Transcription

Kesusasteraan MelayuKomunikatifTingkatan 4 dan 5

Terbitan 2017 Kementerian Pendidikan MalaysiaKesusasteraan MelayuKomunikatifTingkatan 4 dan 5Bahagian Pembangunan KurikulumAPRIL 2018

Terbitan 2018 Kementerian Pendidikan MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apajuga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapatkebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, ParcelE, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGANRukun Negara .vFalsafah Pendidikan Kebangsaan .viFalsafah Pendidikan Kesusasteraan Melayu .viiDefinisi Kurikulum Kebangsaan .viiiKata Pengantar .ixPendahuluan .1Matlamat .2Objektif .2Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah .3Fokus .4Kemahiran Abad Ke-21 .4Kemahiran Berfikir Aras Tinggi .6Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .7Elemen Merentas Kurikulum .11

Pentaksiran Bilik Darjah .14Organisasi Kandungan .16Apresiasi Sastera .19Pembangunan Insan .23Pengkaryaan .25Glosari .27Panel Penggubal .30Penghargaan .32vv

RUKUN NEGARABAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;Memelihara satu cara hidup demokratik;Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negaraakan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;Menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakansains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usahakami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARAKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAANv

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikandi Malaysiaadalahsuatuusahaberterusan kearahlebihmemperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi danjasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalahbertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dankemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)vi

FALSAFAH PENDIDIKAN KESUSASTERAAN MELAYUPendidikan Kesusasteraan Melayu di Malaysia bertujuan untuk menjanaminda, rohani dan emosi, mengukuhkan jati diri, menyuburkan budayabangsa dan memupuk sikap berdaya saing ke arah pembinaan insanbestari.vii

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN3.Kurikulum Kebangsaan(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yangtermasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi yaandankepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengansepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untukmenanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untukmenyampaikan pengetahuan.Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997[PU(A)531/97]viii

KATA PENGANTARDSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjangKurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang dilaksanakansecara berperingkat mulai tahun 2017KurikulumBersepaduSekolahdilaksanakan sejak tahun 1989.Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran danakan menggantikanMenengah(KBSM)nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21yangdan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebutKSSM digubal bagi memenuhidilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segikeperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan PendidikanMalaysia (PPPM) 2013 – 2025intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafahagar kualiti kurikulum yangPendidikan Kebangsaan.dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan standardantarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadiBagiamalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM menerusipembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBATpenggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksirandengan(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi StandardBerasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supayaKandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam kkanstandardpentaksirandalamdokumenkurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak KurikulumKementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggiKebangsaanPendidikanpenghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yangKebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusanterlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSMuntuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mataakanpelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulanKebangsaan.dilaksanakandibawahSistembagi mempertingkatkan pencapaian murid.mencapaihasratdanmatlamatSHAZALI BIN AHMADPengarahBahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pendidikan MalaysiaixSistemPendidikan

KSSM KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF TINGKATAN 4 DAN 5PendekatanPENDAHULUANlebihKesusasteraan Melayu (KM). Mata pelajaran ini merupakan matadalampemikiran kreatif murid.Guru digalakkanberkaitan agar dapat membantu murid mendekati, memahami,semasa menilai teks serta memberikan peluang kepada muridkreativitimencabarkaryawan sastera serta orang yang pakar dalam bidang yanglebih bersifat komunikatif kerana murid perlu banyak berbincangmenonjolkan(PdP) matamengadakan sesi perkongsian pengalaman bersama-sama parapelajaran elektif bagi murid Tingkatan 4 dan 5. KMK yang digubal inidanPembelajaranpenerokaan minda (minds-on) dan penghayatan (hearts-on) sertaMelayu Komunikatif (KMK) digubal bagi menggantikan kurikulumberkaryadanpelajaran KMK menitikberatkan aktiviti bersifat praktikal (hands-on),Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) KesusasteraanuntukPengajaranmenghayati dan menghargai kesusasteraan dengan lebih baik.bidangMurid juga digalakkan meneroka pengalaman di luar sekolah dalamkesusasteraan.usaha mencari idea dan inspirasi dalam berkarya.Kandungan KSSM KMK terdiri daripada tiga bahagian, iaituApresiasi kanPdPKMKberjayadilaksanakan,aspekpentaksiran turut dijalankan melalui Pentaksiran Bilik Darjah (PBD).Ketiga-tiga bahagian ini merupakan satu pendekatan baharu yangPBD dijalankan menggunakan pertimbangan profesional guru untukdiperkenalkan dalam KMK yang perlu dikuasai oleh muridmelihat keupayaan murid dalam menguasai Standard Pembelajaranmenengah atas (Tingkatan 4 dan 5). Melalui kajian teks, muridyang melibatkan penilaian dalam ilmu kesusasteraan Melayu sertabelajar elemen sastera bagi membantu dalam penghasilan karyapenghasilan karya. Penilaian Sumatif akan memberikan wajaranyang memenuhi ciri-ciri penulisan yang baik. Selain itu, tema dansebanyak 60 peratus bagi Bahagian Apresiasi Sastera danpersoalan yang digarap oleh pengarang atau penyair dalamPembangunan Insan, manakala wajaran sebanyak 40 peratus bagisesuatu karya dapat dijadikan panduan dalam membentuk sahsiahBahagian Pengkaryaan.diri serta menyumbang kepada pembangunan masyarakat dannegara.1

KSSM KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF TINGKATAN 4 DAN 5MATLAMAT5.Menjadi ahli masyarakat yang prihatin dengan mengenal pastidan menilai isu serta citra masyarakat yang terdapat dalamkarya.6.Menjadi warganegara yang memiliki sikap bertanggungjawabdan cinta akan negara melalui elemen patriotisme dankepimpinan yang terdapat dalam karya.7.Mengadaptasi atau menghasilkan karya puisi dan prosa bertulisyang menepati ciri-ciri sastera yang baik.8.Mempersembahkan karya yang diadaptasi atau yang dihasilkandalam pelbagai bentuk yang kreatif, menarik dan berkesan.9.Menghargai (apresiasi) kesusasteraan Melayu dan memupukminat membaca karya sastera yang berkualiti.Matlamat KSSM KMK adalah untuk melahirkan murid yang n;berkemahiran dalam menghasilkan karya kreatif yang menepaticiri-ciri; berkeperibadian mulia dan dapat menyumbang kepadapembangunan masyarakat dan negara; serta mampu memahami,menghayati dan menghargai karya sastera.OBJEKTIFKSSM KMK bertujuan untuk membolehkan murid mencapai objektifyang berikut:1.Membaca, memahami dan menghayati karya yang dibaca.2.Mengenali pengarang, memahami definisi, ciri-ciri dan fungsisastera Melayu.3.Menganalisis elemen sastera yang terdapat dalam puisi danprosa.4.Membentuk sahsiah diri yang terpuji dengan mengenal pastidan menilai elemen keagamaan serta keperibadian unggulyang terdapat dalam karya.2

KSSM KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF TINGKATAN 4 DAN 5KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAHKSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi;Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri;Perkembangan Fizikal dan Estetik; serta Sains dan Teknologi.Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokongantara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis,kreatifdan inovatif.Kesepaduan ini bertujuanuntukmembangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murniberteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yangdigambarkan dalam Rajah 1. KSSM KMK digubal berdasarkanenam tunjang kerangka KSSM.Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah3

KSSM KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF TINGKATAN 4 DAN 5FOKUSBagi mencapai fokus ini, genre yang dikaji dalam KMK ialah novel,Fokus KSSM KMK adalah untuk memberikan pengetahuan dancerpen, drama, puisi moden, puisi tradisional dan prosa tradisional.ilmu dalam bidang kesusasteraan. Bermula dengan pengenalanOleh itu, DSKP ini hendaklah dijadikan rujukan wajib bagi gurutentang kesusasteraan Melayu dan meneroka biodata pengarang,dalam menjalankan PdP KMK dalam usaha melahirkan murid yangmurid juga belajar tentang elemen sastera yang merangkumi tema,kreatif dan inovatif dalam bidang kesusasteraanwatak, latar, plot, gaya bahasa, sudut pandangan, nilai danpengajaran. Murid turut belajar asas kritikan sastera.KEMAHIRAN ABAD KE-21Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yangTumpuan juga diberikan untuk membangunkan insan melaluimenguasai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberikan fokuspembacaan dan penghayatan karya yang dapat membentukkepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yangsahsiah diri, kepimpinan serta pola fikir yang positif. Pembangunanberteraskaninsan juga mampu memupuk sikap bertanggungjawab sebagai ahliKemahiranAbadke-21berupaya bersaing pada peringkat global. Penguasaan StandardKMK turut menekankan penghasilan karya bertulis yang diadaptasiKandungandan asliKurikulummenggunakan daya pemikiran yang kreatif sertapelbagaimurni.dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1, supayapelbagai bangsa dalam pembentukan negara yang harmonis.menggunakannilaibermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yangmasyarakat yang memahami dan menerima adat serta kolahPembelajaranMenengah(SP)menyumbangpemerolehan Kemahiran Abad ke-21 dalam kalangan murid.media.Pengalaman ini akan memberikan peluang kepada murid untukmengenal pasti keupayaan dan bakat dalam sesuatu genre yangboleh dikembangkan.4dalamkepada

KSSM KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF TINGKATAN 4 DAN 5Jadual 1: Profil MuridPROFIL MURIDPENERANGANBerdaya TahanMereka mampu menghadapi dan mengatasikesukaran, mengatasi cabaran dengankebijaksanaan, keyakinan, toleransi danbersifat empati.MahirBerkomunikasiMereka menyuarakan dan meluahkan fikiran,idea dan maklumat dengan yakin dan kreatifsecara lisan dan bertulis, menggunakanpelbagai media dan teknologi.PemikirMereka berfikir secara kritikal, kreatif daninovatif; mampu untuk menangani masalahyang kompleks dan membuat keputusan yangberetika. Mereka berfikir tentang pembelajarandan diri mereka sebagai murid. Merekamenjana soalan dan bersifat terbuka kepadaperspektif, nilai dan tradisi individu danmasyarakat lain. Mereka berkeyakinan dankreatif dalam menangani bidang pembelajaranyang baharu.PROFIL MURID5PENERANGANKerjaSepasukanMereka boleh bekerjasama secara berkesandan harmoni dengan orang lain. Merekamenggalas tanggungjawab bersama-samaserta menghormati dan menghargaisumbangan yang diberikan oleh setiap ahlipasukan. Mereka memperoleh kemahiraninterpersonal melalui aktiviti kolaboratif yangmenjadikan mereka pemimpin dan ahlipasukan yang lebih baik.Bersifat InginTahuMereka membangunkan rasa ingin tahusemula jadi untuk meneroka strategi dan ideabaharu. Mereka mempelajari kemahiran yangdiperlukan untuk menjalankan inkuiri danpenyelidikan, serta menunjukkan sifatberdikari dalam pembelajaran. Mereka dapatmenikmati pengalaman pembelajaransepanjang hayat secara berterusan.BerprinsipMereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,adil dan menghormati maruah individu,kumpulan dan komuniti. Merekabertanggungjawab atas tindakan, akibattindakan serta keputusan mereka.

KSSM KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF TINGKATAN 4 DAN 5PROFIL MURIDBermaklumatJadual 2: Tahap pemikiran dalam KBATPENERANGANMereka mendapatkan pengetahuan danmembentuk pemahaman yang luas danseimbang merentasi pelbagai disiplinpengetahuan. Mereka meneroka pengetahuandengan cekap dan berkesan dalam konteksisu tempatan dan global. Mereka memahamiisu-isu etika/undang-undang berkaitanmaklumat yang diperoleh.Penyayang/PrihatinMereka menunjukkan empati, belas kasihandan rasa hormat terhadap keperluan danperasaan orang lain. Mereka komited untukberkhidmat kepada masyarakat danmemastikan kelestarian alam sekitar.PatriotikMereka mempamerkan kasih sayang,sokongan dan rasa hormat terhadap akan pengetahuan, kemahiran,dan nilai dalam situasi berlainan untukmelaksanakan sesuatu perkara.MenganalisisMencerakinkan maklumat kepadabahagian kecil untuk memahami denganlebih mendalam serta hubung kait antarabahagian berkenaan.MenilaiMembuat pertimbangan dan keputusanmenggunakan pengetahuan, pengalaman,kemahiran dan nilai serta memberijustifikasi.MenciptaMenghasilkan idea, produk atau kaedahyang kreatif dan inovatif.KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagiKEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGImenyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi danKemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulumberupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikirsecara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalamkritis, kreatif dan menaakul serta strategi berfikir.Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) bagi merangsang pemikiranberstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan KBATadalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 2.6

KSSM KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF TINGKATAN 4 DAN 5Kemahiran berfikir kritis ialah kebolehan untuk menilai sesuatuSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANidea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yangDalam mencapai hasrat dan matlamat KSSM, strategi PdP KMKwajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.boleh menggunakan pelbagai prinsip, teknik dan pendekatan yangKemahiran berfikir kreatif ialah kemampuan untuk menghasilkanbersesuaianataudenganbergantung kepada kebijaksanaan PdP guru dalam memenuhimenggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir tidakkonsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan danmengikut kelaziman.juga Falsafah Pendidikan Kesusasteraan Melayu seiring denganmenciptasesuatuyangbaharudan bernilaidengankebolehanmurid.KeberkesananPdPhasrat KSSM untuk melahirkan murid yang berdaya atPenyelesaian Masalahpertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.Penyelesaian masalah ialah aktiviti PdP yang mencabar pemikiranStrategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur danmurid untuk menyelesaikan masalah. Murid perlu menggunakanberfokus untuk menyelesaikan riuntukKBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentukmenyelesaikan masalah yang diberikan. Selain itu, penyelesaianmenaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek.masalah secara kolaboratif perlu digalakkan dalam aktiviti bilikGuru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti petadarjah.pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untukPembelajaran Berasaskan Projekmenggalakkan murid berfikir.Pembelajaran berasaskan projek merupakan pengaplikasian angdipelajari daripada pelbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikanmasalah. Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk7

KSSM KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF TINGKATAN 4 DAN 5menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan muridPembelajaran ngmengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu danperkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid upayabermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna danmenghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka.Pembelajaran KoperatifPembelajaran koperatif ialah kaedah PdP dalam kumpulan yangPembelajaran Konstruktivismemembolehkan murid saling belajar sambil belajar dan membantuPembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkanantara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Ahlimurid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dankumpulan bekerja, berkongsi idea, bahan dan peralatan untukpengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalamanmencapai matlamat sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatifsedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakindapat menghasilkan tugasan kumpulan, mewujudkan interaksi,dan seronok belajar sepanjang hayat mereka.semangat bekerja sepasukan dan latihan kepimpinan.Kemahiran Belajar Cara BelajarKemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada muridPembelajaran Kecerdasan Pelbagaisupaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan.Pembelajaran kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensiPenguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkankecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individupengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yangmempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kecerdasansering berubah dan berupaya mengamalkan pembelajaran seumurpelbagai merangkumi kecerdasan verbal-linguistik, logik-matematik,hidup.muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal, intrapersonal dannaturalis.8

KSSM KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF TINGKATAN 4 DAN 5Kajian Masa DepanPembelajaran MasteriKajian masa depan ialah pendekatan pengajaran yang bertujuanPembelajaran masteri sejajar dengan penetapan standard dalammendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atauKSSM yang bertujuan untuk memastikan semua murid menguasaiisu yang berlaku pada masa lampau, kini dan masa hadapan. Halkemahiran atau kecekapan bahasa dengan baik. Pembelajaranini bermakna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat dandipecahkan kepada unit yang lebih kecil supaya mudah dikuasai.menangani perubahan.Murid perlu menguasai tahap masteri sebelum beralih ke standardpembelajaran yang seterusnya.Pembelajaran Akses ngPendekatan Modularmembolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaanPendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepadabahan pembelajaran. Murid diberikan peluang memilih aktiviti,unit-unit kecil iaitu dalam bentuk bidang, tajuk, kemahiran atau nilai.menilai hasil kerja dan memantau kemajuan sendiri agar merekaKurikulum KMK distrukturkan kepada bidang iaitu Apresiasibertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka.Sastera, Pembangunan Insan dan Penghasilan Karya. MelaluiPembelajaran Luar Bilik Darjahpendekatan ini, setiap kemahiran dapat dilaksanakan dengan lebihPembelajaran luar bilik darjah merupakan aktiviti kurikulum yangberfokus dan mudah dikuasai oleh murid. Dalam KMK, pendekatandilakukandi luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur.modular dilaksanakan secara berurutan (linear) dan tidak berurutanKaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap(non linear), iaitu murid perlu mempelajari setiap Standardkonsep yang dipelajari di dalam bilik darjah, memberikanPembelajaran secara berurutan agar dapat menguasai peringkatpengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar di sampingseterusnya, manakala penghasilan karya pula boleh dilakukan padamengembangkanDalammana-mana peringkat. Walau bagaimanapun, pendekatan modularpembelajaran KM, strategi ini sangat membantu murid dalamdilaksanakan secara berpusatkan murid dan berfokus iaitu gurumenjana idea dan mendapat inspirasi bagi penghasilan karya yangakan mengajar hanya satu kemahiran dalam satu sesi PdPkemahiransosialdaninsaniah.bermutu.9

KSSM KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF TINGKATAN 4 DAN 5di dalam bilik darjah. Pentaksiran dalam pendekatan modularPendekatan Didik Hiburdijalankan secara berterusan iaitu secara formatif dan sumatif untukPendekatan didik hibur merupakan satu pendekatan dalam prosesmengukur perkembangan gmenyeronokkan secara terancang. Keseronokan akan wujudPembelajaran Berpusatkan Muridmelalui pembelajaran yang santai, menarik, menghiburkan danPdP dalam mata pelajaran KMK haruslah berpusatkan murid.bermakna yang dapat membantu mengukuhkan pemahaman danPendekatan ini membolehkan murid berinteraksi dan menguasaimerangsang murid untuk belajar. Unsur didik hibur boleh wujudkemahiran belajar mengikut keupayaan sendiri. Oleh itu, muriddalam bahan dan aktiviti PdP bagi membolehkan murid mencapaidapat membina keyakinan berbahasa dalam pembelajaran ayu.Pendekatan didik hibur dapat dijalankan antaranya melalui aktivitiPembelajaran Berasaskan Inkuiriseperti teater pembaca, teater bercerita, persidangan meja bulat,Pembelajaran berasaskan inkuiri merupakan pendekatan PdP yangmonodrama, improvisasi, mestamu, dekon, NURMAS, bongkahberpusatkan murid secara menyeluruh. Murid mencari danemosi, adaptasi serta PdP menggunakan perisian seperti Powtoon,menyelidiki sesuatu perkara atau peristiwa secara sistematik, kritisPrezi, Strip Komik, Filmora, Kahoot, Toondo atau Manic Miner yangdan analitis sehingga dapat merumuskan jawapan kepadadapat membantu murid dalam pengkaryaan.persoalan atau penemuannya sendiri dengan ukmembimbingGuruprosesKepelbagaian Sumber dan Bahanrefleksi misalnya melalui aktiviti soal jawab.Penggunaan pelbagai sumber dan bahan amatlah digalakkanCiri-ciri pembelajaran inkuiri berfokus pada hipotesis yang hendakdalam PdP KMK. Bahan berunsur ilmu, separa ilmiah dan bahandiuji, sikap keterbukaan penggunaan dan pengesahan fakta atausastera hendaklah digunakan dalam PdP bagi bacaan intensif danbukti dan erujukpenggunaan sumber pertama, bercetak, elektronik, digital dan10

KSSM KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF TINGKATAN 4 DAN 52. Kelestarian Alam SekitarInternet, serta bahan yang autentik, seperti akhbar, majalah, bukurujukan, kamus, glosari dan sebagainya. Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalamjiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mataELEMEN MERENTAS KURIKULUMpelajaran. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yangPengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alamditerapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam SK dansekitar dalam membentuk etika murid untuk kmengukuhkankemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta3. Nilai Murnidapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemendi dalam EMK adalah seperti yang berikut: Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaransupaya1. Bahasa ya.bahasapengantaryangbetul perluNilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaandititikberatkan dalam semua mata pelajaran.dankewarganegaraanSemasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,kehidupan harian.yangmenjadiamalandalamstruktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perludiberi penekanan bagi4. Sains dan Teknologimembantu murid menyusun ideadan berkomunikasi secara berkesan. Menambahkan minat terhadap bidang sains dan teknologidapat meningkatkan literasi sains serta teknologi dalamkalangan murid.11

KSSM KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF TINGKATAN 4 DAN 5 6.Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantuserta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap Kreativiti ialah kebolehan menggunakan imaginasi untukdan berkesan. mengumpul, mencerna dan menjana idea atau suatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabunganmerangkumi empat perkara iaitu:(i)idea yang ada.Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubahkonsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi);suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untukmanipulatif tertentu);(iii) Sikapsaintifikmemastikan pembangunan modal insan yang mampu(sepertiketepatan,kejujuran,menghadapi cabaran abad ke-21.keselamatan); dan Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.PdP.5. Patriotisme 7.Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua nan Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentukpelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. Kreativiti dan Inovasiciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satuyangbudaya dalam kalangan murid.mempunyai semangat cinta akan negara dan berbangga Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melaluisebagai rakyat Malaysia.aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,amanah dan bertanggungjawab serta membangunkanminda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.12

KSSM KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF TINGKATAN 4 DAN 58. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasipengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperoleh melaluiPenerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid nPengaplikasianTMKbukansahajamendoron

menengah atas (Tingkatan 4 dan 5). Melalui kajian teks, murid belajar elemen sastera bagi membantu dalam penghasilan karya yang memenuhi ciri-ciri penulisan yang baik. Selain itu, tema dan persoalan yang digarap oleh pengarang atau penyair dalam sesu