penyelidikan dan Inovasi)Prof. Madya Dr. Harozila binti [email protected] 605-4505836Timbalan Dekan(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)Dr. Azniah binti [email protected] 605-4505898KETUA – KETUA JABATANKetua JabatanSeni dan Reka BentukDr. Ridzuan bin [email protected] 605-4506696Ketua Jabatan KomputeranProf. Madya Dr. Muhammad Modibin [email protected] 605-4505094Ketua JabatanMultimedia KreatifDr. Ahmad Nizam bin [email protected] 605-4505190PENTADBIRAN11

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018Penolong Pendaftar KananPn. Nurul Ashikin binti [email protected] 605-4505841Penolong PendaftarPn. Amirah binti [email protected] 605-4505885PENYELARASPenyelaras (AT20)Ijazah Sarjana Muda Pendidikan(Teknologi Maklumat) DenganKepujianDr. Ummu Husna binti [email protected] 605-4505412Penyelaras (AT46)Ijazah Sarjana Muda Pendidikan(Multimedia) Dengan KepujianDr. Laili Farhana binti Md [email protected] 605-4505164Penyelaras (AT47)Ijazah Sarjana Muda Pendidikan(Teknologi Reka Bentuk BerkomputerDengan KepujianEn. Mohd. Fadhil Harfiez [email protected] 605-4506017Penyelaras (AC10)Ijazah Sarjana Muda KejuruteraanPerisian (Perisian Pendidikan)Dengan KepujianEn Ahmad Nurzid bin [email protected] 605-4505054Penyelaras (AT23)Ijazah Sarjana Muda Pendidikan(Seni) Dengan KepujianEn. Abu Bakar bin [email protected] 605-4505377Penyelaras (AH16)Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk(Pengiklanan) Dengan KepujianDr. Nur Safinas Binti [email protected] 605-4505416Penyelaras (AH17)Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk(Animasi) Dengan KepujianEn. Mohd Ekram Al Hafis bin [email protected] 605-4506000Penyelaras (AC33)Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk(Permainan Digital) DenganKepujianPn. Erni Marlina binti [email protected] 605-450502512

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018KAKITANGAN SOKONGANBilNamaNo. Telefon / E-mel1Penolong Pegawai TadbirPn. Ruzaimah bt. [email protected] 605-45059702Penolong Pegawai Teknologi MaklumatPn. Maryati bt. Md. [email protected] 605-45062053Setiausaha PejabatPn. Siti Fazilaton Akmar bt. Syed Omarakmar [email protected] 605-45058824Penolong AkauntanPn. Normazni bt. [email protected] 605-45058965Ketua Pereka SeniEn. Azhar bin [email protected] 605-45053096Penolong Pegawai Teknologi MaklumatPn. Nurul Amalni bt. Abdul [email protected] 605-45062057Penolong Pegawai Teknologi MaklumatEn. Norajaziri bin Mohd. [email protected] 605-45062068Penolong Pegawai Teknologi MaklumatPn. Nor Amalia Aini bt. Mohd. Sapawinor [email protected] 605-45062059Penolong Pegawai Teknologi MaklumatEn. Muhammad Hafirdause bin [email protected] 605-450620510Penolong Pegawai Teknologi MaklumatPn. Zaihasra bt. Che [email protected] 605-450620511Pembantu Tadbir KananEn. Shahril Redha bin [email protected] 605-450584912Pereka Seni KananEn. Azman bin Abdul Majidazman [email protected] 605-450651513Penolong Jurutera (Mekanikal)En. Mohd Shaharuddin bin Ahmadshaharuddin [email protected] 605-450652314Penolong Jurutera (Mekanikal)En. Amirul Asraf bin [email protected] 605-450652315Penolong Juruteknik ElektronikEn. Mazlan bin [email protected] 605-450668716Juruteknik Elektronik KananEn. Ismail bin Md. [email protected] 605-450620617Pembantu Tadbir (P/O)Pn. Rosnah bt. Mhd [email protected] 605-450592118Pembantu Tadbir (P/O)Pn. Nur Ashikin bt. Mohd [email protected] 605-450592319Pembantu Tadbir (P/O)Pn. Norazwani [email protected] 605-450592320Pembantu Tadbir (P/O)Pn. Nurul Akmar binti Abdul [email protected] 605-450597021Pembantu Tadbir (P/O)Pn. Rasidah bt. [email protected] 605-450592122Pembantu Tadbir (P/O)Pn. Mawar bt. Abu [email protected] 605-450592113

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018KAKITANGAN SOKONGANBilNamaNo. Telefon / E-mel23Pembantu Tadbir (P/O)Pn. Nur Shahidah binti [email protected] 605-450592124Pembantu Tadbir (P/O)Cik Nurul Najiha binti Abdul [email protected] 605-450592125Juruteknik KomputerEn. Rahaizal bin [email protected] 605-450685426Juruteknik KomputerEn. Mohd. Shukri bin Mohd [email protected] 605-450685527Juruteknik KomputerPn. Dalilah bt Mohd. [email protected] 605-450693928Juruteknik KomputerEn. Fahemi bin Ahmad [email protected] 605-450684929Juruteknik KomputerPn. Siti Nooraishah bt. [email protected] 605-450600030Pereka SeniEn. Hasrizal bin [email protected] 605-450651131Pereka SeniEn. Mohamed Khalied bin Abd [email protected] 605-450651132Pereka SeniCik Siti Normawati bt. [email protected] 605-450651133Pereka SeniPn. Habibah bt. [email protected] 605-450651134Pereka SeniPn. Nor Adilah bt. [email protected] 605-450651035Pereka SeniPn. Rosyada bt. [email protected] 605-450651036Pembantu Am PejabatEn. Shaiful Azeli bin [email protected] 605-450592314

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKANJabatan Komputeran Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Maklumat) Dengan Kepujian Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Reka Bentuk Berkomputer) Dengan Kepujian Sarjana Muda Pendidikan (Multimedia) Dengan Kepujian Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Perisian Pendidikan) Dengan KepujianJabatan Multimedia Kreatif Sarjana Muda Reka Bentuk (Animasi) Dengan Kepujian Sarjana Muda Reka Bentuk (Pengiklanan) Dengan Kepujian Sarjana Muda Reka Bentuk (Permainan Digital) Dengan KepujianJabatan Seni dan Reka Bentuk Sarjana Muda Pendidikan (Seni) Dengan Kepujian15

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018TAKWIM AKADEMIK SESI 2017/2018Semester 1 Sesi 2017/2018Semester 1AktivitiTempohTarikhPendaftaran Pelajar Baru/Suaikenal1 Minggu04.09.2017 – 10.09.2017Kuliah5 Minggu11.09.2017 – 15.10.2017Cuti Pertengahan Semester1 Minggu16.10.2017 – 22.10.2017Kuliah9 Minggu23.10.2017 – 24.12.2017Cuti Ulang Kaji / Cuti Khas1 Minggu25.12.2017 – 31.12.2017Peperiksaan3 Minggu02.01.2018 – 21.01.2018Cuti Semester4 Minggu22.01.2018 – 18.02.2018Semester 2 Sesi 2017/2018Semester 2AktivitiTempohTarikhPendaftaran Pelajar Baru/Suaikenal1 Minggu11.02.2018 – 18.02.2018Kuliah7 Minggu19.02.2018 – 08.04.2018Cuti Pertengahan Semester1 Minggu09.04.2018– 15.04.2018Kuliah7 Minggu16.04.2018 – 03.06.2018Peperiksaan4 Minggu04.06.2018 – 01.07.2018Cuti Semester10 Minggu02.07.2018 – 09.09.201816

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018Semester 3 Sesi 2017/2018Semester 3AktivitiTempohTarikhKuliah7 Minggu02.07.2018 – 19.08.2018Peperiksaan1 Minggu20.08.2018 – 26.08.2018Cuti Semester2 Minggu27.08.2018 – 09.09.201817

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI a BentukPengiklananTeknologi MaklumatReka Bentuk BerkomputerKejuruteraan PerisianSub Bidang:CGKNDPRUSAVBHILM-Reka Bentuk BerkomputerGrafikMatematikRangkaianPangkalan udio ermainan InteraktifContoh :Program Pendidikan SeniMSP3013- Pengajaran KrafMSP3013Contoh :-Fakulti Seni, Komputeran dan Industri KreatifSeniPendidikanSarjana MudaBilangan SiriJam KreditProgram Pendidikan MultimediaMMG3013 -Ilustrasi DigitalMMG3013-Fakulti Seni, Komputeran dan Industri KreatifMultimediaGrafikSarjana MudaBilangan SiriJam Kredit18

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018Contoh:Program Reka Bentuk (Animasi)MMA3032 - Teknik Animasi TradisionalMFakulti Seni, Komputeran dan Industri KreatifMMultimediaAAnimasi3Sarjana Muda03Bilangan Siri2Jam KreditContoh:Program Reka Bentuk (Pengiklanan)MRG3013 - Tipografi KreatifMFakulti Seni, Komputeran dan Industri KreatifRRekabentukGGrafik3Sarjana Muda02Bilangan Siri6Jam KreditContoh :Program Pendidikan Teknologi MaklumatMTK3013 - Struktur DiskritMFakulti Seni, Komputeran dan Industri KreatifTTeknologi MaklumatKMatematik3Sarjana Muda01Bilangan Siri3Jam KreditContoh :Program Pendidikan Teknologi Reka Bentuk BerkomputerMCU3023 - Teknologi AutomasiMFakulti Seni, Komputeran dan Industri KreatifCReka Bentuk BerkomputerUAutomasi3Sarjana Muda02Bilangan Siri3Jam KreditContoh:Program Kejuruteraan Perisian (Perisian Pendidikan)MES3013 Prinsip Kejuruteraan PerisianMFakulti Seni, Komputeran dan Industri KreatifEKejuruteraan PerisianSPerisian3Sarjana Muda01Bilangan Siri3Jam Kredit19

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018PENGGUNAAN KEPUTUSAN ‘MUET’ UNTUK TAHAP KURSUS BAHASA INGGERISBAGI PELAJAR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDAPELAKSANAANKeputusan ujian ‘Malaysian University English Test (MUET)’ akan digunakan untuk menentukan tahap pertama kursusBahasa Inggeris yang perlu diambil pelajar seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut:Keputusan ‘MUET’KeputusanTahapBAND 1 & BAND 2BIU2012 – Kemahiran Bahasa Inggeris 1BAND 3BIU2022 – Kemahiran Bahasa Inggeris 2BAND 4BIU2032 – Kemahiran Bahasa Inggeris 3BAND 5 & BAND 6BIU2042 – Kemahiran Bahasa Inggeris 4( Pelajar yang mendapat Band 5 dan Band 6 dikecualikandari mengambil kursus BIU2032 – Bahasa Inggeris 3)# Pelajar perlu lulus semua kursus di atas dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred ‘C’.SYARAT BERGRADUATPelajar yang mendapat MUET BAND 1 dan BAND 2 perlu juga mengambil kursus BIU2053 – General English denganmendapat sekurang-kurangnya gred “C”.20

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018SYARAT KEMASUKANBILi) PROGRAMPENGAJIANii) KODKELAYAKAN MINIMUM STPMKELAYAKAN MINIMUMMATRIKULASI/ASASIKELAYAKAN MINIMUM LEPASANSTAMKELAYAKAN LEPASANDIPLOMA/SETARAFSYARAT AM UNIVERSITILulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/Setaraf) dengan mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau 6C/Gred C BahasaMelayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;DANLulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan: Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;ATAULulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;ATAULulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid;ATAUMemiliki Diploma dalam bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti danmendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50;DANMemiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Satu (1)/Band Satu (1).Maklumat Tambahan bagi Program PendidikanCalon yang memohon hendaklah sihat tubuh badan, tidak menghidap apa-apa penyakit mental atau fizikal dan berupaya mengikuti program-program yangdirangka untuk program pengajian ini.1.IJAZAH SARJANA MUDAPENDIDIKAN (TEKNOLOGIMAKLUMAT) DENGANKEPUJIANAT20MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDANMendapatsekurang-kurangnyakepujian 6C/Gred C dalam matapelajaran berikut pada peringkatSPM. Teknologi Maklumat /Sains/Kimia/Fizik;ATAUMEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDANMendapatsekurang-kurangnyakepujian 6C/Gred C dalam matapelajaran berikut pada peringkatSPM. Teknologi Maklumat /Sains/Kimia/Fizik;ATAUMEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDANMemiliki Diploma dari institusiyang diiktiraf oleh KerajaanMalaysia dan Senat universiti danmendapatsekurang-kurangnyaPNGK 2.75 dalam mana-manasatu (1) bidang berikut: Sains Komputer Teknologi Maklumat Kejuruteraan Elektrik/Elektronik mana-mana program Diplomayang setara

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/2018 Salahsatu(1)subjekkejuruteraan: PengajianKejuruteraanMekanikal Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Elektrikdan Elektronik Teknologi KejuruteraanDANMendapatsekurang-kurangnyakepujian 6C/Gred C pada peringkatSPM dalam mata pelajaran berikut: Mathematics/AdditionalMathematicsDANMendapat sekurang-kurangnyalulus/Gred Epada peringkatSPM dalam mata pelajaranberikut: Bahasa InggerisDANMelepasi tahap minimum ujianMalaysian Educators SelectionInventory (MEdSI);DANLulus temu duga yang ditetapkan. Salahsatu(1)subjekkejuruteraan: PengajianKejuruteraanMekanikal Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Elektrikdan Elektronik Teknologi KejuruteraanDANMendapatsekurang-kurangnyakepujian 6C/Gred C pada peringkatSPM dalam mata pelajaran berikut: Mathematics/AdditionalMathematicsDANMendapat sekurang-kurangnyalulus/Gred Epada peringkatSPM dalam mata pelajaranberikut: Bahasa InggerisDANMelepasi tahap minimum ujianMalaysian Educators SelectionInventory (MEdSI);DANLulus temu duga yang ditetapkan.DANMendapat sekurang-kurangnyakepujian 6C/Gred C dalam matapelajaran berikut pada peringkatSPM: GrafikBerkomputer/Sains/Kimia/Fizik;ATAUSalah satu (1) subjek kejuruteraan: PengajianKejuruteraanMekanikal Pengajian Kejuruteraan Awam PengajianKejuruteraanElektrik dan Elektronik Teknologi KejuruteraanDANMendapatsekurang-kurangnyakepujian 6C/Gred C pada peringkatSPM dalam mata pelajaran berikut: ng-kurangnyalulus/Gred E pada peringkat SPMdalam mata pelajaran berikut: Bahasa InggerisDANMelepasi tahap minimum ujianMalaysianEducatorsSelectionInventory (MEdSI);DANLulus temu duga yang ditetapkan.22

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2017/20182.IJAZAH SARJANA MUDAPENDIDIKAN(MULTIMEDIA) DENGANKEPUJIANAT46MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDANMendapatsekurang-kurangnyakepujian 6C/Gred C dalam matapelajaran berikut pada peringkatSPM. Teknologi Maklumat /Sains/Kimia/Fizik; ATAU Salahsatu(1)subjekkejuruteraan: PengajianKejuruteraanMekanikal PengajianKejuruteraanAwam PengajianKejuruteraanElektrik dan Elektronik Teknologi KejuruteraanDANMendapatsekurang-kurangnyakepujian 6C/Gred C pada peringkatSPM dalam mata pelajaran berikut: ng-kurangnyalulus/Gred Epada peringkat SPMdalam mata pelajaran berikut: Bahasa InggerisMEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITIDANMendapatsekurang-kurangnyakepujian 6C/Gred C dalam matapelajaran berikut pada peringkatSPM. Teknologi Maklumat /Sains/Kimia/Fizik; ATAU Salahsatu(1)subjekkejuruteraan: PengajianKejuruteraanMekanikal PengajianKejuruteraanAwam PengajianKejuruteraanElektrik dan Elektronik Teknologi KejuruteraanDANMendapatsekurang-kurangnyakepujian 6C/Gred C pada peringkatSPM dalam mata pelajaran berikut: Mathematics/AdditionalMathematicsDAN

Akademik Program Ijazah Sarjana Muda Sesi 2017/2018. Buku Panduan ini dihasilkan bertujuan untuk dijadikan sumber rujukan utama bagi pelajar ambilan Sesi 2017/2018 di FSKIK. Buku Panduan ini mesti dirujuk pelajar dalam memahami dan mengenali fak